ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2026/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP LẠI BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐAKHOA BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 496/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựngcông trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn; Quyết định số: 1880/QĐ-UBND ngày13/11/2012 của UBND tỉnh phê duyệt hoàn thiện dự án và phân kỳ đầu tư dự ánBệnh viện Đa khoa Bắc Kạn; Thông báo số: 101/TB-BCĐ ngày 08/10/2013 của Ban Chỉđạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn; Văn bản số: 2827/UBND-XDCB 04/10/2013 của UBND tỉnh về việc gửi bản quy chế hoạt động vàQuyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tới các thành viên Ban Chỉ đạo để xin ý kiến;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngUBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lại BanChỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, gồm các ông,bà có tên sau:

1. Ông: Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịchUBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Mời Trung tướng Đinh Ngọc Duy,Nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108 - Cố vấn, chuyên gia làm việctại Ban QLDA đầu tư XDCT Bệnh viện Đa khoa tỉnh (theo Văn bản số: 3936/UBND-TH1 ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh), làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

3. Ông: Lý Thái Hải - Phó Chủ tịchUBND tỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

4. Ông: Triệu Đức Lân - Phó Chủtịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

5. Ông: Nông Quốc Chí - Giám đốc SởY tế - Thành viên.

6. Ông: Phạm Văn Tiến - Giám đốc SởXây dựng - Thành viên.

7. Ông: Nguyễn Khánh Tùng - Giámđốc Sở Tài chính - Thành viên.

8. Ông: Văn Phúc Thụ - Giám đốc SởNội vụ - Thành viên.

9. Ông: Triệu Việt Tiến - Phó Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

10. Ông: Trịnh Đình Sính - Phó Chủtịch UBND thị xã Bắc Kạn - Thành viên.

11. Ông: Nguyễn Đình Học - Phó Giámđốc Sở Y tế, Hiệu Trưởng trường

Trung cấp Y tế Bắc Kạn - Thànhviên.

12. Ông: Lý Quốc Toàn - Giám đốcBệnh viện Đa khoa tỉnh - Thành viên.

13. Ông: Mã Văn Thịnh - Trưởng banQuản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa - Thành viên.

Điều 2.

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: GiúpUBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh việnĐa khoa Bắc Kạn, đảm bảo tiến độ, yêu cầu và mục tiêu của dự án.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độkiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của cácthành viên Ban Chỉ đạo, do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3.Quyết định này thaythế Quyết định số: 2176/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh về việc thành lậpBan Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa 500 giường tỉnh Bắc Kạnvà Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo và thay thế các Quyết định trước đâycủa UBND tỉnh về bổ sung, thay thế, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầutư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Điều 4. Các ông, bà: ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịchUBND thị xã Bắc Kạn và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường