HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

VỀTIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, LỰC LƯỢNG VŨTRANG VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Thi hành Nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa VIII thông qua kế hoạch kinhtế - xã hội năm 1989,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tiềnlương, trợ cấp và sinh hoạt phí của công nhân, viên chức hành chính, sự nghiệp,lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội quy định tại cácNghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng được tính lại trêncơ sở mức lương tối thiểu 22.500 đồng/tháng.

Điều 2.Thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1 ở cơ sở nuôi dưỡng hoặc về ở gia đình,ngoài mức trợ cấp quy định tại Điều 1 được hưởng thêm một khoản tiền bổ sungvào tiền ăn là 10.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1989.

Những quy định trái với Quyết địnhnày đều bị bãi bỏ.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này. Đối với lực lượng vũtrang, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành sau khi đã thống nhất ý kiếnvới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 4. Bộtrưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộcHội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)