ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2028/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNHCẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NINH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBNDtỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 235/TTr-SNV ngày 29/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2015.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức tỉnh Quảng Ninh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban,ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NINH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức"; UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch triển khai thực hiệnđẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm2015, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp,trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phốtriển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theongạch trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý. Phấn đấu đến năm2015 có trên 70% các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện xâydựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạchcông chức. Thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức.

- Thực hiện thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quảnlý cấp Sở và tương đương trở xuống.

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá công chức theo hướngđề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ.

- Thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc vàmiễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật,...theo quyđịnh.

- Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọngdụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấpxã theo quy định.

2. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng vềtiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức, coi đâylà nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hành chínhhiện nay.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn vớiKế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011 - 2015 tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chínhnhà nước từ Tỉnh đến cơ sở thống nhất, thông suốt, trong sạch, hiện đại, hiệulực, hiệu quả và phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo lộ trình,bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của Tỉnh.

3. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a) Các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh, bao gồm: Các Sở, Ban,Ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước vàđược giao biên chế công chức hành chính.

b) Đối với cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phốthuộc Tỉnh.

c) Đối với khối cơ quan Đảng, Đoàn thể từ Tỉnh đến huyện,thị xã, thành phố do Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thựchiện.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện việc tổ chức côngvụ gọn, nhẹ: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức. Từng bướcgắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng. Giảm quy mô công vụ, sắp xếptổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Đẩy mạnh thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơcấu công chức theo ngạch trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chínhtrị - xã hội cấp Tỉnh, cấp Huyện.

3. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn công chức lãnh đạo,quản lý cấp phòng và tương đương.

4. Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chứcvà từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt:

- Nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch công chức,lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng vào côngvụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn.

- Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướngnăng động, linh hoạt. Triển khai thực hiện kịp thời quy định sửa đổi về chế độcông chức.

5. Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ củacán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ vớicác chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đặc biệt là đề caotrách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

6. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá côngchức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, côngchức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sửdụng cán bộ, công chức. Chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác củacán bộ, công chức, coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ,năng lực của cán bộ, công chức. Thực hiện quy trình đánh giá công chức, đảm bảodân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm.

7. Thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đào tạo, bồidưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

8. Thực hiện các quy định đổi mới về phương thức tuyển chọnlãnh đạo cấp Sở, cấp phòng; triển khai thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnhđạo, quản lý.

9. Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và của các Bộ,ngành có liên quan về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ,công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ởcấp xã.

10. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn vớicông tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉđạo, hướng dẫn của Trung ương.

11. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạtđộng thực thi công vụ về quản lý cán bộ, công chức như tổ chức tuyển dụng, thinâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Thực hiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng,thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức

a) Triển khai thực hiện kịp thời quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức.

b) Thực hiện quy định về vị trí việc làm và cơ cấu côngchức.

c) Thực hiện tổ chức thi nâng ngạch công chức theo quy định.

d) Triển khai thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danhlãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức.

đ) Tổ chức thực hiện các quy định về chế độ đánh giá côngchức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thựchiện nhiệm vụ.

2. Thực hiện xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chứctrong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện.

a) Tổ chức tuyên truyền, thống nhất về nhận thức và hànhđộng để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu côngchức theo ngạch trong cơ quan hành chính nhà nước từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơcấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đếncấp huyện.

c) Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơcấu công chức theo ngạch trong cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấphuyện.

3. Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp. Xây dựng và duytrì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức.

a) Triển khai thực hiện quy định chế độ báo cáo thống kê vềcông tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và cácứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật,tài liệu hướng dẫn sử dụng trong các cơ quan quản lý cán bộ, công chức.

c) Thực hiện việc quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơcán bộ, công chức trong tỉnh và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê.

d) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồsơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ,công chức theo phân cấp quản lý.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức

a) Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đốivới từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơquan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thituyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng,chất lượng, thực tài.

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cấpphòng. Thực hiện các quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

a) Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng theohướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổimới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

b) Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổnhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

c) Thực hiện thí điểm chế độ tập sự, thực tập công chức lãnhđạo, quản lý.

6. Thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, pháthiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

a) Triển khai thực hiện quy định về chế độ tiến cử, giớithiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạtđộng công vụ.

b) Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách thu hút,phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt độngcông vụ.

7. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trìtrật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

a) Thực hiện chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnhđạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng,kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

c) Thực hiện chế độ miễn nhiệm, từ chức đối với công chứclãnh đạo, quản lý.

d) Xây dựng đội ngũ công chức thanh tra công vụ đáp ứng yêucầu cải cách hành chính.

8. Triển khai thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ vàBộ, ngành Trung ương liên quan về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ,công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ởcấp xã.

a) Rà soát, sửa đổi quy định về chức danh, số lượng và chếđộ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường,thị trấn.

b) Thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, côngchức về công tác tại các xã thuộc địa bàn khó khăn theo quy định.

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với các chức danh khôngchuyên trách ở thôn, bản, khu phố, tổ dân theo nguyên tắc: Người kiêm nhiềuchức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng cán bộkhông chuyên trách.

9. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trungương.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO TỪNG NĂMĐẾN NĂM 2015

1. Năm 2013

a) Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chứctheo ngạch trong các cơ quan, đơn vị từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn thống nhất về nhận thức vàhành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấucông chức theo ngạch trong các cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp Tỉnh đến cấp Huyệntiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thốngnhất, đảm bảo không chồng chéo. Giải thể hoặc sáp nhập các tổ chức hoạt độngkhông hiệu quả.

- Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấucông chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện.Riêng 2 cơ quan triển khai thí điểm (Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhândân thành phố Uông Bí) hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu côngchức vào cuối năm 2013 để báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chính thức.

b) Thực hiện chính sách tiến cử và thu hút, phát hiện, bồidưỡng người có tài năng trong hoạt động công vụ, tập trung theo hướng xây dựngvà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua phương thức tuyểnchọn, thu hút người có trình độ cao, có năng lực, kinh nghiệm, sinh viên tốtnghiệp loại giỏi, xuất sắc của các Trường Đại học.

c) Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trìtrật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

- Tổ chức thực hiện các quy định về chế độ đánh giá côngchức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thựchiện nhiệm vụ, gắn liền với công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, côngchức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Kiện toàn đội ngũ công chức Thanh tra công vụ và đẩy mạnhtriển khai công tác thanh tra công vụ. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợpvi phạm theo quy định.

d) Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng vàđãi ngộ người có tài năng trong cơ quan hành chính cấp Tỉnh cấp Huyện.

đ) Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở theo hướngchú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mớiphương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Thực hiện quy định chế độ thựctập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

e) Triển khai thực hiện quy định chế độ báo cáo thống kê vềcông tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Năm 2014

a) Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tuyển dụng, sử dụngvà quản lý cán bộ, công chức. Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định của Tỉnhliên quan đến phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, côngchức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộcTỉnh.

b) Đổi mới nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạchcông chức

- Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối vớitừng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ năng lực, chuyên môn,chuyên ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.Triển khai việc tuyển dụng công chức qua phần mềm trên máy vi tính.

- Đổi mới nâng cao chất lượng thi nâng ngạch công chức.

c) Tiếp tục thực hiện phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấpphòng thông qua hình thức thi tuyển, theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài,đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện quy định chế độ thực tập, tậpsự lãnh đạo, quản lý.

d) Hoàn thiện quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cácchức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện.

3. Năm 2015

a) 100% các cơ quan hành chính hoàn thành và được cấp cóthẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu công chức.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đang thực hiệntrong năm 2013-2014.

c) Thực hiện chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnhđạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Đánh giá tổng kết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8năm 2013 đến tháng 12 năm 2015.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện

2.1. Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chứctỉnh

- Hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không tổ chức bộ máy vàbiên chế riêng. Làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận và quyết định theo đasố về các nội dung của quá trình thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức gồm: Nội dung, chương trình, kế hoạch; tiến hành các biện pháp cầnthiết để phối hợp, kiểm tra, giám sát các hoạt động; đánh giá kết quả thựchiện…

- Định kỳ 6 tháng, Ban Chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm, đánhgiá các công việc đã thực hiện trong từng thời gian, kế hoạch triển khai trongthời gian tiếp theo. Hằng năm và khi kết thúc thời gian hoạt động, Ban Chỉ đạotổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Trưởng Ban Chỉđạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ theo quy định.

- Các thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp vớiSở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện cácnhiệm vụ theo Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh.

2.2. Trách nhiệm của các cơ quan

a) Sở Nội vụ

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức tỉnh, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh,UBND tỉnh xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai và hướng dẫn cáccơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn,kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạchnày; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện với Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉđạo Trung ương (qua Bộ Nội vụ).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Cân đối, bố trínguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thựchiện các nội dung của Kế hoạch này; hướng dẫn, thẩm định chi tiêu tài chínhtrong việc triển khai các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch của UBNDtỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Kế hoạch cụ thể của các cơ quan, đơn vị theo đúng quyđịnh.

c) Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vịcó liên quan, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch và thẩmđịnh, tham gia ý kiến vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quảnlý công vụ, công chức trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

d) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ triểnkhai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong thực hiện các nhiệm vụ của Kếhoạch này.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông

- Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai ứng dụng côngnghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo QuảngNinh, Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tácthông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức,nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạchcủa tỉnh, Kế hoạch của cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức.

e) Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chứccủa cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị hoạt động theo chế độkiêm nhiệm, không tổ chức bộ máy và biên chế riêng.

- Căn cứ Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chứccủa tỉnh, khẩn trương xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa vàtriển khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng năm. Thời gian hoàn thành trongtháng 9/2013, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các mục tiêu, quanđiểm, nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Kế hoạch củatỉnh, của cơ quan, đơn vị từ nay đến năm 2015 nhằm thống nhất về nhận thức, đềcao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trongcông tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Hằng năm, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiệnvà tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25 tháng 11.

2.3. Đối với khối các cơ quan Đảng, đoàn thể

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh)chủ trì tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Kế hoạch này trong khốicác cơ quan Đảng, đoàn thể. Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quantrong việc hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiệnnội dung theo Kế hoạch này đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể; báocáo định kỳ kết quả thực hiện với Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để thống nhất báo cáo(khối chính quyền, đảng, đoàn thể) về Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ).

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụcủa Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếucó) theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2015; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kếhoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thờiphản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét,giải quyết./.