UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tìnhhình mới;

Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia phòngchống tội phạm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bảnsố 299/STP-VBPQ ngày 07/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng chống tộiphạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Hoàng Sơn

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHDƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/2006/QĐ-UBND ngày 16/8/2006 của Uỷ bannhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng,nhiệm vụ.

Câu lạc bộ phòng chống tội phạm(sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức xã hội của quần chúng tại xã,phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trựctiếp của Uỷ ban nhân dân cấp xã; có nhiệm vụ động viên và tập hợp những ngườicó uy tín trong cộng đồng dân cư, có tâm huyết trong việc bảo vệ an ninh trậttự, xây dựng nếp sống mới; cùng nhau vận động, giáo dục, cảm hóa những người cóhành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; trực tiếp và phối hợp với tổchức, đơn vị có liên quan để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sáchpháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của phongtrào phòng chống tội phạm ở cơ sở, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trongcông tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhằm ổn định an ninh trật tự,an toàn xã hội tại địa phương.

Điều 2. Mục đích hoạt động.

1. Giúp hội viên và nhân dânhiểu biết và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhànước, quy ước khu dân cư; hạn chế và từng bước loại trừ những hành vi vi phạmpháp luật, trái đạo đức xã hội ra khỏi cộng đồng dân cư.

2. Nâng cao chất lượng, hiệuquả và đổi mới phương thức hoạt động của Câu lạc bộ để ngày càng phong phú, thuhút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy phong trào phòng chống tội phạm ởđịa phương; giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc diện giáo dục tạixã, phường, thị trấn, những người đang chấp hành hình phạt tù cho hưởng ántreo, những người mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, nhữngngười vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sớm hòanhập vào cộng đồng.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc.

Câu lạc bộ làm việc tập thểtheo nguyên tắc tập trung, dân chủ; nêu gương tốt để cảm hóa các hành vi xấu;lấy truyền thống, đạo đức tốt đẹp để giáo dục người lầm lỗi; phổ biến pháp luậtđể thuyết phục, răn đe người vi phạm.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÂU LẠC BỘPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Điều 4. Cơ cấu tổ chức.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,thị xã quyết định thành lập ở mỗi xã, phường, thị trấn một Câu lạc bộ phòngchống tội phạm. Câu lạc bộ gồm có Ban chủ nhiệm và Hội viên.

1. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ do Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định: có 01 Chủ nhiệm, từ 03 đến 04 PhóChủ nhiệm và một số thành viên; trong đó:

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷban nhân dân cấp xã là Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Cán bộ Tư pháp, Trưởng Côngan và Xã đội trưởng là Phó Chủ nhiệm; Tùy tình hình thực tế ở địa phương Uỷ bannhân dân cấp xã phân công 01 Phó Chủ nhiệm thường trực và có thể đề nghị Uỷ bannhân dân cấp huyện bổ nhiệm thêm 01 Phó Chủ nhiệm.

- Đại diện lãnh đạo các đoànthể như Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổquốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,…do đơn vị cử và một số trưởng ấp (khuphố), người có uy tín ở địa phương là thành viên Ban Chủ nhiệm.

2. Hội viên Câu lạc bộ:

Hội viên Câu lạc bộ là ngườithường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn, có đơn tự nguyện xintham gia Câu lạc bộ, được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ kết nạp.

3. Câu lạc bộ có thể chia thànhnhiều tổ để sinh hoạt; tổ có 01 Tổ trưởng, một số Tổ phó và hội viên; Tổ trưởnglà thành viên Ban Chủ nhiệm do Chủ nhiệm Câu lạc bộ chỉ định; Tổ trưởng, Tổ phócó nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt, học tập cho tổ theo kế hoạchcủa Câu lạc bộ.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyềnhạn của Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ cónhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Chịu sự lãnh đạo và quản lýtrực tiếp của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Tư pháp, Công an và huyện, thị đội.

- Xây dựng kế hoạch hoạt độngcủa Câu lạc bộ theo từng quý, năm và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã để chỉ đạothực hiện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diệncác hoạt động của Câu lạc bộ; tổ chức và chủ trì các phiên họp Ban Chủ nhiệm vàcác cuộc họp của Câu lạc bộ; lập dự toán kinh phí hàng năm cho hoạt động củaCâu lạc bộ trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

- Báo cáo tình hình hoạt độngcủa Câu lạc bộ cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp, Công an huyện vàhuyện, thị đội theo định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm hoặc khi có yêu cầu; đềnghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động củaCâu lạc bộ theo đề xuất của các thành viên, hội viên Câu lạc bộ.

- Ban hành Quyết định kết nạpHội viên Câu lạc bộ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi Ban Chủ nhiệm xemxét chấp thuận kết nạp.

- Chủ nhiệm Câu lạc bộ sử dụngcon dấu của Uỷ ban nhân dân cấp xã để điều hành công tác và hoạt động của Câulạc bộ.

2. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ cónhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Giúp Chủ nhiệm Câu lạc bộthực hiện công việc theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy chế này và theo sựphân công của Chủ nhiệm;

- Giữ mối quan hệ với ngành,chuyên môn cấp trên; chuẩn bị nội dung báo cáo, chương trình, kế hoạch cho cáccuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Chủ nhiệm và của Câu lạc bộ theo sự phâncông của Chủ nhiệm.

- Trực tiếp triển khai kế hoạchhoạt động của Câu lạc bộ thuộc phạm vi chuyên môn ngành mình.

- Phó Chủ nhiệm sử dụng con dấucủa cơ quan mình (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động theo sựphân công hoặc ủy quyền của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyềnhạn của thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ theo quy định tại Điều 6 Quy chếnày.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyềnhạn của thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Chịu sự chỉ đạo của Chủ nhiệmCâu lạc bộ về công tác phòng chống tội phạm; thực hiện các công việc do Chủnhiệm hoặc phó chủ nhiệm phân công và chịu trách nhiệm trong công tác phòngchống tội phạm ở ngành mình.

- Đoàn kết gắn bó với hội viênđể từng bước đưa Câu lạc bộ hoạt động có nề nếp và hiệu quả; nghiên cứu góp ývào các dự thảo, đóng góp các biện pháp, chủ trương để xây dựng Câu lạc bộ.

- Vận động các đối tượng thuộcdiện giáo dục tại xã, phường, thị trấn; những người đang chấp hành hình phạt tùcho hưởng án treo; những người mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địaphương, người vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sựtham gia Câu lạc bộ; tham gia xét kết nạp Hội viên Câu lạc bộ.

- Tổ chức các cuộc họp, học tậpcủa Câu lạc bộ hoặc của tổ theo sự phân công của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Thông báo kết quả công táchàng tháng cho Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạncủa Hội viên theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyềnhạn của Hội Viên.

1. Quyền hạn của Hội viên.

- Được cung cấp thông tin vềpháp luật, mượn sách báo, tài liệu pháp lý để nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật.

- Yêu cầu Câu lạc bộ bảo vệquyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật khi bị xâm phạm.

- Sinh hoạt, tọa đàm, trao đổi,học tập, tập huấn chuyên đề về pháp luật và tham gia các hoạt động của Câu lạcbộ; được tạo điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm các Câu lạc bộ ở trong vàngoài tỉnh.

- Thảo luận, biểu quyết các vấnđề về kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ

2. Nhiệm vụ của Hội viên.

- Tôn trọng và thực hiện điềulệ của Câu lạc bộ; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Cần rèn luyện tính tình vuivẻ, hòa đồng, thẳng thắn, thật thà, cầu thị; không mặc cảm, tự ti; tin tưởngvào sự giúp đỡ của mọi người và sẵn lòng giúp đỡ người khác.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinhhoạt, học tập của Câu lạc bộ; chấp hành các quy định, kế hoạch hoạt động của Câulạc bộ.

- Phát hiện, vận động, hướngdẫn và giới thiệu Hội viên mới cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ để kết nạp.

- Tham gia công tác bảo vệ anninh trật tự tại địa phương.

Điều 8. Thay đổi thành viênBan Chủ nhiệm.

Thành viên Ban Chủ nhiệm có thểthay đổi trong các trường hợp sau đây:

- Cơ quan, tổ chức thay đổingười đại diện tham gia thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ;

- Do có sự sắp xếp, bố trí lạinhân sự của Uỷ ban nhân dân cấp xã, của các tổ chức là thành viên Câu lạc bộ.

- Thành viên Ban Chủ nhiệm cóđơn xin thôi đảm nhận nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật đến mức không thể tham gia thànhviên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Khi có sự thay đổi thành viênBan Chủ nhiệm thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị, Chủ nhiệm Câu lạc bộ báocáo và tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định thay đổithành viên Ban Chủ nhiệm. Việc thay đổi Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Đảng ủy, Uỷ bannhân dân xã, phường, thị trấn xem xét và đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyệnquyết định.

Điều 9. Kết nạp Hội viên.

- Người xin tham gia làm Hộiviên Câu lạc bộ nộp đơn tại một trong các địa chỉ sau: Trưởng ấp, Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cấpxã, xã đội (phường, thị đội), Công an cấp xã; Tư pháp xã hoặc Văn phòng Uỷ bannhân dân cấp xã.

- Nội dung của đơn xin tham giaHội viên Câu lạc bộ cần đầy đủ các thông tin cá nhân và tùy điều kiện cụ thểcủa từng người sao cho thể hiện được sự tự nguyện mong muốn tham gia Câu lạc bộcủa người viết đơn.

- Người nhận đơn có trách nhiệmchuyển cho Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ trong thời gian nhanh nhất để tậphợp báo cáo Chủ nhiệm, thông qua Ban Chủ nhiệm xem xét, ban hành quyết định kếtnạp và thông báo trong cuộc họp, sinh hoạt gần nhất của Câu lạc bộ hoặc tổ.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 10. Chế độ làm việc củaBan Chủ nhiệm.

- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoạtđộng kiêm nhiệm theo nguyên tắc dân chủ tập trung, biểu quyết các vấn đề theođa số.

- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ họp01 tháng 01 lần và có thể họp đột xuất; Chủ nhiệm Câu lạc bộ triệu tập các cuộchọp Ban Chủ nhiệm và cử một thành viên ghi biên bản cuộc họp, sinh hoạt của Câulạc bộ.

Điều 11. Nội dung cuộc họpcủa Ban Chủ nhiệm.

1. Xem xét báo cáo (sơ kết 06tháng, tổng kết hoạt động năm) của Câu lạc bộ.

- Xây dựng kế hoạch công tác 06tháng, năm của Câu lạc bộ.

- Thông qua dự toán kinh phí hoạt động và báo cáochi tiết thu - chi của Câu lạc bộ.

- Xem xét kết quả công táctháng và xác định nội dung sinh hoạt, học tập tháng sau của Câu lạc bộ và củaHội viên.

- Xét kết nạp Hội viên.

- Phát động thi đua và xét khenthưởng cho tập thể và cá nhân Hội viên.

- Đánh giá và xác nhận kết quảphấn đấu của Hội viên.

- Xét kỷ luật đối với Hội viênvi phạm.

- Xem xét các công việc kháccủa Câu lạc bộ.

2. Các báo cáo kết quả hoạtđộng, nội dung sinh hoạt học tập, kế hoạch công tác, kết quả xét kết nạp Hộiviên sau khi thông qua Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm ký chứng thực và được triểnkhai thực hiện trong Câu lạc bộ. Dự toán kinh phí hoạt động, báo cáo chi tiêumua sắm, kết quả xét khen thưởng, kỷ luật Hội viên; sau khi thông qua Ban Chủnhiệm; Chủ nhiệm ký chứng thực trình Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định trướckhi triển khai thực hiện.

Điều 12. Chuẩn bị nội dungcuộc họp của Ban Chủ nhiệm.

- Hàng tháng, Phó Chủ nhiệmthường trực tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ, kết quả công tác của từngthành viên Ban Chủ nhiệm dự thảo báo cáo kết quả hoạt động tháng của Câu lạcbộ; căn cứ kế hoạch hoạt động quý của Câu lạc bộ và chỉ đạo của Chủ nhiệm để dựthảo kế hoạch công tác tháng.

- Giữa tháng 5 và giữa tháng 11hàng năm Phó Chủ nhiệm thường trực tổng hợp kết quả hoạt động của Câu lạc bộ từcác báo cáo công tác tháng để dự thảo báo cáo sơ kết 06 tháng và báo cáo tổngkết công tác năm. Các thành viên Ban Chủ nhiệm căn cứ chỉ đạo của ngành dọc và nhiệmvụ chính trị của địa phương dự kiến những việc sẽ thực hiện 06 tháng cuối nămvà năm sau gửi cho Phó Chủ nhiệm thường trực để tổng hợp thành dự thảo kế hoạchcông tác 06 tháng cuối năm và kế hoạch công tác năm sau của Câu lạc bộ.

- Phó Chủ nhiệm thường trực Câulạc bộ căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dụcpháp luật; căn cứ chỉ đạo cấp trên và kế hoạch công tác để dự toán kinh phíhoạt động năm của Câu lạc bộ. Tập hợp đơn xin gia nhập hội viên Câu lạc bộ; đềnghị khen thưởng, kỷ luật lập danh sách trình Ban Chủ nhiệm xem xét.

Điều 13. Chế độ hội họp.

1. Hàng năm, Câu lạc bộ họp sơkết 6 tháng và tổng kết năm:

- Câu lạc bộ họp sơ kết côngtác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm vào tháng5 hoặc tháng 6.

- Câu lạc bộ họp tổng kết năm,triển khai kế hoạch công tác năm tới, công bố khen thưởng và phát động thi đuavào tháng 11 hoặc tháng 12.

2. Căn cứ kế hoạch công tác hoặcyêu cầu nhiệm vụ, sự hướng dẫn của cấp trên, Câu lạc bộ sinh hoạt toàn thể hoặcsinh hoạt từng tổ định kỳ mỗi tháng một lần. Trường hợp đột xuất hoặc theo đề nghịcủa ½ số thành viên Ban Chủ nhiệm hoặc quyết định của Chủ nhiệm Câu lạc bộ thìtổ chức sinh hoạt đột xuất, tổ trưởng chủ trì sinh hoạt và ghi biên bản.

3. Nội dung sinh hoạt định kỳ.

- Thông báo quyết định kết nạphội viên mới (nếu có), tình hình thi đua khen thưởng, tình hình phấn đấu hoạtđộng của hội viên.

- Thông báo tình hình thời sựtrong nước và thế giới (những dịp kỷ niệm, lễ lớn có thể mời Báo cáo viên vềnói chuyện thời sự).

- Tuyên truyền một số nội dungpháp luật (chú ý những quy định liên quan đến đời sống, lao động, công tác củahội viên, những văn bản pháp luật mới) nhiệm vụ này do tuyên truyền viên phápluật cấp xã thực hiện (đối với những nội dung quan trọng được nhiều hội viênquan tâm nếu thấy cần thiết thì mời Báo cáo viên pháp luật của huyện hoặc củatỉnh về triển khai).

- Tổ chức văn nghệ, thể thao,đọc sách báo, làm thơ.

- Triển khai kế hoạch công tácdo Ban Chủ nhiệm đề ra.

- Mạn đàm, trao đổi giữa cáchội viên về những vấn đề diễn ra hàng ngày ở địa phương (chú ý những vấn đềliên quan trực tiếp đến hội viên và gia đình, người thân của hội viên) trongtrao đổi, mạn đàm cần liên hệ đến các quy định của pháp luật, liên hệ truyềnthống đạo đức và quy ước khu dân cư, phát hiện gương người tốt, nêu gương nhữnghành vi phù hợp pháp luật đạo đức và phê phán những hành vi chưa phù hợp.

- Xây dựng và động viên phongtrào đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt và làm ăn kinh tế (có thểtổ chức quỹ xoay vòng, giúp nhau trong giải quyết việc làm…)

* Tuỳ điều kiện cụ thể, ngườichủ trì sinh hoạt có thể bố trí từng nội dung trước, sau và có thể thêm hoặcbớt nội dung để tạo hấp dẫn, thu hút Hội viên tham gia.

4. Nội dung sinh hoạt đột xuất.

- Nội dung sinh hoạt đột xuấtcó thể có một số nội dung như sinh hoạt định kỳ và thêm các nội dung thuộc côngtác đột xuất (theo đề nghị của ½ số thành viên Ban Chủ nhiệm hoặc theo quyếtđịnh của Chủ nhiệm Câu lạc bộ).

- Người chủ trì sinh hoạt cầnđiều chỉnh nội dung sao cho nhẹ nhàng và phù hợp thời gian.

Điều 14. Chuẩn bị nội dungsinh hoạt của Câu lạc bộ.

1. Tổ trưởng chuẩn bị nội dungsinh hoạt; nếu Câu lạc bộ chưa phân tổ thì Chủ nhiệm Câu lạc bộ chuẩn bị nộidung sinh hoạt toàn thể Câu lạc bộ (gọi chung là người chủ trì sinh hoạt).

2. Người chủ trì sinh hoạt cầnnắm vững kế hoạch công tác của Ban Chủ nhiệm để triển khai; liên hệ chặt chẽ vàphân công một số công tác cụ thể cho thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội viên nòngcốt sinh hoạt trong tổ tạo nhân tố tích cực, đầu tàu trong sinh hoạt; phân cônghoặc mời Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, cần nói rõ yêu cầu nội dung, thời gianthực hiện; sắp xếp cụ thể chương trình sinh hoạt, liên hệ chuẩn bị địa điểm; phâncông hội viên phục vụ chuẩn bị một số việc cụ thể (bàn ghế, âm thanh, ánh sáng,nước uống).

3. Báo cáo viên, Tuyên truyềnviên được phân công hoặc được mời cần chuẩn bị tốt nội dung theo yêu cầu, cầnngắn gọn, súc tích, đảm bảo thời gian và tính hấp dẫn (chú ý gợi ý cho các Hộiviên hỏi rồi giải đáp có liên hệ thực tế tại địa phương); phải có mặt đúng thờigian được thông báo.

4. Thành viên Ban Chủ nhiệm,Hội viên nòng cốt sinh hoạt tại tổ hăng hái đi đầu, gợi mở, động viên cho cácHội viên phát biểu, mạn đàm, nêu những vấn đề đang diễn ra hàng ngày ở địaphương, những vấn đề liên quan trực tiếp đến Hội viên và gia đình, người thâncủa Hội viên; trên cơ sở những vấn đề do Hội viên nêu ra mà liên hệ các quyđịnh của pháp luật, các quy định trong quy ước khu dân cư, truyền thống đạođức, dân tộc lý giải phân tích đúng, sai; việc nên làm và việc không nên làm đểmọi người nhận thức đúng đắn; đồng thời hướng dẫn các hội viên ứng xử phù hợp,tránh bất lợi trong các tình huống cụ thể đó.

5. Người chủ trì sinh hoạt cũngcần nắm những Hội viên có khả năng văn nghệ, thể thao để bố trí xen ghép chươngtrình văn nghệ, thể thao và các nội dung sinh hoạt, tạo bầu không khí thoải mái,vui tươi, hấp dẫn.

6. Chuẩn bị buổi sinh hoạt độtxuất thì người chủ trì phải nắm vững nội dung, yêu cầu đột xuất từ Chủ nhiệmCâu lạc bộ để chuẩn bị. Những yêu cầu đột xuất thường là những vấn đề rất cụthể, cần được triển khai chu đáo (đối với các tổ có thể mời Chủ nhiệm, Phó Chủnhiệm, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chủ trì cuộc họp). Các nội dung phốihợp khác thì chuẩn bị như khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

Điều 15. Hoạt động của hộiviên Câu lạc bộ.

1. Hội viên phải tham gia đầyđủ các cuộc họp, sinh hoạt của Câu lạc bộ; lắng nghe, hăng hái phát biểu ýkiến; tích cực tham gia văn nghệ, thể thao theo khả năng.

2. Tích cực tìm hiểu pháp luậtvà chấp hành pháp luật, chấp hành các quy định của Nhà nước và của địa phương. Nhữngvấn đề không hiểu về pháp luật thì phải hỏi để hiểu và chấp hành.

3. Phấn đấu hoàn thành nhữngcông việc được tổ trưởng, thành viên Ban Chủ nhiệm hoặc Chủ nhiệm phân công;tham gia với tổ trưởng để tổ chức các cuộc sinh hoạt tổ.

4. Nghiêm túc hoàn thành nhữngviệc mà mình phải làm theo quy định của người có thẩm quyền; tố giác các hànhvi trái pháp luật của người khác với tổ trưởng, người có thẩm quyền.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÂU LẠC BỘ

Điều 16. Nơi làm việc, sinhhoạt của Câu lạc bộ.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã bố trínơi làm việc, nơi họp sinh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho Câu lạc bộ hoạtđộng. Tuỳ điều kiện của từng địa phương, Câu lạc bộ sinh hoạt theo tổ thìtrưởng ấp (trưởng khu) bố trí nơi sinh hoạt cho tổ.

- Nơi làm việc, sinh hoạt củaCâu lạc bộ cần có ghế ngồi, bàn ghế làm việc, đèn, quạt, một kệ sách, báo vàmột số vật dụng cần thiết khác.

Điều 17. Kinh phí hoạt độngcủa Câu lạc bộ.

1. Kinh phí hoạt động của Câulạc bộ gồm nguồn thu và các khoản chi do tập thể Ban Chủ nhiệm dự toán hàng nămcùng với kế hoạch hoạt động; Phó Chủ nhiệm thường trực Ban Chủ nhiệm có tráchnhiệm thực hiện thu, chi đúng quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Chủnhiệm.

2. Nguồn thu gồm:

- Đóng góp của Hội viên: Tuỳđiều kiện của Câu lạc bộ có thể thỏa thuận thống nhất (bằng biên bản cuộc họp)mức Hội phí của Hội viên.

- Các khoản tài trợ của các tổchức, doanh nghiệp và cá nhân.

- Khoản hỗ trợ từ Quỹ quốcphòng – an ninh theo Quyết định số 106/2001/QĐ-UB ngày 17/7/2001 của Uỷ bannhân dân tỉnh Bình Dương quy định tổ chức, quản lý Quỹ quốc phòng – an ninh ởxã, phường, thị trấn.

- Cân đối từ ngân sách: Hàngnăm Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ dự toán kinh phí trình Uỷ ban nhân dân cùng cấptheo quy định của Luật Ngân sách.

3. Các khoản chi:

- Mua sách, báo, in ấn tài liệu;

- Văn phòng phẩm;

- Trang bị phương tiện làm việccủa Câu lạc bộ;

- Mời báo cáo viên, tuyêntruyền viên;

- Tổ chức cuộc họp, sinh hoạt;

- Trợ cấp sinh hoạt phí cho Chủnhiệm, các Phó Chủ nhiệm;

- Chi khác.

Điều 18. Nhận xét, đánh giáHội viên.

1. Sáu tháng 01 lần, Ban Chủnhiệm Câu lạc bộ đánh giá và nhận xét sự tiến bộ của Hội viên là những đốitượng thuộc diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hìnhphạt tù cho hưởng án treo; người mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địaphương, người vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hìnhsự, ghi vào sổ theo dõi của Câu lạc bộ.

2. Ban Chủ nhiệm phân côngthành viên động viên, giúp đỡ từng Hội viên để cảm hóa, giáo dục họ tiến bộ.

3. Sự đánh giá, nhận xét nàychỉ nhằm giúp đỡ Hội viên tiến bộ và chỉ báo cáo các cơ quan, người có thẩmquyền khi có yêu cầu.

Điều 19. Khen thưởng, kỷluật.

- Cá nhân, tổ chức hoạt độngtích cực, có thành tích tốt trong phong trào phòng chống tội phạm ở địa phươngđược tập thể, tổ hoặc Câu lạc bộ bình bầu thì được xét khen thưởng theo quyđịnh hiện hành.

- Cá nhân vi phạm Quy chế nàythì tùy theo mức độ và trường hợp cụ thể sẽ bị phê bình, kiểm điểm, khiển tráchhoặc cảnh cáo trong Câu lạc bộ.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện.

1. Những Câu lạc bộ đã thànhlập trước khi Quy chế này có hiệu lực thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệmcăn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xem xét, điều chỉnh cho phù hợpvới Quy chế.

2. Trong quá trình thực hiệnnếu phát hiện những khó khăn vướng mắc thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhândân cấp huyện phản ảnh về Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung (thôngqua Sở Tư pháp).

Điều 21. Hướng dẫn, thi hành.

1. Sở Tư pháp chủ trì phối hợpvới Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức triểnkhai, hướng dẫn thực hiện Quy chế này; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cơchế hoạt động cho Câu lạc bộ.

2. Sở Tài chính chủ trì phốihợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn chi tiếtviệc thực hiện Điều 17 của Quy chế này.

3. Hội đồng phối hợp công tácphổ biến giáo dục pháp luật, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm có trách nhiệmchỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra và tổng kết báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạcbộ phòng chống tội phạm theo định kỳ và đột xuất./.