ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI CÁCSẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC SẢN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và côngnghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 83/KH-TU ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thựchiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vềphát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạihóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhậpquốc tế;

Theo đề nghị của Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 61/TTr-SKHCN ngày16 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này đề án xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với cácsản phẩm, hàng hóa đặc sản của tình Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Vănhóa - Thể thao và Du lịch, Liên Minh các Hợp tác xã, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

ĐỀ ÁN

XÂYDỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC SẢNCỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2014-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH XÂYDỰNG CÁC THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC SẢN CỦA TỈNH

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VũngTàu hiện có khoảng 10 nghề truyền thống, trong đó nghề bánh tráng An Ngãi vàbún Long Kiên đã được công nhận nghề truyền thống. Ngoài các sản phẩm của làng nghề,sản phẩm nông nghiệp của tỉnh cũng khá đa dạng, với hơn 8.600 ha diện tíchtrồng cây ăn trái, trong đó có nhiều loại nông sản có “tiếng” như nhãn xuồngcơm vàng, mãng cầu ta, bưởi da xanh Sông Xoài,...về ẩm thực, một số món ăn đãđi vào tiềm thức không chỉ người dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu mà còn được nhiều dukhách khi ghé thăm thưởng thức như bánh khọt Vũng Tàu, bánh canh Long Hương,bánh hỏi An Nhứt...

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết cácsản phẩm truyền thống, sản phẩm nông nghiệp vẫn chưa được đăng ký chỉ dẫn địalý, bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Một số làng nghề, nghềtruyền thống trên địa bàn tỉnh còn phát triển theo hình thức tự phát, quy mônhỏ lẻ, chủ yếu theo hộ gia đình, chưa được tập hợp, quản lý và duy trì pháttriển; nguồn giống cây trồng, vật nuôi có lúc, có nơi thiếu sự kiểm soát vàđịnh hướng, công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn thủ côngthô sơ; ứng dụng khoa học trong sản xuất và chế biến nông sản chưa nhiều dẫnđến chất lượng thiếu đồng nhất, thiếu ổn định. Điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tíncủa sản phẩm, dẫn đến thương hiệu đặc sản của địa phương khó bền vững.

Trong thời gian qua, Bà Rịa -Vũng Tàu đã xây dựng thành công thương hiệu cho nhãn hiệu tập thể “Nhãn xuồngcơm vàng Bà Rịa - Vũng Tàu”, “Mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu”, nhãn hiệu chứngnhận “Muối Bà Rịa”, một số các nông sản khác đang trong quá trình xây dựng dựán, cụ thể là:

Stt

Tên sản phẩm

Hình thức xây dựng thương hiệu

Tình trạng bảo hộ

Đơn vị chủ sở hữu/ Đơn vị chủ trì

1.

Nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhãn hiệu tập thể

Đã cấp văn bằng (đang triển khai dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý)

Chi cục Phát triển nông thôn

2.

Mãng cầu ta Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhãn hiệu tập thể

Đã cấp văn bằng (đang triển khai dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý)

Chi cục Phát triển nông thôn

3.

Muối Bà Rịa

Nhãn hiệu chứng nhận

Đã cấp văn bằng

Chi cục Phát triển nông thôn

4.

Hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhãn hiệu chứng nhận

Đang chờ cấp văn bằng (đang triển khai dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý)

Chi cục Phát triển nông thôn

5.

Bánh khọt Vũng Tàu

Nhãn hiệu tập thể

Đang xây dựng

Sở Khoa học và Công nghệ

6.

Bún Long Kiên

Nhãn hiệu chứng nhận

Đang xây dựng dự án

Chi cục Phát triển nông thôn

7.

Bánh tráng An Ngãi

Nhãn hiệu chứng nhận

Đang xây dựng dự án

Chi cục Phát triển nông thôn

8.

Hào Long Sơn

Nhãn hiệu chứng nhận

Đang xây dựng dự án

Chi cục Phát triển nông thôn

Thực tế cho thấy, việc xây dựng thươnghiệu cùng với chất lượng sản phẩm được đảm bảo đã góp phần đưa nhãn xuồng cơmvàng, mãng cầu ta có chỗ đứng trên thị trường trong môi trường cạnh tranh córất nhiều sản phẩm nhập ngoại cũng như của các tỉnh, thành khác. Khi đã có thươnghiệu và chỗ đứng trên thị trường, người trồng nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu tatrên địa bàn tỉnh sẽ thu lợi lớn khi bán cây giống, đồng thời việc xây dựngthành công thương hiệu sẽ giúp nhân dân trong vùng tập trung mở rộng diện tích,đầu tư nhân lực vào sản xuất sạch, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng vàhiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế hàng hóa mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

II. SỰ CẦNTHIẾT XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC SẢN CỦA TỈNH

Đặc sản địa phương cũng là cácsản phẩm hàng hóa và do vậy, cũng chịu ảnh hưởng bởi các quy luật cạnh tranh vàcung cầu. Muốn tồn tại và phát triển được thì hàng hóa đặc sản địa phương cầnphải được tạo lập bảo tồn, nâng cao giá trị trên thị trường, và không cách nàokhác hơn là xây dựng thương hiệu. Hiện nay, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngàycàng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinhtế, xã hội, văn hóa và trở thành điều kiện tiên quyết trong hội nhập quốc tếcủa mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Nhận thấy tầm quan trọng và giá trị thươnghiệu của sản phẩm, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trương chỉ đạo tăngcường hơn nữa việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như xây dựng, phát triển vàquảng bá thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh. Đây là việc làmcần thiết, không những đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế, mà còn góp phần duytrì, bảo vệ danh tiếng đối với hàng hóa, sản phẩm đặc sản của địa phương.

Việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệucho các sản phẩm đặc sản không chỉ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho ngườidân ở địa phương, mà còn bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, tránh bị lạm dụng hoặcgiả mạo, giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm; từ đó khuyếnkhích sản xuất phát triển, doanh thu tăng lên, giải quyết việc làm, duy trì giátrị truyền thống của các làng nghề, đời sống người dân được ổn định, phát triểndu lịch địa phương. Tuy nhiên, để có thể duy trì những thuận lợi này đòi hỏi cầncó sự tham gia tích cực từ các tổ chức như các tổ chức hội nghề nghiệp, hiệphội và các cơ quan quản lý tại địa phương, phải làm sao để cho người dân hiểuđược vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu; đồngthời, chính họ phải được nâng cao kiến thức về nông nghiệp nông thôn, về quytrình canh tác, chọn giống, bảo quản, tiếp thị sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoahọc kỹ thuật vào sản xuất.

Vì vậy, để các sản phẩm của làngnghề truyền thống, các sản phẩm đặc sản đến được với đông đảo người tiêu dùng, khôngchỉ với người địa phương mà cả với du khách trong và ngoài nước, ngoài sự chỉđạo, quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, thì việc xây dựng đề án phát triểnvà quảng bá thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh là yêu cầu cấpbách để góp phần phát triển sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sảnnhằm chống lại các hành vi sử dụng địa danh gây tổn hại đến danh tiếng, uy tínvốn có của sản phẩm và để duy trì thị trường đã có, phát triển thị trường mớicho sản phẩm, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinhtế - xã hội, văn hóa của tỉnh.

III. NỘIDUNG ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức cho các cánhân, tổ chức về sở hữu trí tuệ, tạo dựng quản lý và phát triển thương hiệu baogồm chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể nhằm phát triển sảnxuất, kinh doanh đối với sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh.

Tập trung xác lập, khai thác,quản lý, bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý; hình thành các thương hiệu sản phẩm, hànghóa đặc sản của tỉnh có khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm chất lượng sản phẩm,đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường trong và ngoài nước, góp phần pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến năm 2020, về cơ bản hầu hếtcác sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh được xây dựng và phát triển thương hiệu.

2. Nội dung thực hiện

a) Xác lập quyền sở hữu trí tuệđối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sảnphẩm đặc sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Xây dựng quy hoạch vùng sảnxuất, vùng nguyên liệu mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫnđịa lý;

- Xác định phạm vi địa lý bảo hộcủa sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý;

- Phân tích các chỉ tiêu chấtlượng sản phẩm và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tậpthể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý;

- Phân tích, đánh giá chất lượngđặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địalý;

- Xác định mối liên hệ giữa đặcthù của chất lượng sản phẩm với các điều kiện tự nhiên, con người vùng sản xuấtsản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý;

- Xây dựng cơ sở khoa học và cáctài liệu, hồ sơ cần thiết để xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tậpthể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý.

b) Quản lý, khai thác và pháttriển quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫnđịa lý cho các sản phẩm đặc sản.

- Xây dựng các quy trình khaithác, chế biến và bảo quản sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứngnhận, chỉ dẫn địa lý;

- Xây dựng và tổ chức áp dụng môhình quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý;xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý; xây dựng và vận hànhquy trình, quy định, tiêu chuẩn;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn vềmô hình quản lý, các công cụ quản lý;

- Áp dụng các kết quả nghiên cứukhoa học công nghệ mới để quản lý, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của cácsản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnkiến thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng tàiliệu hướng dẫn xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ thương hiệu các sản phẩmđặc sản của địa phương;

- Tổ chức các buổi hội thảo, cáclớp tập huấn về tạo lập, quản lý và phát triển thương hiệu tại các địa bàn vùngsản xuất kinh doanh sản phẩm đặc sản.

c) Đẩy mạnh hoạt động quảng bávà xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đặc sản

- Xây dựng các phương tiện, côngcụ nhằm quảng bá, phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh cho cáctổ chức sử dụng, quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận,chỉ dẫn địa lý;

- Nghiên cứu thị trường, ngànhhàng và hỗ trợ phát triển hoạt động quảng bá, tham gia các hội chợ, triển lãm;

- Giới thiệu và bán các đặc sảntại các địa phương trong tỉnh và tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

3. Danh mục các sản phẩm, hànghóa đặc sản của tỉnh để xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu

- Nhãn hiệu tập thể: 12 sản phẩm.

- Nhãn hiệu chứng nhận: 02 sảnphẩm.

- Chỉ dẫn địa lý: 01 sản phẩm.

Stt

Tên sản phẩm, hàng hóa đặc sản để thực hiện dự án xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu

Cơ quan chủ trì quản lý triển khai thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Nhãn hiệu tập thể

1

Thanh long Bông Trang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2017

2

Bưởi da xanh Sông Xoài

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2017

3

Quýt đường Xuyên Mộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2017

4

Chả cá Phước Hải

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2017

5

Bánh hỏi An Nhứt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017-2020

6

Măm Ruốc Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017-2020

7

Bánh canh Long Hương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017-2020

8

Bánh tét bắp Đất Đỏ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017-2020

9

Mắm bằm Hòa Long

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017-2020

10

Rượu Hòa Long

Sở Khoa học và Công nghệ

2014-2017

11

Cá Chỉ vàng Vũng Tàu

Sở Khoa học và Công nghệ

2014-2017

12

Sò ốc Mỹ nghệ Vũng Tàu

Sở Khoa học và Công nghệ

2014-2017

II

Nhãn hiệu chứng nhận

13

Cá thu một nắng Côn Đảo

Sở Khoa học và Công nghệ

2014-2017

14

Mực một nắng Côn Đảo

Sở Khoa học và Công nghệ

2014-2017

III

Chỉ dẫn địa lý

15

Muối Bà Rịa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2017

4. Nguồn kinh phí

- Các dự án do Sở Khoa học vàCông nghệ thực hiện: bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệhàng năm do Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối quản lý.

- Các dự án do Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thực hiện: bố trí trong kinh phí chương trình dự án củatỉnh hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đối với danh mục sản phẩm,hàng hóa được giao chủ trì quản lý triển khai dự án xây dựng, phát triển vàquảng bá thương hiệu: chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung côngviệc (tổ chức tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện dự án, thẩm định kinh phí, hợpđồng thực hiện,...) theo quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

- Xây dựng kế hoạch và kinh phíthực hiện dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Thực hiện lập dự toán, quảnlý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Hỗ trợ các tổ chức sử dụngnhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý ứng dụng công nghệ vàcác tiêu chuẩn tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh;

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợptình hình, kết quả thực hiện đề án và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh;

- Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa đặc sản cần xây dựng thươnghiệu.

2. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

- Đối với danh mục sản phẩm,hàng hóa được giao chủ trì quản lý triển khai dự án xây dựng, phát triển vàquảng bá thương hiệu: xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện dự án trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định;

- Thực hiện lập dự toán, quảnlý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành;

- Gắn kết quy hoạch phát triểnnghề và làng nghề với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, vùng sản xuất chocác sản phẩm, hàng hóa đặc sản và quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng tài liệu, tập huấnhướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ tiên tiến trong sảnxuất, thu hoạch, bảo quản đặc sản của địa phương;

- Hỗ trợ thành lập các Hội, Hiệphội nghề nghiệp để tổ chức xây dựng và quản lý thương hiệu có hiệu quả;

- Hàng năm báo cáo kết quả thựchiện và kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục sảnphẩm, hàng hóa đặc sản cần xây dựng thương hiệu.

3. Sở Tàichính

Trên cơ sở các dự án đã được Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính tổng hợp bố trí dự toán kinh phí ngânsách hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán cho Sở Khoa học và Côngnghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Sở Côngthương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch nhằm tăngcường, đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa đặcsản; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ mạnglưới tiêu thụ cho các sản phẩm đặc sản;

- Kịp thời đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa đặc sản cần xây dựng thươnghiệu.

5. Sở Thôngtin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyềnhình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạchnhằm tăng cường, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; quảng bá,phát triển thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh trên các phươngtiện thông tin đại chúng.

6. Ủy bannhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp thực hiện quy hoạchvùng sản xuất, vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch tổng thể của địa phương;

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệucho các sản phẩm, hàng hóa đặc sản theo quy mô của địa phương;

- Phối hợp với các ngành trongviệc gắn kết với xây dựng làng nghề, làng nghề truyền thống để phát huy thươnghiệu của các sản phẩm đặc sản;

- Hỗ trợ, phối hợp tổ chức,thành lập các hội nghề nghiệp, tổ hợp tác để đăng ký và quản lý các nhãn hiệutập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản;

- Kịp thời đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa đặc sản cần xây dựng thươnghiệu.

7. Liên minhcác hợp tác xã

- Phối hợp với các địa phươnghình thành các tổ chức kinh tế hợp tác và các hợp tác xã, củng cố nâng cao chấtlượng các hợp tác xã đang hoạt động để tham gia đề án đạt kết quả;

- Kịp thời đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa đặc sản cần xây dựng thươnghiệu.

8. Các tổchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chứcxã hội

- Tích cực tham gia tuyên truyền,phối hợp thực hiện và kiểm tra, giám sát đề án;

- Kịp thời đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa đặc sản cần xây dựng thươnghiệu./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng