ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2028/QĐ-UBND

Long An, ngày 11 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căncứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêmyết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủtục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 109/TTr-SNN ngày 25/5/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tạiVăn bản số 591/STP-KSTTHC ngày 19/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các cơ quan đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC - Sơ Tư pháp;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT. Oanh
QĐ_TTHC_SKHĐT_T6

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhLong An)

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH VIỆC BÃI BỎ

I. Lĩnh vực đầu tư trong nước

1

T-LAN-010258-TT

Cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ ra nước ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Do thủ tục hành chính này đã được công bố mới theo quy định hiện hành tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh (lĩnh vực thương mại quốc tế).

2

T-LAN-010244-TT

Cấp giấy phép kinh doanh hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Do thủ tục hành chính này đã được công bố mới theo quy định hiện hành tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh (lĩnh vực thương mại quốc tế).