ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2027/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGBỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 496/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựngcông trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn; Quyết định số: 1880/QĐ-UBND ngày13/11/2012 của UBND tỉnh phê duyệt hoàn thiện dự án và phân kỳ đầu tư dự ánBệnh viện Đa khoa Bắc Kạn; Thông báo số: 101/TB-BCĐ ngày 08/10/2013 của Ban Chỉđạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số: 2827/UBND-XDCB 04/10/2013 của UBND tỉnh về việc gửi bản Quy chế hoạt động vàQuyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tới các thành viên Ban Chỉ đạo để xin ý kiến;

Căn cứ Quyết định số: 2026/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về thành lập lại Ban Chỉ đạo thựchiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạothực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngUBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xâydựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số: 2382/QĐ-UBND ngày18/11/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạothực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa 500 giường tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Các ông, bà: ChánhVăn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựngBệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnhviện Đa khoa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng ápdụng

Quy chế này quy định về nhiệm vụ vàquyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnhviện Đa khoa Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); trách nhiệm của cácthành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đakhoa Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Dự án).

Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉđạo.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc củaBan Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyêntắc tập trung dân chủ, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng thờiđề cao trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, thành viên của Ban Chỉ đạo.

2. Bảo đảm yêu cầu phối hợp côngtác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và mọi hoạt động theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Bảo đảm rõ ràng, minh bạch vàhiệu quả trong mọi hoạt động.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạotoàn bộ các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án; đảm bảotiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra của Dự án.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo thamgia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện theo nhiệm vụ doTrưởng ban Chỉ đạo phân công.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo chịutrách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo và trướcpháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Ban Chỉ đạo đặt dướisự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo và chịu tráchnhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện cácnhiệm vụ theo quy định.

Chương 2.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Chế độ làm việc, báo cáo

1. Chế độ làm việc:

1.1. Tùy theo yêu cầu công việc,Ban Chỉ đạo có thể họp định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo tính linh hoạt để đánhgiá hoạt động chung hoặc từng nhiệm vụ cụ thể, nhằm đáp ứng yêu cầu công việcđược giao, trên cơ sở triệu tập của Trưởng ban Chỉ đạo hoặc của Phó Trưởng banChỉ đạo (khi được Trưởng ban Chỉ đạo ủy quyền).

1.2. Khi có yêu cầu công việc xétthấy cần thiết phải họp Ban Chỉ đạo thì các Phó Trưởng ban Chỉ đạo hoặc thànhviên Ban Chỉ đạo đề nghị trực tiếp với Trưởng ban Chỉ đạo và đề xuất nội dunghọp cụ thể với Trưởng ban Chỉ đạo.

1.3. Trưởng ban Chỉ đạo chủ trìhoặc có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp Ban Chỉđạo.

2. Chế độ báo cáo:

Khi có yêu cầu công việc và khi họpBan Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo trựctiếp các vấn đề có liên quan đến Dự án với Ban Chỉ đạo, theo nhiệm vụ được phâncông (trường hợp báo cáo đột xuất thì thực hiện báo cáo với Trưởng ban Chỉđạo).

3. Trưởng ban Chỉ đạo và các PhóTrưởng ban Chỉ đạo là Thường trực UBND tỉnh được phép sử dụng con dấu của UBNDtỉnh để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo đượcsử dụng bộ máy hành chính và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện cácnhiệm vụ được giao đối với Dự án, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thựchiện Quy chế này, quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh,hoặc cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung quy chế, các thành viên Ban Chỉ đạophản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh để xem xét và giải quyết theo quy định./.