ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2031/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH NINHTHUẬN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề ánđẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việcthành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh NinhThuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnhNinh Thuận tại Tờ trình số 2150/TTr-SNV ngày 01 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2013 -2015.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ triển khai, theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm traviệc triển khai thực hiện Quyết định này và kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Ninh Thuận xem xét, giải quyết cácvấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ vàocuối quý IV hàng năm, tổng hợp kết quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báocáo kết quả thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạođẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Sở Nộivụ; Thủ trưởng Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ; (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: PVP (N.V.Nhựt), NC;
- Lưu: VT, VX. PD

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHCHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hànhKế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giaiđoạn 2013 - 2015, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, tráchnhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện thí điểmxây dựng cơ chế một cửa hiện đại tại một số cơ quan, đơn vị.

- 100% các Sở, Ban ngành; Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố tiến hành xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề ánxác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong cơ quan và đơn vịhành chính nhà nước trực thuộc.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thinâng ngạch công chức, đảm bảo người được tuyển dụng vào làm việc tại các cơquan, đơn vị hành chính nhà nước của tỉnh phải có đủ phẩm chất, trình độ vànăng lực.

- 90% cán bộ, công chức được chuẩn hóa trình độ,tiêu chuẩn theo chức danh công chức.

- Đổi mới công tác tuyển chọn các chức danh lãnhđạo, quản lý.

- Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đềcao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ.

- Thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôiviệc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật theoquy định của pháp luật.

- Thực hiện chất lượng, hiệu quả chính sách thuhút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạtđộng công vụ theo quy định của pháp luật.

- Đổi mới trong công tác quản lý và về chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã.

3. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối củaĐảng về cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức gắn với quá trình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nướcgiai đoạn 2011 - 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thống nhất về nhận thức và coiđây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quanhành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quảphục vụ nhân dân.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chứcgắn với lộ trình cải cách hành chính hiện nay, tạo bước đột phá đối trong hoạtđộng công vụ, công chức của tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theolộ trình thích hợp và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh.

II. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụcải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơnvị hành chính các cấp theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo, trùng lập chứcnăng, nhiệm vụ và giảm quy mô thực thi công vụ.

3. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố khẩn trương rà soát, xác định danh mục vị trí việc làm để xây dựng Đềán xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong cơ quan và đơnvị hành chính nhà nước trực thuộc.

4. Ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thinâng ngạch công chức để việc tổ chức kỳ thi đảm bảo khoa học, công bằng, chấtlượng và hiệu quả.

5. Đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướngnăng động, linh hoạt và đẩy mạnh thực hiện phân cấp thẩm quyền trong tuyểndụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

6. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức theotiêu chuẩn chức danh và chú trọng nâng cao kỹ năng thực thi công vụ.

7. Hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phóphòng và chức danh tương đương thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố;

Tổ chức thực hiện thí điểm, tuyển chọn Trưởng, Phótrưởng cấp Sở, cấp huyện và thành phố qua thi tuyển.

8. Hoàn thiện quy trình, thẩm quyền đánh giá cánbộ, công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác; trong đó tráchnhiệm đánh giá thuộc về người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức và đảmbảo việc đánh giá phải căn cứ vào thành tích, công trạng, kết quả, hiệu quảcông tác của cán bộ, công chức, xem đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất,trình độ, năng lực của cán bộ, công chức;

Kết hợp công tác đánh giá với triển khai việc thựchiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với công chức lãnh đạo các cấp.

9. Gắn với công tác đánh giá để rà soát, thực hiệntinh giản biên chế theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng và tinhgọn đội ngũ cán bộ, công chức;

Việc tuyển dụng thay thế vào chỉ tiêu của đối tượngra khỏi biên chế, chỉ được thực hiện không quá 50%; chỉ tiêu biên chế còn lạiđể cân đối, bổ sung cho cơ quan, đơn vị, lĩnh vực cần tăng.

10. Thực hiện cơ chế đổi mới trong công tác quản lývà về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạtđộng không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật và phù hợp với tìnhhình thực tế của địa phương.

11. Đẩy mạnh thực hiện các quy định khen thưởng,tiến cử, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức có trách nhiệm và thành tíchtrong hoạt động thực thi công vụ.

12. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào cáchoạt động thực thi công vụ và thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ,công chức; đảm bảo công tác thống kê báo cáo là một công cụ quan trọng trongxây dựng và phát triển đội ngũ công chức.

13. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việcchấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; quy trình chấtlượng giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ, thái độ, văn hóa ứngxử của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị hànhchính nhà nước các cấp của tỉnh.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM,PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cụ thể tại biểu tổng hợp, đính kèm Kế hoạch này.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nướcvà các nguồn lực hợp pháp khác (nếu có).

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, Ban, ngànhvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng dự toán chi ngân sách hàng năm(trong giai đoạn 2013 - 2015) bao gồm kinh phí triển khai thực hiện kế hoạchtriển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ theo nhiệm vụ, tráchnhiệm được phân công; kịp thời cân đối, bố trí kinh phí phát sinh trong năm đểviệc triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảolộ trình, chất lượng và hiệu quả.

Căn cứ theo Kế hoạch nêu trên,các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triểnkhai thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công. Hàng năm, tổ chức đánhgiá kết quả thực hiện, tổng hợp và báo cáo về Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức của tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11;

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo (thông qua Sở Nội vụ) để xemxét, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch đảmbảo phù hợp với tình hình thực tế./.

BIỂU TỔNG HỢPNHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Đính kèm Kếhoạch đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Nhiệm vụ trọng tâm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Dự kiến thi gian hoàn thành

1

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Theo Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh, giai đoạn đến 2015

2

Hoàn thiện và triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã.

UBND huyện, thành phố

Các Sở, Ban ngành có liên quan

Tháng 6 năm 2014

3

Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban ngành có liên quan

Tháng 12 năm 2013

4

Mở rộng áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử đến các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố.

Triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử đến các xã, phường, thị trấn:

+ Thí điểm: 3 đơn vị/huyện, thành phố;

+ Tất cả các đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

- Tháng 12 năm 2014

+ Tháng 12 năm 2014

+ Tháng 12 năm 2015

5

Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO) và UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tp Phan Rang - TC

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 3 năm 2014

6

- Rà soát, hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

- Tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thành phố.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

- Theo Kế hoạch hàng năm

- Tháng 12 năm 2013

7

- Triển khai xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố (theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

- Rà soát, điều chuyển, cân đối biên chế hành chính của một số Sở, Ban ngành cho phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh; ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lực.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Tháng 6 năm 2014

8

Đẩy mạnh thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố.

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Theo Kế hoạch hàng năm

9

Đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, thay thế vị trí công tác đối với cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở.

UBND huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Tháng 12 năm 2015

10

Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành

11

Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Sở Nội vụ

Tháng 9 năm 2014

12

Đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt và thực hiện phân cấp thẩm quyền trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ ngành

13

Thực hiện cơ chế đổi mới trong công tác quản lý và về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Sở Nội vụ

UBND huyện, thành phố

Theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành

14

Rà soát, tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, tiêu chuẩn chức danh công chức (theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành).

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Tháng 6 năm 2015

15

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp theo tiêu chuẩn chức danh và chú trọng nâng cao kỹ năng thực thi công vụ.

- Hoàn thiện đào tạo kỹ năng lập và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng nông thôn mới

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

- Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm

- Tháng 12 năm 2013

16

Tiếp tục hoàn thiện Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

Tháng 6 năm 2014

17

Rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố và các đơn vị hành chính trực thuộc.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Tháng 6 năm 2014

18

Tham mưu thực hiện chế độ miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

Sở Nội vụ

Theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ ngành

19

Tổ chức thực hiện thí điểm, tuyển chọn Trưởng, Phó trưởng cấp Sở, cấp huyện và thành phố qua thi tuyển.

Sở Nội vụ

Tháng 7 năm 2014

20

- Rà soát, hoàn thiện quy trình, thẩm quyền đánh giá cán bộ, công chức.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

- Tháng 12 năm 2013

- Tháng 10 năm 2014

21

Triển khai tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với công chức lãnh đạo các cấp

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Tháng 12 năm 2013

22

Đẩy mạnh thực hiện các quy định khen thưởng, tiến cử, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức có trách nhiệm và thành tích trong hoạt động thực thi công vụ.

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành

23

Ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động thực thi công vụ và thực hiện thống kê tổng hợp, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức.

Các Sở, Ban ngành; UBND huyện, thành phố

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 12 năm 2014

24

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; quy trình chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ, thái độ, văn hóa ứng xử của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước các cấp của tỉnh.

Sở Nội vụ

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ hàng năm