ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2025/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU VÀNGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số:32a/QĐ-UBND ngày 10/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch nguồnvốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sáchTrung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013,

Căn cứ Văn bản số: 9034/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnhkế hoạch nguồn vốn NSTW HTMT năm 2013, vốn TPCP năm 2013, vốn TPCP giai đoạn2012-2015 của tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số: 319/TTr-SKHĐT ngày 13/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạchnguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, nguồn vốn trái phiếu Chínhphủ năm 2013 theo biểu chi tiết số 01 và số 02 đính kèm.

Điều 2. Các chủ đầu tư cótrách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy địnhhiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

BIỂU SỐ 1

KẾHOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤCTIÊU NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của UBNDtỉnh Bắc Kạn)

ĐVT:Triệu đồng

TT

Danh mục nguồn vốn, công trình

KH vốn 2013 đã giao tại QĐ 32a/QĐ-UBND

Điều chỉnh

KH năm 2013 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Giảm

Tăng

TỔNG SỐ

34.213

3.988

3.988

34.213

0

I

Đầu tư thực hiện NQ 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị

21.118

2.225

2.225

21.118

1

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012

13.629

225

2.225

15.629

-

Trụ sở UBND xã Xuân La

900

127

773

UBND huyện Pác Nặm

-

Trụ sở UBND xã Công Bằng

873

98

775

UBND huyện Pác Nặm

-

Trụ sở UBND xã Nhạn Môn

982

484

1.466

UBND huyện

Pác Nặm

-

Trụ sở UBND xã Phương Viên

803

142

945

UBND huyện

Chợ Đồn

-

Trụ sở UBND xã Bành Trạch

2.000

550

2.550

UBND huyện

Ba Bể

-

Trụ sở UBND xã Vân Tùng

828

415

1.243

UBND huyện Ngân Sơn

-

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống HTKT KCN Thanh Bình tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I

7.243

634

7.877

Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Trong đó: Trường Mầm non Thanh Bình

634

634

UBND huyện Chợ Mới

2

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013

7.489

2.000

0

5.489

-

Kè chống xói lở bờ suối Pác Liển, xã Nghiên Loan

7.489

2.000

5.489

UBND huyện Pác Nặm

II

Hạ tầng ATK theo Quyết định 229/1999/QĐ-TTg ngày 16/12/1999

10.622

1.017

1.017

10.622

1

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012

5.800

1.017

0

4.783

-

Đường vòng tránh khu vực phòng thủ xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông

5.800

1.017

4.783

Bộ CHQS tỉnh

2

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013

4.822

0

1.017

5.839

-

CT 229 - BT thuộc huyện Bạch Thông

4.822

1.017

5.839

Bộ CHQS tỉnh

III

Hỗ trợ vốn đối ứng ODA

2.473

746

746

2.473

I

Ngành Giao thông Vận tải

973

326

326

973

1

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012

973

326

0

647

-

Dự án Đường Công Bằng - Cổ Linh, huyện Pác Nặm

973

326

647

Sở GTVT

2

Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013

0

0

326

326

-

Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT 255, huyện Chợ Đồn

326

326

Sở GTVT

II

Lĩnh vực Thủy lợi, Cấp thoát nước, vệ sinh môi trường

1.500

420

420

1.500

-

Dự án Cấp thoát nước và vệ sinh trị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

1.500

420

420

1.500

- Phần cấp nước

500

420

920

Công ty TNHH NN MTV CTN Bắc Kạn

- Phần thoát nước

1.000

420

580

UBND thị trấn Yến Lạc

BIỂU SỐ 2

KẾHOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM2013
(Kèm theo Quyết định số: 2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của UBNDtỉnh Bắc Kạn)

ĐVT:Triệu đồng

TT

Danh mục nguồn vốn, công trình

KH vốn 2013 đã giao tại QĐ 32a/QĐ-UBND

Điều chỉnh

KH năm 2013 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Giảm

Tăng

TỔNG SỐ

107.589

1.071

1.071

107.589

I

Ngành giao thông

107.589

1.071

1.071

107.589

1

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2013

107.589

1.071

1.071

107.589

1

Đường Nặm Mây Khuổi Pục (đoạn Cổ Linh Khuổi Pục)

2.429

1.071

1.358

UBND huyện Pác Nặm

2

Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 257 Bắc Kạn Chợ Đồn

105.160

1.071

106.231

Sở Giao thông Vận tải