ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc cụ thể hóa mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu

của Công ty Thương mại Lào Cai

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản Doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài;

Xét đề nghị của Công ty Thương mại Lào Cai tại công văn số: 100/KHNV ngày 08/8/1998, văn bản số: 206/KHNV ngày 10/8/1998 của Sở Thương mại và du lịch Lào Cai về việc đăng ký mặt hàng XNK và công văn đề nghị số: 141/KHDT-ĐKKD ngày 17/8/1998 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc cụ thể mặt hàng kinh doanh XNK cho Công ty Thương mại Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bổ sung mặt hàng kinh doanh Xuất nhập khẩu của Công ty Thương mại Lào Cai: (bổ sung Điều 1 Quyết định số: 78/QĐ-UB ngày 25/4/1998).

- Nhóm hàng tư liệu sản xuất: Máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, vật tư, dược liệu, tinh dầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Nhóm hàng tư liệu tiêu dùng: Nông, lâm, hải sản, thực phẩm, công nghệ phẩm, điện máy, xe máy, phương tiện vận tải.

Điều 2. Công ty Thương mại Lào Cai phải tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Điều 1 Quyết định này và hoạt động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại và du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai, Giám đốc Công ty Thương mại Lào Cai và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng