ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/QĐ-UBND

Quy Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂNKHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật củangười dân tại cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 755/STP ngày 09/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchtriển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của ngườidân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnhtheo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởTư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾTĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của UBNDtỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá một cách hệ thống, đồng bộ, toàn diệnthực trạng điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân ngay tại địa bàn xã, phường,thị trấn làm căn cứ để các cơ quan nhà nước đề ra các giải pháp quản lý phù hợp;kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém cũng như khuyến khích, biểu dương,khen thưởng và nhân rộng điển hình địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Bảo đảm điều kiện cho người dân tiếp cận vàsử dụng pháp luật nhằm thực hiện và phát huy quyền và nghĩa vụ của mình ngay tạiđịa bàn xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò của pháp luậttrong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyềnxã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểudương, khen thưng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtcủa người dân tại cơ s(sau đây viết tắt là chuẩn tiếpcận pháp luật) phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cáccơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc đánh giá và xây dựngxã, phường, thị trấn bảo đảm điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địaphương.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cậnpháp luật của người dân tại cơ sở

Việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quyếtđịnh số 09/2013/QĐ-TTg được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp với từngđối tượng, địa bàn như hội nghị, biên soạn, phát hành các tài liệu, chuyên trang,chuyên mục, tin, bài; các bài viết về kết quả đánh giá hàng năm.

a. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b. Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyềnthông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan,đơn vị có liên quan.

c. Thời gian thực hiện: Năm 2013 và nhữngnăm tiếp theo.

2. Triển khai đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởngđịa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận phápluật

a. Tiêu chí và thời gian đánh giá

-Tiêu chí đánh giá: Việc đánh giá điều kiện tiếpcận pháp luật của người dân tại xã, phường, thị trấn dựa trên các tiêu chí tiếpcận pháp luật được quy định tại Điều 5 - Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg(gồm 08tiêu chí, với tổng số điểm các tiêu chí là 1.000 điểm, được quy định cụ thể tạiPhụ lục kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ).

- Thời gian đánh giá:

+ Việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện mỗi năm một lần, tính tngày 01 tháng 7 của năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm đánhgiá.

+ Việc đánh giá địa phương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện 02 năm/lần, tính từ ngày01 tháng 7 của 02 năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm đánh giá.

b. Đánh giá, công nhận,biểu dương, khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

- Điều kiệncông nhận, biểudương, khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và tiêubiểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại khoản 2,Điều 6 của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

- Thời gian thực hiện: UBND xã,phường, thị trấn tự đánh giá, báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 31 tháng 7 của năm đánh giá. Niêm yết công khai điểm sốtự đánh giá và quy định có liên quan tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

- Đánh giá,công nhận:

+ Hội đồngđánh giá tiếp cận pháp luật của UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệmthẩm tra, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và khen thưởng xã, phường, thịtrấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tặng Bằng khen đối với xã, phường, thịtrấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 8 của nămđánh giá.

+ Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luậtcủa UBND tỉnh xem xét, đánh giá, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận,khen thưởng các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tặngBằng khen đối với các xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luậtcấp tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(sau đây viết tắt là ngày Pháp luật Việt Nam) 09 tháng 11 của năm đánh giá; đềnghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với xã, phường, thị trấn tiêubiểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc trước ngày 20 tháng 9 của năm đánh giá.

c. Đánh giá, công nhận, biểu dương,khen thưởng huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận phápluật

- Điều kiệncông nhận, biểu dương, khen thưởng huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn vàtiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều6 của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg .

- Thời gianthực hiện: UBND cấp huyện tự đánh giá và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng8 của năm đánh giá. Công khai kết quả tự đánh giá và quy định có liên quan lêncổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

- Đánh giá,công nhận: Hội đồng tiếp cận pháp luật của UBND tỉnh xem xét, đánh giá, đề nghịChủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, khen thưởng các huyện, thị xã, thànhphố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào dịp kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam; đềnghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với huyện, thị xã, thành phố tiêubiểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc trước ngày 20 tháng 9 của năm đánh giá.

d. Đánh giá tỉnh đạt chuẩn và tiêubiểu về tiếp cận pháp luật

- Điều kiệncông nhận, biểu dương, khen thưởng tỉnh đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cậnpháp luật được thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 6 của Quyết định số09/2013/QĐ-TTg .

- Thời gianthực hiện: UBND tỉnh tự đánh giá, báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 9 củanăm đánh giá. Công khai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan lênCổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

3. Thành lập Hội đồngđánh giá tiếp cận pháp luật

Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận phápluật của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn để tư vấn, giúpUBND cùng cấp đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng địa phươngđạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy trình quy định tại Điều7, Điều 8 và Điều 9 của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg Hội đồng hoạt động theochế độ tập thể, quyết định theo đa số.

- Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hànhQuyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của tỉnh.

- Phòng Tư pháp tham mưu UBND cấp huyệnthành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưuUBND cấp xã thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp xã.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bốtrí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương, đơn vị theophân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan,đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi,đôn đốc các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện; định kỳ hoặcđột xuất báo cáo kết quả việc thực hiện.

2. Sở Nội vụcó trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các địa phương đạt chuẩn và tiêubiểu về tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.Định mức khen thưởng theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số09/2013/QĐ-TTg .

3. Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo nhiệm vụ được phân công lậpdự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này, trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩmquyền.

4. UBND cấphuyện trách nhiệm xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtthuộc phạm vi quản lý hành chính của địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vịtrực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch này.

5. UBND xã,phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận phápluật; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc tự đánh giá theo nộidung của kế hoạch này.

6. Đề nghịỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, trong phạm vichức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiệnKế hoạch này; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã phốihợp với UBND cùng cấp thực hiện kế hoạch này.

7.Thời hạn được tính để đánh giá tại địa phương bắt đầu từngày 01 tháng 7 năm 2013.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban,ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện,thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khaithực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắchoặc những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tưpháp) để giải quyết theo thẩm quyền./.