BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1242/QĐ-BTP ngày 9 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định s 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 3 tháng 1 năm 2017 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2017 của Báo Pháp luật Việt Nam (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Báo PLVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 204/QĐ-BTP ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Báo; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động và làm cơ sở đánh giá kết quả công tác của cán bộ, viên chức, người lao động năm 2017;

- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác xuất bản các ấn phẩm; xây dựng nội dung các ấn phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều tầng lớp đối tượng bạn đọc để tăng cường số lượng người đọc Báo Pháp luật Việt Nam. Thông qua các hoạt động xuất bản và các hoạt động truyền thông pháp luật để tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò tuyên truyền về công tác Tư pháp; khẳng định vị thế và vai trò của Báo Pháp luật Việt Nam là cơ quan báo chí, truyền thông đi đầu trong lĩnh vực truyền thông pháp luật; trở thành tờ báo có vị thế chính trị cao, có uy tín đối với bạn đọc, đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

2. Yêu cầu

- Đcao trách nhiệm của cơ quan báo chí ngành Tư pháp trong việc thông tin kịp thời, trung thực, khách quan, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ, Ngành;

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Bộ, ngành Tư pháp năm 2017 và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

- Năng động, sáng tạo và tiếp tục thực hiện quan điểm đổi mới trong công tác tchức xuất bản các ấn phẩm và công tác kinh doanh các dịch vtruyền thông gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác quản lý và tổ chức xuất bản các ấn phẩm

Trong năm 2017, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thực hiện có chiều sâu công tác quản lý và tổ chức xuất bản các ấn phẩm; tập trung vào nhiệm vụ đổi mới về nội dung và hình thức của các ấn phẩm, đảm bảo chất lượng từng tin, bài và từng số báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo. Đối với các ấn phẩm báo chí in, cần duy trì số lượng phát hành tương đương năm 2016 nhằm ổn định doanh thu phát hành báo và các hoạt động kinh tế báo chí; từng bước đẩy mạnh thu hút bạn đọc đối với các ấn phẩm báo điện tử để tạo tiền đề cho việc chuyển đổi công nghệ xuất bản ấn phẩm báo từ báo chí in sang báo điện tử. Công tác quản lý, tchức xuất bản các ấn phẩm tập trung vào các nhiệm vụ sau:

a) Công tác tổ chức xuất bản ấn phẩm chính (báo ngày)

- Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đặc biệt là những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Bộ, ngành Tư pháp đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo.

- Tiếp tục đi mới nội dung, hình thức ấn phm bằng việc xây dựng thêm các chuyên trang, chuyên mục mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về công tác của Bộ, ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; đảm bảo việc thông tin về Bộ, ngành Tư pháp có chiều sâu, gắn với các vấn đề của thực tế công tác tư pháp, tạo sự lan tỏa, sức sống của công tác tư pháp trong đời sống của nhân dân; công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các vấn đề thời sự chính trị, pháp luật và kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thông tin, tuyên truyền cơ chế, chính sách của Chính phủ về phát triển kinh tế đất nước theo tinh thần “năm khởi nghiệp” mà Chính phủ đã đề ra; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; hoạt động của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017;

- Tham gia sâu vào các vấn đề chính trị của đất nước, thực hiện tốt vai trò thông tin, tuyên truyền về các vấn đề trọng đại của đất nước và những vấn đề kinh tế - xã hội lớn, được xã hội quan tâm có liên quan đến ngành Tư pháp;

- Thực hiện các nội dung tuyên truyền pháp luật về biên giới, bin đảo theo nội dung Đán “Chung tay xóa nghèo pháp luật, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hi hóa”;

- Thực hiện Đề án quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

b) Công tác tổ chức xuất bản ấn phẩm phụ

Các số phụ tiếp tục phải đổi mới và tạo ra những đột phá về nội dung để duy trì số lượng bạn đọc ổn định so với năm 2016, cụ thể như sau:

- Đối với các số phụ Doanh nhân và Pháp luật, Pháp luật Chuyên đề: Tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền sâu về các vấn đề pháp luật chuyên ngành và chuyên đề để phục vụ các nhóm bạn đọc chuyên biệt. Nội dung các số phụ chuyên đề cần tạo sự đột phá trong việc lựa chọn và phát triển các đề tài nhằm tạo sức hấp dẫn, đặc sắc, thu hút bạn đọc để nâng cao hiệu quả thông tin; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và phát huy vai trò là cẩm nang thông tin pháp luật đối với bạn đọc, góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật.

Việc tổ chức xuất bản các số phụ phải gắn với hoạt động truyền thông của doanh nghiệp và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các đối tượng bạn đọc chuyên biệt; gắn công tác xuất bản với việc cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo.

- Đi với các sphụ Pháp luật & Thời đại và Câu chuyện Pháp luật và Xa lộ Pháp luật, Pháp luật 4 Phương tiếp tục định hướng phát triển theo mục tiêu phục vụ nhóm đối tượng bạn đọc trên thị trường báo bán lẻ; giữ vai trò là các ấn phẩm đột phá thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhóm bạn đọc trên thị trường bán lẻ theo mục tiêu đã đề ra.

Việc tổ chức xuất bản các số phụ phải vừa đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, vừa năng động, sáng tạo để phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bạn đọc, đồng thời tạo sự đột phá, đổi mới về nội dung và hình thức của ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam.

c) Công tác xuất bản báo điện tử và các chuyên trang báo điện tử

Năm 2017, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức xuất bản 4 trang báo điện tử, bao gồm Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (baophapluat.vn), Chuyên trang truyền thông Pháp luật Plus (phapluatplus.vn), Chuyên trang Doanh nhân & Pháp luật (doanhnhan.vn), Chuyên trang truyền hình Pháp luật (tvphapluat.vn). Năm 2017 là năm then chốt trong việc nắm bắt công nghệ xuất bản báo điện tử để xây dựng nền móng cho việc chuyển đổi công nghệ xuất bản từ báo chí in sang báo điện tử.

Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và các chuyên trang báo điện tử phải thực hiện tốt nội dung tuyên truyền theo tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao; khng định được vị thế của mình trong hệ thng báo chí điện tử, thu hút bạn đọc một cách bền vững để góp phần vào sự phát triển chung của Báo Pháp luật Việt Nam; tiếp tục đổi mới toàn diện về kỹ thuật, công nghệ, phương thức và quy trình quản lý xuất bản, phương án tự chủ, tự hạch toán trong việc quản lý xuất bản các n phm báo điện tử.

Đối với chuyên trang Truyền hình pháp luật, là chuyên trang được xây dựng đ khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin, Internet trong việc tuyên truyn pháp luật thông qua các bản tin truyền hình ngắn, cần từng bước nghiên cứu, xây dựng mô hình phù hợp với công tác xuất bản; đầu tư công nghệ, thiết bị cho việc xuất bản các bản tin pháp luật truyền hình đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo để phát huy thế mạnh của việc thông tin các vn đpháp luật qua các ứng dụng trên Internet.

2. Công tác phát hành ấn phẩm và cung cấp dịch vụ quảng cáo

Công tác phát hành ấn phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa ấn phẩm của Báo đến với đông đảo bạn đọc, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí, cụ thể như sau:

a) Tiếp tục giữ vững vị thế của Báo Pháp luật Việt Nam trên thị trường báo bán lẻ, với các sản phm mũi nhọn là số phụ Pháp luật và Thời đại, Câu chuyện Pháp luật và Xa lộ Pháp luật và Pháp luật 4 Phương; thực hiện các giải pháp về nội dung và phát hành để duy trì số lượng phát hành, hạn chế suy giảm doanh thu phát hành các ấn phẩm;

b) Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành ấn phẩm đến các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị quân đội trong cả nước; duy trì và phát triển số lượng bạn đọc báo đặt dài hạn; nghiên cứu, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục mới trên ấn phẩm báo ngày đtăng cường việc phát hành báo đến các cơ quan, tchức phối hp, hợp tác xây dựng chuyên trang, chuyên mục;

c) Đẩy mạnh tiếp thị và cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử; phấn đấu giữ vững các chỉ tiêu kinh tế trong hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo so với năm 2016.

3. Tổ chức sự kiện và các hoạt động xã hội từ thiện

Hoạt động xã hội và công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu Báo Pháp luật Việt Nam là hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng Báo trthành cơ quan truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông pháp luật. Năm 2017, Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

a) Thực hiện các chương trình xã hội từ thiện nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm bằng việc vận động tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao quà cho các gia đình có công với cách mạng và học sinh nghèo hiếu học tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn;

b) Đẩy mạnh thực hiện Đ án “Chung tay xóa nghèo pháp luật, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa”, đưa ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam đến với bạn đọc là cán bộ và nhân dân các xã biên giới, khu vực kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa để tăng lượng phát hành các ấn phẩm của Báo;

c) Thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm truyền thông. Trung tâm truyền thông tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan, tchức và doanh nghiệp để tổ chức hội thảo, hội nghị và các sự kiện khác nhằm tăng cường vai trò trong công tác tổ chức sự kiện, thực hiện các hoạt động kinh tế báo chí và khai thác hiệu quả dịch vụ truyền thông của Báo.

4. Công tác xây dựng bộ máy và quản lý cán bộ

a) Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, phóng viên theo yêu cầu công tác để đáp ứng nhiệm vụ đổi mới về tổ chức và hoạt động của Báo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có;

b) Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ cấp phòng, ban cũng như các phóng viên;

c) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đồng thời xây dựng môi trường làm việc thân thiện, dân chủ đnâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động;

d) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác thi đua, khen thưởng nhằm tích cực động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động hăng say, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

đ) Thực hiện công tác đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động với các cán bộ, viên chức, người lao động không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao đsử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo phù hp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Báo trong năm 2017;

e) Phát triển và đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Bút Trẻ để tạo nguồn nhân lực có chất lượng và ổn định, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng và phát triển của Báo;

g) Rà soát và xây dựng quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1242/QĐ- BTP ngày 9 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

a) Trách nhiệm của Báo Pháp luật Việt Nam

Ban Biên tập phân công cụ thể cán bộ phụ trách, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác theo thẩm quyền đã được giao. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Báo quán triệt, trin khai kế hoạch đến từng cán bộ, phóng viên. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ cần nhận thức đầy đủ về mục tiêu và nội dung các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch công tác; báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ trong các buổi giao ban hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn và điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

b) Trách nhiệm phối hợp

- Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Báo Pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện Kế hoạch này;

- Văn phòng Bộ giúp Lãnh đạo Bộ đôn đốc Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch công tác đã được phê duyệt.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Kinh phí thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Báo Pháp luật Việt Nam do Báo Pháp luật Việt Nam tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2017 của Báo Pháp luật Việt Nam).

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-BTP ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Công việc

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hp

Thời gian hoàn thành

Sản phm chủ yếu

Nguồn kinh phí

I

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XUẤT BẢN CÁC ẤN PHẨM

1

Tchức xut bản ấn phẩm báo ngày

Tng Biên tập; Phó TBT thường trực

Các Phòng, Ban nội dung phụ trách trang

Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú

Cả năm

n phm báo ngày 6 kỳ/tuần

Tự chủ (không sử dụng kinh phí ngân sách)

2

Tchức xut bản ấn phẩm Pháp luật Chủ nht

Tng Biên tập; Phó TBT thường trực

Ban Văn hóa - Xã hội

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm Pháp luật Chủ nhật 1 kỳ/tuần

Tự chủ

3

Tchức xut bản ấn phẩm Doanh nhân & Pháp luật

Tng Biên tập, Phó TBT Trần Hương Mai

Ban Chuyên đ

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm DN &PL 2 kỳ/tháng

Tự chủ

4

Tổ chức xuất bản Báo Pháp luật VN điện tử

Tng Biên tập, Phó TBT Trần Hương Mai

Ban Báo Pháp luật điện tử

Các Phòng, Ban nội dung, CQĐD, PV thường trú

Cả năm

Báo điện tử PLVN Online liên tục

Tự chủ

5

Tchức xut bản chuyên trang báo điện tử Pháp luật+

Tng Biên tập, Phó TBT Trn Hương Mai

Thư ký chuyên trang báo điện tử Pháp luật+

Các Phòng, Ban nội dung, CQĐD, PV thường trú

Cả năm

Báo điện tử PLVN Online liên tục

Tự chủ

6

Tchức xut bản các số phụ Pháp luật Chuyên đề

Tng Biên tập, Phó TBT thường trực Đặng Ngọc Luyến

- Ban Kinh tế Pháp luật;

- CQĐD KV Đồng bng sông Cửu Long.

- Các Phòng, Ban nội dung, CQĐD, PV thường trú

- Trung tâm truyền thông PLVN

Cả năm

n phẩm PL Chuyên đề 2 kỳ/tuần

Tự chủ

7

Tchức xut bản số phụ Pháp luật & Thời đại

Tng Biên tập, Phó TBT Trn Hương Mai

Ban Chuyên đPháp luật & Thời đại

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm PL & TĐ 5 kỳ/tháng

Tự chủ

8

Tchức xut bản số phụ Xa lộ Pháp luật

Tng Biên tập, Phó TBT Trn Hương Mai

Nhóm phóng viên, Thư ký tòa soạn Câu chuyện Pháp luật

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm Xa lộ Pháp luật 2 kỳ/tuần

Tự chủ

9

Tchức xuất bản số phụ Câu chuyện Pháp luật

Tng Biên tập, Phó TBT Trn Hương Mai

- Thư ký tòa soạn Câu chuyện Pháp luật

- CQĐD KV Miền Trung

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm Câu chuyện PL 2 kỳ/tuần

Tự chủ

10

Tổ chức xuất bản sphụ Pháp luật 4 Phương

Tng Biên tập, Phó TBT Thường trực

Ban Thời sự Chính trị

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm Pháp luật 4 Phương 1 kỳ/tun

Tự chủ

11

Tổ chức xuất bản chuyên trang báo điện tử Doanh nhân & Pháp luật

Tng Biên tập, Phó TBT Thường trực

Cơ quan đại diện TP Hồ Chí Minh, Ban Chuyên đề

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

Xut bản trang web doanhnhan.vn

Tự chủ

12

Tchức xut bản chuyên trang Truyền hình pháp luật

Tng Biên tập, Phó TBT Thường trực

Cơ quan đại diện KV ĐB sông Cửu Long, CQĐD KV duyên hải phía Bắc

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

Xut bản trang web tvphapluat.vn

Tự chủ

II

CÔNG TÁC QUẢNG CÁO, PHÁT HÀNH

13

Tchức công tác phát hành ấn phẩm, phát triển thị trường bán lẻ và thị trường bn đc dài hn

Tng Biên tập, Phó TBT Vũ Hoàng Diệp

Ban Trị sự, Phòng Kinh doanh

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú.

Cả năm

Giữ mức doanh thu phát hành tương đương năm 2016

Tự chủ

14

Phát trin dịch vụ quảng cáo trên báo in và báo điện tử

Tng Biên tập, Phó TBT Vũ Hoàng Diệp

Ban Trị sự, Phòng Kinh doanh, Trung tâm truyền thông PLVN

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú

Cả năm

Tăng trưởng doanh thu từ quảng cáo khoảng 10% so với năm 2016

Tự chủ

III

TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

17

Tchức thực hiện Đán Chung tay xóa nghèo pháp luật

Tng Biên tập, Phó TBT Vũ Hoàng Diệp

Trung tâm truyền thông PLVN, Cơ quan đại diện KV đồng bằng sông Cửu Long, Cơ quan đại diện KV duyên hải phía Bắc

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú Phòng, Ban

Cả năm

Kêu gọi tchức, cá nhân ủng hộ từ 2 đến 4 tỷ đồng mua báo cấp cho đồng bào

Tự chủ

18

Tchức thực hiện công tác xã hội từ thiện nhân dịp các ngày lễ, sự kiện trong năm

Tng Biên tập, Phó TBT Vũ Hoàng Diệp

Trung tâm truyền thông Pháp luật Việt Nam

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú

Cả năm

Tổ chức khoảng 5 sự kiện quan trọng để phát triển công tác xã hội từ thiện

Tự chủ

19

Tchức các cuộc họp cộng tác viên, các sự kiện, lễ kỷ niệm trong năm

Tng Biên tập, Phó TBT Vũ Hoàng Diệp

Trung tâm truyền thông PLVN

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú

Tchức từ 2 đến 3 cuộc họp cộng tác viên để tri ân và phát triển cộng tác viên

Tự chủ

IV

CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY

20

Đào tạo nghiệp vụ

Phó TBT thường trực Đặng Ngọc Luyến

Đảng ủy, Ban Trị sự

Các tchức xã hội thuộc Báo; Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm

Tchức 5 bui học, trao đổi nghiệp vụ làm báo do các nhà báo, lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí thực hiện

Tự chủ

21

Tăng cường kỷ luật công tác, công vụ

Tng Biên tập, các Phó TBT

Ban Trị sự

Các đơn vị thuộc Báo

Cả năm

Xây dựng và hoàn thiện nội quy, quy chế quản lý cơ quan

Tự chủ

22

Thường xuyên đánh giá công tác của viên chức, người lao động và thực hiện tinh giảm biên chế theo yêu cầu của công tác

Tng Biên tập, các Phó TBT

Ban Trị sự

Các đơn vị thuộc Báo

Cả năm

Đưa ra khỏi biên chế, chấm dứt hp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức, người lao động không đáp ứng được yêu cầu công tác

Cả năm Tự chủ

23

Quản lý hoạt động của CLB Bút trẻ

Tng Biên tập, các Phó TBT

Ban Văn hóa - Xã hội, Chi hội Nhà báo

Các đơn vị thuộc Báo

Cả năm

Hướng dn nghiệp vụ cho 30 sinh viên thực tập và học hỏi kỹ năng viết báo, làm báo

Tự chủ

24

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1242/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Báo

Tng Biên tập, các Phó TBT

Ban Trị sự

Các đơn vị thuộc Báo

Cả năm

Đưa ra khỏi biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động đi với cán bộ, viên chức, người lao động không đáp ứng được yêu cầu công tác

Cả năm Tự chủ