ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua- Khen thưởng

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về công tác khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành Quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2001.

Quyết định này thay thế Quyết định số 198/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND tỉnh về công tác Thi đua - Khen thưởng, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Giám đốc các Doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương và các Doanh nghiệp thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh