ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2037/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VẬN HÀNHBÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN HỢP VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày18 tháng 01 năm 2001 của Liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là BộTài nguyên và Môi trường) và Bộ Xây dựng hướng dẫn các quy định về bảo vệ môitrường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chấtthải rắn;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định vận hành bãi chôn lấp chấtthải rắn hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môitrường; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế; Tổng Giám đốcCông ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Huế và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

QUY ĐỊNH

VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮNHỢP VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng việc vận hành bãi chôn lấp chất thảirắn hợp vệ sinh để chôn lấp chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế; không áp dụng khi vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn nguy hại.

2. Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư hoặc làm công tác quảnlý và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế phải tuân thủ Quy định này và quy trình vận hành cụ thể được quy địnhtrong thiết kế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công của mỗi bãi chôn lấp được cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu nhưsau:

1. Chất thải rắn (sau đây viết tắt là CTR): là chấtthải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinhhoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thườngvà chất thải rắn nguy hại.

Chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ giađình, nơi công cộng được gọi chung là chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắnphát thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, kinh doanh, dịch vụhoặc các hoạt động khác được gọi chung là chất thải rắn công nghiệp.

2. Chất thải rắn nguy hại là chất thải rắn chứa cácchất hoặc hợp chất có một trong những đặc tính: phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ănmòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc các đặc tính nguy hại khác.

3. Chất thải rắn thông thường là chất thải rắn phátsinh từ nhiều nguồn khác nhau (sinh hoạt, y tế, công nghiệp) không phải là chấtthải rắn nguy hại hoặc bị lẫn với chất thải rắn nguy hại và không bao gồm chấtthải rắn xây dựng như bùn hữu cơ, đất đá, các vật liệu xây dựng thải ra trongquá trình san lấp, xây dựng hoặc tháo dỡ công trình.

4. Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh (sau đâyviết tắt là BCL): là một khu đất hoặc một diện tích đã được quy hoạch, được lựachọn, thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất thải rắn thông thường nhằm giảm tốiđa các tác động tiêu cực của BCL tới môi trường.

5. Nước rác: là nước phát sinh do quá trình phân huỷtự nhiên chất thải rắn, có chứa các chất gây ô nhiễm.

6. Khí thải từ ô chôn lấp chất thải: là hỗn hợp khísinh ra từ ô chôn lấp chất thải do quá trình phân huỷ tự nhiên CTR.

7. Lớp lót: là các lớp vật liệu được trải trên toànbộ diện tích đáy và thành bao quanh ô chôn lấp chất thải nhằm ngăn ngừa, giảmthiểu sự ngấm, thẩm thấu nước rác vào tầng nước ngầm.

8. Lớp che phủ: là lớp vật liệu phủ trên toàn bộ BCLtrong khi vận hành và khi đóng BCL nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động từ ôchôn lấp tới môi trường xung quanh và từ bên ngoài vào ô chôn lấp CTR.

9. Hệ thống thu gom khí thải: là hệ thống các côngtrình, thiết bị thu gom khí thải sinh ra từ BCL nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu ônhiễm không khí và nguy cơ gây cháy, nổ.

10. Hệ thống thu gom nước rác: là hệ thống các côngtrình bao gồm tầng thu gom, đường ống dẫn, mương dẫn để thu gom nước rác về hốtập trung hoặc tới trạm xử lý.

11. Hệ thống thoát nước mặt và nước mưa: là hệ thốngthu gom nước mặt và nước mưa dẫn về nơi quy định nhằm ngăn ngừa nước mặt từ bênngoài xâm nhập vào các ô chôn lấp.

12. Các hạng mục công trình phụ trợ của BCL bao gồmnhà điều hành, nhà nghỉ nhân viên, trạm phân tích, trạm cân, nhà để xe, trạmrửa xe, trạm sửa chữa và bảo dưỡng điện máy, kho dụng cụ và chứa phế liệu, hệthống hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Tiêu chuẩn Xây dựng Việt NamTCXDVN261:2001- Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế.

13. Thời gian hoạt động của BCL: là toàn bộ khoảngthời gian từ khi bắt đầu chôn lấp CTR đến khi đóng BCL.

14. Đóng BCL: là việc ngừng hoàn toàn hoạt động chônlấp CTR tại BCL.

15. Chủ đầu tư BCL: là tổ chức, cá nhân được phépthực hiện hoạt động đầu tư xây dựng BCL.

16. Đơn vị vận hành BCL: là tổ chức, cá nhân chịutrách nhiệm về quản lý khai thác và sử dụng BCL.

17. Tổ chức chuyên môn kiểm tra BCL: là tổ chức có tưcách pháp nhân thực hiện giám sát, kiểm định, lấy mẫu, phân tích các hạng mụcvà các chỉ tiêu liên quan tới hoạt động của BCL.

18. Cơ quan quản lý nhà nước các BCL tại địa phương:là Sở Xây dựng ở cấp tỉnh và Phòng Công thương hoặc Phòng Quản lý Đô thị ở cấphuyện (bao gồm Phòng Công thương các huyện hoặc Phòng Quản lý Đô thị các thịxã: Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế).

19. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địaphương: là Sở Tài nguyên và Môi trường ở cấp tỉnh và Phòng Tài nguyên vàMôi trường ở cấp huyện (bao gồm các huyện, các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà vàthành phố Huế).

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Việc vận hành BCL; đóng BCL; bàn giao mặt bằng; phục hồi,tái sử dụng diện tích sau khi đóng BCL và quan trắc chất lượng môi trường BCLphải đảm bảo giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của BCL tới môi trường.

2. Không được phép chôn lấp chất thải rắn nguy hại hoặc cácloại chất thải không phải là chất thải rắn thông thường được định nghĩa tại Khoản3, Điều 2 nêu trên vào các BCL được vận hành theo Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Công tác tiếp nhận rác

1. Chất thải rắn được chở đến BCL được kiểm tra xác địnhđúng các loại chất thải được phép chôn lấp và được định lượng.

a) Đối với các BCL tiếp nhận nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 tấn (hoặc50.000m3) chất thải/ năm thì có thể ước tính khối lượng rác nhập vào thông quadung tích, tải trọng của từng chủng loại xe chuyên dùng cụ thể và đơn vị tínhlà m3.

b) Đối với các BCL tiếp nhận trên 20.000 tấn (hoặc 50.000m3)chất thải/năm nhất thiết phải trang bị hệ thống cân điện tử để kiểm soát địnhlượng chất thải.

2. Việc cân (bằng hệ thống cân điện tử) và ghi chép phảiđược thực hiện đầy đủ và chính xác theo quy trình cụ thể như sau:

a) Kiểm tra bàn cân, quét dọn sạch đất đá, cành lá cây trênbàn cân. Kiểm tra khoảng cách giữa bàn cân và hộc cân.

b) Khởi động phần mềm cân xe;

c) Bật tín hiệu cho xe vào bàn cân;

d) Đợi xe dừng hẳn trên bàn cân mới tiến hành cân xe;

đ) Cân xong, bật tín hiệu cho xe ra khỏi bàn cân;

e) Ghi chép các thông tin: số xe, tuyến rác đến, loại rác,nguồn rác, khối lượng rác, nơi đổ, tên lái xe, giờ xe đến, vào sổ lưu trữ, vàomáy vi tính;

g) Cân lại xe không rác;

h) Lập phiếu vận chuyển, ký nhận và giao phiếu cho lái xe.

Điều 5. Ghi chép và lưu trữ thông tin

1. Đơn vị vận hành BCL phải lập sổ đăng ký theo dõi định kỳhàng năm việc tiếp nhận rác, vận hành BCL và lưu trữ thông tin đầy đủ theo cácđề mục sau:

a) Tên người lái xe vận tải chất thải, số xe, tuyến rác đến;

b) Tính chất của chất thải, nếu là bùn sệt phải ghi rõ hàmlượng cặn;

c) Lượng chất thải;

d) Thời gian (ngày, tháng, năm) vận chuyển chất thải;

đ). Nguồn phát sinh chất thải, nếu là chất thải công nghiệpthì phải ghi rõ tên nhà máy, xí nghiệp.

e) Các sự cố môi trường xả ra trong quá trình vận hành bãichôn lấp.

2. Sổ sách ghi chép và các tài liệu có liên quan phải đượclưu giữ và bảo quản tại Đơn vị vận hành BCL trong thời gian vận hành và sau ítnhất là 5 năm kể từ ngày đóng BCL.

Điều 6. Công tác đổ rác tại bãi và xử lý, san ủi rác

1. Sau khi tiếp nhận rác phải tiến hành chôn lấp ngay, khôngđể quá 24 giờ. Rác được chôn lấp thành các lớp riêng và ngăn cách nhau bằng cáclớp đất phủ hoặc các loại vật liệu thay thế đủ điều kiện.

2. Quy trình chôn lấp rác cụ thể như sau:

a) Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động đầy đủ theo quy định;

b) Kiểm tra đường vào bãi đổ, điểm xe dừng đổ rác đảm bảokhông lầy lún, thuận tiện cho các xe xoay trở đổ rác được an toàn;

c) Kiểm tra, nâng cao cột khí khi cần thiết.

d) Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, chuẩn bị đủ các đèncông tác cá nhân (trong trường hợp làm vào ban đêm);

đ) Kiểm tra máy bơm, bể nước;

e) Chuẩn bị các cọc tiêu, biển báo chỉ đường (nếu cần);

g) Cảnh giới, không cho người nhặt phế liệu vào khu vực đổrác;

h) Điều khiển xe ủi, xe xúc đến vị trí công tác;

i) Pha chế dung dịch vi sinh;

k) Hướng dẫn xe vào chổ đổ, tùy theo điều kiện thực tế,hướng dẫn các xe đổ rác vào các vị trí phù hợp để giảm bớt hoạt động của xe ủi;

l) Khi xe đang đổ rác, tiến hành phun dung dịch xử lý, đảmbảo đều khắp lên số rác mới;

m) Khi đủ lượng rác trên bãi, ủi rác thành từng lớp, sẵnsàng tiếp nhận các xe tiếp theo.Rác phải được san đều và đầm nén kỹ từ trênxuống theo từng lớp (bằng máy đầm nén 6 đến 8 lần) mỗi lớp có chiều dày tối đa60cm đảm bảo tỷ trọng chất thải tối thiểu sau đầm nén đạt 0,52-0,8 tấn/m3;

n) Kiểm tra, nâng cao cột khí theo ô rác;

o) Kết thúc ca, phun phủ dung dịch khử mùi lên mặt rác mớiđể hạn chế mùi hôi;

p) Rửa sạch các phương tiện vận chuyển CTR trước khi ra khỏiphạm vi BCL.

3. Phải tiến hành phủ lấp đất trung gian trên bề mặt rác khirác đã được đầm chặt (theo các lớp) có độ cao tối đa từ 2,0 m - 2,2 m. Chiềudầy lớp đất phủ phải đạt 20 cm. Tỷ lệ lớp đất phủ chiếm khoảng 10-15% tổng thểtích rác thải và đất phủ. Lớp đất phủ phải được trải đều khắp và kín lớp chấtthải và sau khi đầm nén kỹ thì có bề dày khoảng 15-20 cm. Đất phủ hoặc vật liệuthay thế để làm vật liệu phủ trung gian giữa các lớp chất thải phải đáp ứng cácyêu cầu sau:

a) Đất phủ phải có thành phần hạt sét > 30%, đủ ẩm để dễđầm nén;

b) Ngoài đất phủ, vật liệu đủ các điều kiện sau đây cũngđược sử dụng làm vật liệu phủ trung gian giữa các lớp chất thải: Có hệ số thấm< 1="" x="" 10-4="" cm/s,="" có="" ít="" nhất="" 20%="" khối="" lượng="" có="" kích="" thước="">< 0,08="" mm="" và="" cócác="" đặc="" tính:="" có="" khả="" năng="" ngăn="" mùi;="" không="" gây="" cháy,="" nổ;="" có="" khả="" năng="" ngăn="" chặncác="" loại="" côn="" trùng,="" động="" vật="" đào="" bới="" và="" có="" khả="" năng="" ngăn="" chặn="" sự="" phát="" tán="" cácchất="" thải="" là="" vật="" liệu="">

4. Các ô chôn lấp phải được phun thuốc diệt côn trùng (khôngđược ở dạng dung dịch). Căn cứ vào mức độ phát triển của các loại côn trùng đểxác định số lần phun thích hợp nhằm hạn chế tối đa sự phát triển của côn trùng.

Điều 7. Công tác bảo dưỡng, giám sát hệ thống xử lý nước rác

1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải phải thường xuyênhoạt động và được kiểm tra, duy tu, sửa chữa và thau rửa định kỳ đảm bảo côngsuất thiết kế. Các hố lắng phải được nạo vét bùn và đưa bùn đến khu xử lý thíchhợp.

2. Quy trình bảo dưỡng hệ thống xử lý nước rác bằng phươngpháp hồ sinh học cụ thể như sau:

a) Thường xuyên kiểm tra lớp thoát nước đáy bãi, nếu có hưhỏng phải kịp thời bổ sung đá, cát để đảm bảo cấu tạo gồm 10cm cát bên dưới và20cm đã vụn thô bên trên;

b) Duy trì sự thông suốt các ống thu nước rác và các hố ga;kiểm tra, sửa chữa các đoạn ống, các hố ga bị hư hỏng. Định kỳ thông ống toàntuyến đảm bảo không bị tắc nghẽn.

c) Hàng ngày phải kiểm tra sự lưu thông nước giữa các hồtrong hệ thống hồ xử lý nước rác. Ít nhất 06 tháng một lần đo kiểm tra lượngbùn lắng đọng trong hồ và tiến hành nạo vét khi cần thiết. Phát quang cây dạixung quanh hồ;

d) Tiến hành đo lưu lượng nước rác vào hồ và lưu lượng nướcra khỏi hồ hàng ngày. Ghi chép, tổng hợp và lưu trữ các số đo. Định kỳ phối hợpvới đơn vị chuyên môn thực hiện lấy mẫu tại các vị trí quan trắc theo quy địnhđể kiểm soát ô nhiễm môi trường.

3. Quy trình bão dưỡng hệ thống xử lý nước rác bằng cácphương pháp khác: Chủ đầu tư BCL tuỳ thuộc vào quy trình vận hành cụ thể hệthống xử lý nước rác được quy định trong thiết kế của mỗi BCL được cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt để xây dựng quy trình vận hành phù hợp.

4. Nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm của nướcrác sau khi xử lý phải đảm bảo theo quy định tại QCVN 25: 2009/BTNMT – Quy chuẩnkỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn tùy theo từngtrường hợp cụ thể theo dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

5. Cho phép sử dụng tuần hoàn nước rác nguyên chất từ hệthống thu gom của BCL, hoặc bùn sệt phát sinh ra từ hệ thống xử lý nước rác trởlại tưới lên BCL để tăng cường quá trình phân huỷ chất thải trong những điềukiện sau: áp dụng kỹ thuật tưới đều trên bề mặt lớp rác đang chôn lấp có chiềudầy > 4 m và không áp dụng cho những vùng của ô chôn lấp đã tiến hành phủlớp cuối cùng.

Điều 8. Công tác duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước mặt vàcác hạng mục công trình phụ trợ của BCL

1. Hệ thống thoát nước mặt và nước mưa BCL phải được kiểmtra, duy tu, bảo trì và nạo vét định kỳ đảm bảo nước mặt không tràn vào BCL.Cần có biện pháp để hạn chế nước mưa thâm nhập vào các ô chôn lấp chưa đượctiến hành phủ lớp cuối cùng.

2. Các hạng mục công trình phụ trợ của BCL phải được kiểmtra, duy tu, bảo trì định kỳ theo quy trình bảo trì được hướng dẫn tại thiết kếkỹ thuật công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo duy trì việcvận hành ổn định, bền vững trong suốt thời gian hoạt động của BCL.

Điều 9. Công tác lấp đất đóng cửa ô rác

1. Việc lấp đất đóng cửa ô rác của BCL được thực hiện khilớp rác đã được đầm nén trên cùng của ô đạt cao trình và hình dạng theo thiếtkế.

2. Quy trình lấp đất đóng cửa ô rác cụ thể như sau:

a) Kiểm tra cao trình và độ dốc của ô rác, bổ sung thêm rácvào những nơi còn thiếu;

b) San ủi, đầm nén tạo bề mặt ô rác theo hình vòm để tránhđọng nước;

c) Chuẩn bị đủ đất phủ, đất đệm, đất màu, vật liệu thi công;

d) Tạo mạng thu gom khí liên hoàn với các cột thoát khítrong ô rác và ống, rãnh thoát khí của ô rác đã lấp đất lần trước;

đ) Thi công lắp đặt cột thoát khí;

e) Thi công lớp đất phủ có hàm có hàm lượng sét >30%, đảmbảo độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén cẩn thận, chiều dày lớn hơn hoặc bằng 60cm. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3% đến 5 %, đảm bảo thoát nước tốtvà không trượt lở, sụt lún;

g) Thi công lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cátdày từ 50 cm đến 60 cm;

h) Phủ lớp đất màu (lớp đất thổ nhưỡng) dày từ 20 cm đến 30cm;

i) Trồng cỏ, cây xanh tại thời điểm thích hợp.

Điều 10. Đóng BCL

1. Việc đóng BCL được thực hiện khi:

a) Lượng chất thải đã được chôn lấp trong BCL đã đạt đượcdung tích lớn nhất như thiết kế kỹ thuật, đã lấp đất đóng cửa ô rác cuối cùng theođúng quy định tại Khoản 2, Điều 9 của Quy định này;

b) BCL không hợp vệ sinh và buộc phải đóng cửa theo yêu cầucủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Đóng BCL vì các lý do khác.

2. Trong mọi trường hợp, đơn vị vận hành BCL phải gửi vănbản tới cơ quan quản lý nhà nước các BCL và cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệmôi trường tại địa phương để thông báo thời gian đóng BCL.

3. Ngay sau khi đóng BCL, đơn vị vận hành BCL phải tiến hànhphục hồi và cải thiện cảnh quan khu vực; đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa ônhiễm môi trường.

4. Sau khi đóng bãi chôn lấp, không được phép cho người vàsúc vật vào tự do, đặc biệt trên đỉnh bãi nơi tập trung khí gas; phải có cácbiển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp.

5. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày đóng bãi chôn lấp, đơnvị vận hành BCL phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước các BCL và cơ quan quảnlý nhà nước bảo vệ môi trường tại địa phương về hiện trạng của bãi chôn lấp vàcác công trình phụ trợ. Báo cáo này phải do một tổ chức chuyên môn độc lập có đủnăng lực thực hiện, bao gồm các nội dung sau:

a) Tình trạng hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành củatất cả các công trình trong bãi chôn lấp bao gồm: hệ thống chống thấm của bãichôn lấp, hệ thống thu gom và xử lý nước rác, hệ thống quản lý nước mặt, nướcngầm, hệ thống thu gom khí thải, hệ thống giám sát chất lượng nước ngầm;

b) Kết quả quan trắc chất lượng nước thải từ bãi chôn lấp ramôi trường, chất lượng nước ngầm, môi trường không khí;

c) Việc tuân thủ những quy định hiện hành cũng như phục hồivà cải thiện cảnh quan khu vực bãi chôn lấp. Báo cáo phải chỉ rõ các trường hợpchưa tuân thủ các quy định hiện hành và phải nêu các biện pháp khắc phục;

d) Các bản vẽ hiện trạng cơ sở xử lý và bãi chôn lấp chấtthải rắn.

Điều 11. Bàn giao mặt bằng; phục hồi, tái sử dụng diện tíchsau khi đóng BCL

1. Chậm nhất sau 02 năm kể từ ngày đóng BCL, đơn vị quản lývận hành phải hoàn tất các thủ tục bàn giao lại đất cho nhà nước; trong trườnghợp có lý do chính đáng, đơn vị quản lý vận hành xin gia hạn trình cấp có thẩmquyền xem xét quyết định.

2. Trước khi bàn giao mặt bằng cho cơ quan có thẩm quyền, đơnvị quản lý vận hành BCL phải lập và bàn giao hồ sơ lưu trữ cho cơ quan lưu trữđịa phương theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Nội dung hồ sơ lưu trữ baogồm:

a) Tài liệu đo đạc và khảo sát địa chất công trình;

b) Toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, bản vẽ hoàn công cáchạng mục công trình xây dựng BCL;

c) Các chứng từ, sổ nhật ký theo dõi việc tiếp nhận và xử lýchất thải rắn trong quá trình hoạt động;

d) Các báo cáo giám sát môi trường theo định kỳ;

đ) Phương án đóng bãi chôn lấp, kết thúc hoạt động;

e) Phương án bảo vệ môi trường;

g) Phương án quan trắc, giám sát chất lượng môi trường;

h) Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường cơ sở xửlý chất thải rắn tại thời điểm đóng bãi, chấm dứt hoạt động;

i) Các hồ sơ khác có liên quan.

3. Việc phục hồi, tái sử dụng diện tích sau khi đóng BCLphải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Trước khi tái sử dụng mặt bằng phải tiến hành khảo sát,đánh giá các yếu tố môi trường liên quan;

b) Trong thời gian chờ sử dụng lại mặt bằng BCL, việc xử lýnước rác, khí gas vẫn phải tiếp tục hoạt động bình thường;

c) Tiếp tục theo dõi sự biến động của môi trường tại cáctrạm quan trắc sau khi đóng BCL;

d) Lập bản đồ địa hình của khu vực sau khi đóng BCL;

đ) Đề xuất các biện pháp kiểm soát môi trường trong nhữngnăm tiếp theo;

e) Lập hồ sơ bàn giao mặt bằng cho cơ quan nhà nước có thẩmquyền tiếp tục quản lý và sử dụng;

g) Khi tái sử dụng mặt bằng BCL, phải tiến hành kiểm trachặt chẽ các lỗ khoan thu hồi khí gas. Khi áp suất của các lỗ khoan khí chênhlệch với áp suất khí quyển và nồng độ khí gas nhỏ hơn 5% mới được phép san ủilại.

4. Có thể tái sử dụng mặt bằng BCL sau khi đáp ứng các điềukiện đã nêu tại Khoản 3 Điều này để làm khu vui chơi giải trí, sân thể thao,bãi đỗ xe… Không xây dựng các công trình nhà cửa trên diện tích tái sử dụng mặtbằng BCL. Khi tái sử dụng mặt bằng BCL cho mục đích khác, cần lập dự án và quyhoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 12. Quan trắc môi trường BCL

1. Tất cả các BCL (không phân biệt quy mô, vị trí) đều phảitổ chức quan trắc môi trường trong suốt thời gian hoạt động và 05 năm kể từ khiđóng bãi, kết thúc hoạt động. Định kỳ ít nhất 06 tháng một lần, đơn vị vận hànhBCL phải tiến hành quan trắc môi trường.

2. Quan trắc môi trường bao gồm việc quan trắc môi trườngkhông khí, môi trường nước, môi trường đất và hệ sinh thái, môi trường laođộng, sức khỏe cộng đồng khu vực lân cận.

3. Vị trí các trạm quan trắc cần bố trí ở các điểm đặc trưngcó thể xác định được các diễn biến của môi trường do ảnh hưởng của BCL tạo ra.Vị trí, tần suất quan trắc phải được xác định trong báo cáo đánh giá tác độngmôi trường được cấp nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

4. Chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành BCL phải hợp đồng với tổchức chuyên môn kiểm tra BCL thực hiện việc quan trắc môi trường, báo cáo kếtquả quan trắc môi trường phải được gửi cho các cơ quan quản lý nhà nước về bảovệ môi trường tại địa phương.

Điều 13. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Cơ quan quản lý nhà nước các BCL tại địa phương đôn đốc,hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại các BCL trên địa bàn.Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chung trong việc đôn đốc, hướng dẫn vàkiểm tra việc thực hiện Quy định này trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt cho cácBCL phục vụ công tác chôn lấp chất thải rắn liên huyện, thị xã và thành phốHuế.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địaphương thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quản lýchất thải rắn, trong đó có nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy định này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huếchỉ đạo các chủ đầu tư BCL, các đơn vị vận hành BCL trên địa bàn có kế hoạchcải tạo, nâng cấp và đầu tư trang, thiết bị cho các BCL trên địa bàn đáp ứng đủđiều kiện để vận hành BCL theo Quy định này.

4. Các chủ đầu tư BCL, đơn vị vận hành BCL căn cứ Quy địnhnày và hướng dẫn vận hành quy định tại thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽthi công BCL cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩmquyền thẩm định, phê duyệt để xây dựng quy trình vận hành cụ thể của mỗi BCLtrình cấp quyết định đầu tư BCL phê duyệt để thực hiện.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư, đươn vị quản lý vận hànhBCL có hành vi vi phạm các quy định, tùy theo tính chất mức độ vị phạm sẽ vị xửphạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý vi phạm

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu gặp khókhăn vướng mắc, cá nhân và tổ chức có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xâydựng để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.