ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2033/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁODỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám Sở Giáodục và Đào tạo Thanh Hóa tại Tờ trình số 952/TT-SGDĐT ngày 6/6/2013 về việc banhành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạchthời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáodục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổthông: Thứ 2 ngày 19/8/2013;

- Giáo dục thường xuyên (hệ BTVH):Thứ 2 ngày 26 tháng 8 năm 2013;

Các huyện miền núi thấp dành thờigian từ 1-2 tuần, miền núi cao từ 3-4 tuần để nâng cao vốn Tiếng Việt cho họcsinh lớp 1 và lớp 2.

2. Ngày khai giảng:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổthông: Thứ 5, ngày 05 tháng 9 năm 2013;

- Giáo dục thường xuyên (hệ BTVH):Thứ 6, ngày 06 tháng 9 năm 2013;

- Trung tâm học tập cộng đồng: Thứ4, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

3. Ngày bắt đầu học kỳ I:

- Giáo dục mầm non: Ngày 05 tháng 9năm 2013;

- Giáo dục tiểu học: Ngày 19 tháng8 năm 2013;

- Giáo dục THCS, THPT: Ngày 19tháng 8 năm 2013;

- Giáo dục thường xuyên (hệ BTVH):Ngày 06 tháng 9 năm 2013.

4. Ngày kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, GDTX (hệ BTVH): Ngày 03/01/2014.

- Trung tâm HTCĐ và các cơ sở GDTXkhác: Ngày 31/3/2014.

5. Ngày bắt đầu học kỳ II:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, GDTX (hệ BTVH): Ngày 06/01/2014.

6. Ngày kết thúc học kỳ II:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểuhọc, GDTX (hệ BTVH): Ngày 16/5/2014

- Giáo dục THCS, THPT: Ngày 20tháng 5 năm 2014.

7. Ngày kết thúc năm học2013-2014:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểuhọc, GDTX (hệ BTVH): Chậm nhất vào ngày 20/5/2014.

- Giáo dục THCS, THPT: Chậm nhấtvào ngày 26 tháng 5 năm 2014.

- Trung tâm HTCĐ và các cơ sở GDTXkhác: Chậm nhất là ngày 30/9/2014.

8. Xét công nhận hoàn thànhchương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở: Xongtrước ngày 05 tháng 6 năm 2014.

9. Ngày hoàn thành tuyển sinhcác lớp đầu cấp năm học 2013-2014: Trước ngày 30 tháng 7 năm 2014. Riêngđối với giáo dục thường xuyên (hệ BTVH), trước ngày 31/8/2014.

10. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết:

- Nghỉ Tết Nguyên đán: Từ ngày25/01/2014 đến hết ngày 04/02/2014 (tức là từ ngày 25/12 Quý Tỵ đến hết ngày05/01 Giáp Ngọ).

- Các ngày nghỉ lễ được thực hiệntheo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuầnthì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

11. Tổng thời gian nghỉ hè thaycho nghỉ phép năm của giáo viên: 60 ngày (bao gồm cả thời gian nghỉ được bốtrí xen kẽ trong năm học).

Điều 2. Kế hoạch thời gian nămhọc 2013-2014 của các cấp học, bậc học:

1. Đối với giáo dục Mầm non, giáodục Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳII có ít nhất 17 tuần).

2. Đối với cấp THCS và cấp THPT, cóít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18tuần).

3. Đối với giáo dục thường xuyên(bổ túc THCS và bổ túc THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ítnhất 16 tuần).

Điều 3. Các kỳ thi cấp tỉnh vàQuốc gia năm học 2013-2014:

1. Khảo sát chất lượng lớp 6 THCS:Tháng 9 năm 2013 (Phòng GD TrH);

2. Thi chọn đội tuyển dự thi họcsinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT: Đầu tháng 10/2013;

3. Hội thi cán bộ, giáo viên thưviện giỏi cấp tỉnh: Tháng 10/2013;

4. Thi giáo viên dạy giỏi bậc THPT,BTTHPT cấp tỉnh: Cuối tháng 10/2013;

5. Thi nghề phổ thông cho học sinhlớp 9: Tháng 11/2013;

6. Thi nghề phổ thông cho học sinhlớp 12 THPT, BTTHPT: Tháng 12/2013;

7. Thi học sinh giỏi thể dục thểthao bậc Trung học: Tháng 12/2013;

8. Thi học sinh giỏi giải toán bằngmáy tính cầm tay THCS, THPT, Bổ túc THPT: Tháng 01/2014;

9. Thi chọn đội tuyển dự thi họcsinh giỏi Quốc gia giải toán bằng máy tính cầm tay: Tháng 02/2014;

10. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh cácmôn văn hóa THCS, THPT, BTTHPT: Tháng 3/2014 (tổ chức tại TP. Thanh Hóa);

11. Thi cán bộ quản lý giỏi bậc họcmầm non: Tháng 4/2014;

12. Hội thi viết chữ đẹp giáo viên,học sinh bậc tiểu học cấp tỉnh: Tháng 4/2014 (thi tại TP. Thanh Hóa);

13. Khảo sát chất lượng lớp 9, lớp12: Tháng 4/2014 (phòng GDTrH);

14. Các kỳ thi Quốc gia theo hướngdẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kếhoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học tổ chứccác kỳ thi cấp trường, cấp huyện ngay từ đầu năm học 2013-2014 để các đơn vịchủ động thực hiện.

Điều 4. Chế độ báo cáo:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạobáo cáo về UBND tỉnh như sau:

- Tình hình chuẩn bị năm học, kếhoạch và tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của các cấphọc: Trước ngày 26/8/2013;

- Sơ kết học kỳ I: Trước ngày30/01/2014;

- Tổng kết năm học 2013-2014, báocáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học2013-2014: Trước ngày 25/6/2014;

- Tình hình và kết quả thực hiệnChương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáodục 2011-2020; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trungương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ vềđổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo: Trước ngày 01/12/2014.

- Báo cáo nhanh về những Quyết địnhcủa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong các trường hợp quy định tại khoản 2,Mục a, Điều 4 của Quyết định số 1840/ QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trưởng phòng Giáo dục và Đàotạo, Hiệu trưởng các trường THPT, các đơn vị trực thuộc báo cáo về Sở Giáo dụcvà Đào tạo:

- Tình hình chuẩn bị năm học, kếhoạch tổ chức khai giảng năm học 2013-2014: Trước ngày 20/8/2013.

- Tình hình đầu năm học: Trước ngày15/9/2013;

- Sơ kết học kỳ I: Trước ngày15/01/2014;

- Tổng kết năm học 2013-2014: Trướcngày 05/6/2014;

- Tình hình và kết quả thực hiệnChương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáodục 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trungương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ vềđổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo: Trước ngày 20/11/2014.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, trường họctrong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt