ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2035/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ PHÍ THAM QUAN THẮNGCẢNH TẠI KHU DU LỊCH GHỀNH RÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốchội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Kết luận số 223-KL/TU ngày 19/7/2013 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) tại Hội nghị lần thứ 35;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ mức thu phí tham quan thắng cảnh tại Khu Du lịch Ghềnh Ráng QuyNhơn do Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn quản lý thu quy định tạiQuyết định số 515/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch SàiGòn - Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng