ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2032/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦAUBND TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành Văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số: 203/QĐ-UBND ngày 31/01/2013của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị củaUBND tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ tại Công văn số: 1417/SNV-BTG ngày 12/8/2013 về việc đề nghị bổ sungdanh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2013 củaUBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng Quyếtđịnh, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013 danh mục văn bản như nội dung chi tiết kèmtheo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởTư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH MỤC

VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNGTRÌNH XÂY DỰNG QUYÊT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2032/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 củaUBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Trích yếu dự thảo văn bản

Cơ quan soạn thảo

Dự kiến thời gian trình

1

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Quý IV/2013