BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 203/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC RA KHỎI DANH MỤC CÁC THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Xét đơn đề nghị rút số đăng ký do nhà sản xuất không tiếp tục sản xuất đối với: thuốc Osla của Công ty TNHH MTV Dược khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội; thuốc Anastrol của Công ty Cổ phần Thương mại Y Dược Sao Đỏ; thuốc Pamiray 300 và thuốc Pamiray 370 của Công ty Cổ phần Dược và TBYT An Phát; thuốc Viracept của Công ty F.Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế- Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam, Các Công ty XNK Dược phẩm;
- Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, PC-HN, ĐKT(12).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

DANH MỤC

CÁC THUỐC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ
(ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-QLD ngày 23 tháng 7 năm 2013)

TT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Quy cách đóng gói

Công ty đăng ký

Công ty sản xuất

Số đăng ký

1

Osla

Natri clorid

Dung dịch nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 15ml

Công ty TNHH MTV Dược Khoa-Trường Đại học Dược Hà Nội

Công ty TNHH MTV Dược Khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội

VD-11290-10

2

Anastrol

Anastrozole

Viên nén

Hộp 1 vỉ x 28 viên

Công ty CP Thương mại Y Dược Sao Đỏ

Laboratorios Blipack S.A., Argentina

VN-10107-10

3

Pamiray 300

lopamidol

Dung dịch tiêm

Hộp 1 lọ 50ml hoặc 1 lọ 100ml

Công ty CP Dược và TBYT An Phát

Dong Kook Pharm Co., Ltd., Korea

VN-6962-08

4

Pamiray 370

lopamidol

Dung dịch tiêm

Hộp 1 lọ 50ml hoặc 1 lọ 100ml

Công ty CP Dược và TBYT An Phát

Dong Kook Pharm Co., Ltd., Korea

VN-6963-08

5

Viracept

Nelfinavir

Viên nén bao phim

Hộp 1 lọ 270 viên

F.Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland

Roche Farma S.A., Spain

VN-11028-10