CHỦ TỊCH NƯỚC
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 15/TTr-CP ngày 30/01/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-CTN ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Lưu Thị Phương Chi, sinh ngày 07/5/1971 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: 7562 Shirley Ave, Reseda, CA 91335
Giới tính: Nữ
2. Trần Thị Phương Mai, sinh ngày 26/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: 1627 Felton st, San Diego, CA 92102

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Giới tính: Nữ
3. Trần Long Thanh, sinh ngày 18/12/1979 tại Bến Tre
Hiện trú tại: 6318 5. Park Ave Tacom a, WA 98408
Giới tính: Nam
4. Lê Phạm Đình Hưng, sinh ngày 06/4/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: 323 Barberry Drive Lancaster, PA 17601
Giới tính: Nam
5. Nguyễn Michael, sinh ngày 23/5/1986 tại Hoa Kỳ
Hiện trú tại: 1127 Huntington Drive, #8 South Pasadena, CA 91030
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất