ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2027/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Thông tưsố 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thihành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 861/TTr-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập HộiCựu thanh niên xung phong thị xã Hương Trà.

Điều 2. Hội Cựu thanh niênxung phong thị xã Hương Trà là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điềulệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của phápluật, chịu sự quản lý nhà nước của các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạtđộng của Hội.

Hội Cựu thanh niên xung phong thịxã Hương Trà có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảmkinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã HươngTrà và Trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã HươngTrà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP; CV: NC, TH, VX;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa