ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐÀI TRUYỀN THANH -TRUYỀN HÌNH HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/1210/TT-BTTTT-BNV ngày 27tháng 7 năm 2010 của liên bộ: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ về việc hướngdẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phátthanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộcUBND cấp huyện;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Vân Hồ

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Vân Hồ là đơn vị sựnghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm2010, trực thuộc UBND huyện Vân Hồ, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyềncủa Đảng bộ, chính quyền huyện.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Vân Hồ có tư cáchpháp nhân, con dấu và được mở tài khoản riêng để hoạt động, chịu sự quản lýtrực tiếp của UBND huyện Vân Hồ, quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyềnthông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hìnhhuyện Vân Hồ:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Truyền thanh - Truyền hìnhhuyện Vân Hồ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 17/2010/TT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của liên bộ: Thông tin và Truyềnthông, Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyềnthanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện.

2. Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình gồm:Trưởng đài, không quá 02 Phó Trưởng đài và bộ máy giúp việc. Trưởng đài và PhóTrưởng đài do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của phápluật.

3. Số lượng người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hìnhđược UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số lượng người làm việc của UBND huyệnVân Hồ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Thông tinvà Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa