THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHQUYẾT SỐ 2371, NGHQUYẾT SỐ 2375 CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 2371 ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;

Căn cứ Nghị quyết số 2375 ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu một số loại hàng hóa với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên) theo các Nghị quyết số 2371, 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), như sau:

1. Tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng của/ từ Triều Tiên, cụ thể như sau:

a) Sắt (mã HS: chương 72, chương 73), quặng sắt (mã HS: nhóm 26.01);

b) Hải sản (bao gồm cá, động vật giáp xác, nhuyễn thể, và các loại sinh vật thủy sinh không xương sống khác dưới mọi hình thức) (mã HS: chương 03, nhóm 15.04, 15.16, 15.17, 16.03, 16.04, 16.05);

c) Chì (mã HS: chương 78), quặng chì (mã HS: nhóm 26.07);

d) Dệt may (mã HS: phần XI);

đ) Than (mã HS: nhóm 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 44.02).

2. Tạm ngừng hoàn toàn xuất khẩu các mặt hàng sang Triều Tiên, cụ thể như sau:

a) Dầu ngưng (mã HS: chương 27);

b) Khí ga thiên nhiên hóa lỏng (mã HS: nhóm 27.11).

c) Dầu lọc (mã HS: nhóm 27.09, 27.10).

3. Mã HS đối với các nhóm mặt hàng trên căn cứ trên Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 (có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018).

4. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu áp dụng Giấy chứng nhận xuất xứ đối với các loại hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

5. Trường hợp HĐBA LHQ ban hành Nghị quyết điều chỉnh nội dung liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với Triều Tiên, quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với Triều Tiên được điều chỉnh tương ứng.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Bộ Ngoại giao thông báo cho HĐBA LHQ về việc triển khai thực hiện của Việt Nam và cung cấp thông tin về các Nghị quyết của HĐBA LHQ cho các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các Nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Lưu: VT, QHQT (2).QH
.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc