UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Thể dục Thể thao

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003 •

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04-9-2003 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hanh chính nhà nước ờ địa phương’

Căn cứ Kế hoạch số 2120/KH-UB ngày 20-10-2003 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương-

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại tờ trình số 153/TTr-SNV ngày 13/7/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Thể dục Thể thao (chi tiết xem tại Đê án kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giám đốc Sờ Thể dục Thể thao có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Đieu 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Thể dục Thể thao căn cứ quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

ĐỀ ÁN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA CỦA SỞ THỂ DỤC THỂ THAO

Ạ/. THƯC TRẠNG. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TUC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ THỂ-DUC THỂ THAO

Sở Thể dục thể thao chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2005 (được thành lập tại Quyết định số: 3888/2004/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vê việc thành lập sở Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc). Những năm qua cônơ tác cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo Sở văn hoá thông tin- 'Thể thao nay là Sở Thể dục thế thao hết sức quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn có nhiệm vụ mải ciuyết công việc với các tổ chức, công dân thực hiện tốt các biện pháp cải cách hành chính nhanh gọn, công khai hoá các thủ tục đã giảm được phiền hà cho tổ chức cônơ dân. Không có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức.

Sở Thể dục thể thao là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt •' động thể dục thể thao gồm các loại hình như sau: Mở lớp võ thuật, hoạt động biểu diễn thể dục thể thao, các lớp thể hình thẩm mỹ, quản lý các loại súng thể thao trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết số: 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức; Quyết định số: 1690/QĐ-UB ngày 6/5/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao hiệu lực của bộ máy các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2002- 2005 và các văn bản của ƯBND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, Sở Thể dục thể thao đã và đang triển khai cải cách thủ tục hành chính ở lĩnh vực sau:

- Thẩm định và cấp giấy phép hoạt động mở lớp võ thuật.

Tuy nhiên thủ tục hành chính của Sở vẫn còn một số hạn chế như: Thời gian giải quyết còn chậm, thủ tục chưa thực sự gọn nhẹ, công dân phải đi lại nhiều lần mất thời gian và công sức.

B/. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA”

I. Sự cần thiết phải tiến hành cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa

Tiến hành cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa Sở Thể dục thể thao với các tổ chức, công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời đảm bảo đúng pháp luật, chống tệ quan liêu, phiền hà, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao các hiệu lực quản lý Nhà nước.

Thông qua cải cách thủ tục hành chính tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, rà soát lại quy chế làm việc của cơ quan, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng liên quan đến cải cách thủ tục hành chính “một cửa” tránh chồng chéo trùng lập và đưa đẩy công việc.

II. Quy trình và giải pháp cải cách thủ tục hành chính “một cửa” đối với lĩnh vực cấp giấy phép mở lớp võ thuật.

1. Mục đích – Yêu cầu:

- Tạo sự chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, công dân trong lĩnh vực cấp giấy phép mở lớp võ thuật.

- Chống phiền hà cho tổ chức, công dân khi xin phép mở lớp võ thuật. Chống tệ nạn quan lieu, cửa quyền của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi được phân công làm nhiệm vụ cấp phép.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực mở lớp võ thuật, đảm bảo việc cấp phép được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng luật.

2. Những căn cứ pháp lý:

- Thông tư Liên tịch số: 197/1998ATLT của Ủy ban TDTT và Bộ Công an về quy định các hoạt động võ thuật, câu lạc bộ võ thuật.

- Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/5/2003 cua Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

- Kế hoạch số: 2120/KH-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện cơ chế “một cửa”.

3. Các nhiêm vu cu thể thưc hiên cơ chế “mốt cửa” trong lĩnh vưc cấp phép mở lớp võ thuât:

- Tuyên truyền học tập các văn bản thực hiện cơ chế “một cửa” của Trung ương và .địa phương.

- Bố trí cán bộ thực hiện cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực cấp phép mở lớp võ

thuật.

- Bố trí địa điểm và trả kết quả.

- Xâv dựng, thực hiện quy chế “một cửa”.

4. Các biện pháp thưc hiên

- Tuyên truyền hoc tâp:

Quán triệt, học tập các văn bản theo kế hoạch của UBND tỉnh, tuyên truyền về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001- 2010, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền, học tập các văn bản:

+) Nghị quyết số: 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước ■ thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân và tổ chức;

+) Quyết định số: 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/5/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện “một cửa” tại các cơ quan Nhà nước ở địa phương;

+) Kế hoạch Số:2120/KH-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện cơ chế “một cửa”;

+) Thông tư liên tịch SỐ: 197/1998/TTLT của Ưỷ ban TDTT và Bộ Công an về quy định các hoạt động võ thuật, câu lạc bộ võ thuật.

- Bố trí cán bộ thực hiện cơ chế một cửa: Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất tốt và khả năng giao tiếp với các tổ chức, công dân làm nhiệm vụ tốt và khả năng giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện cơ chế “một cửa” về chuyên môn nghiệp vụ, về kỹ năng với tổ chức và công dân.

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả đeo thẻ công chức theo quy định.

- Bố trí địa điểm làm việc: Bộ phận tiếp nhận và trả giấy phép mở lớp võ thuật đặt tại Văn phòng Sở (phòng Tổ chức – Hành chính). Phòng chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý về con người và chuyên môn nghiệp vụ. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm quản lý hành chính và điều phối chung với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận các nội dung:

a) Ngày nhận, trả hồ sơ trong tuần: Thứ hai, thứ năm.

- Thời gian: giờ hành chính theo quy định.

b) Hổ sơ gổm:

- Đơn xin mở lớp.

- Lý lịch trích ngang.

- Kế hoạch, địa điểm hoạt động của lớp.

- Các văn bằng, chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giây giới thiệu cuả Liên đoàn,

c) Quy trình giải quvết:

Quyết định 2034/QĐ-UBND

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Sở Thể dục thể thao cấp giấy phép mở lớp võ thuật chho công dân và tổ chức.

· Bảng Niêm yết chữ to, rõ ràng và treo nơi dễ đọc

C/ KẾT LUẬN

1. Thuận lợi:

Hoạt động thể dục thể thao nói chung và võ thuật nói riêng đang phát triển mạnh mẽ nhằm mang lại sức khỏe, tinh thần cho nhân dân nên việc quản lý Nhà nước chưa xảy ra vần đề gì. Các tổ chức, cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước khi xin phép mở lớp võ thuật.

2. Khó khăn:

- Để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính “một cửa” đòi hỏi công chức, viên chức làm việc nhiều hơn, chất lượng cao hơn, trong khi cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc còn nhiều khó khan, chưa được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu công việc để ra.

- Do tính chất đặc thù công việc của ngành nên việc cấp giấy phép mở lớp võ thuật, các công việc liên quan đến thủ tục hành chính rất ít nên việc rút kinh nghiệm còn gặp nhiều khó khan.

- Hiện nay mẫu giấy phép mở lớp võ thuật chưa có, chủ yếu trả lời các tổ chức và công dân bằng văn bản.

- Không có quy định về việc thu lệ phí cấp phép nên kinh phí phục vụ cho công việc gặp khó khan.

3. Kiến nghị:

- Đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sớm phê duyệt Đề án.

- Cấp kinh phí cho việc in ấn tài liệu tuyên truyền, mẫy giấy phép mở lớp võ thuật.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi