THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.240 xã của 44 tỉnh;

- Ngân sách địa phương đầu tư: 35 xã của 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điu 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ươ
ng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH

CÁC XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã

Tổng số

2275

CHI TIT CÁC TNH

1. THÀNH PH HÀ NỘI

2

HUYN BA VÌ

Xã Ba Vì

HUYỆN MỸ ĐỨC

Xã An Phú

2. TỈNH QUẢNG NINH

25

HUYỆN HOÀNH BỒ

Xã Đng Lâm

Xã Đng Sơn

Xã Kỳ Thượng

HUYỆN BA CH

Xã Đạp Thanh

Xã Đn Đc

Xã Nam Sơn

Xã Thanh Lâm

Xã Thanh Sơn

HUYỆN TIÊN YÊN

Xã Đại Dực

Xã Đại Thành

Xã Hà Lâu

HUYỆN BÌNH LIÊU

Xã Hoành Mô

Xã Húc Động

Xã Đng Tâm

Xã Đng Văn

Xã Lục Hn

Xã Tình Húc

Xã Vô Ngại

HUYỆN ĐẦM HÀ

Xã Quảng An

Xã Quảng Lâm

Xã Quảng Lợi

HUYỆN HI HÀ

Quảng Đức

Qung Sơn

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Bắc Sơn

Xã Hải Sơn

3. TNH NINH BÌNH

5

HUYỆN NHO QUAN

Xã Cúc Phương

Xã Kỳ Phú

Xã Phú Long

Xã Quảng Lạc

Xã Thch Bình

4. TNH HÀ GIANG

141

HUYỆN ĐỒNG VĂN

Xã H Quáng Phìn

Xã Lũng

Xã Lũng Phìn

Xã Lũng Táo

Xã Lũng Thu

Xã Ma Lé

Xã Ph Cáo

Xã Ph

Xã Sà Phìn

Xã Sảng Tủng

Xã Sính Lủng

Xã Sủng Là

Xã Sủng Trái

Xã Tả Lủng

Xã Tả Phìn

Xã Thài Phìn Tủng

Xã Vn Chải

HUYỆN MÈO VC

Xã Cán Chu Phìn

Xã Giàng Chu Phìn

Xã Khâu Vai

Xã Lũng Chinh

Xã Lũng Pù

Xã Nm Ban

Xã Niêm Sơn

Xã Niêm Tòng

Xã Pả Vi

Xã Pải Lủng

Xã Sơn Vĩ

Xã Sủng Máng

Xã Sủng Trà

Xã Tả Lủng

Xã Tát Ngà

Xã Thượng Phùng

Xã Xín Cái

HUYỆN YÊN MINH

Xã Bch Đích

Xã Du Già

Xã Du Tiến

Xã Đông Minh

Xã Đường Thượng

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và chải

Xã Lũng H

Xã Mu Du

Xã Mậu Long

Xã Na Khê

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Sủng Thài

Xã Thng M

HUYỆN QUẢN BẠ

Xã Bát Đi Sơn

Xã Cán Tỷ

Xã Cao Mã Pờ

Xã Lùng Tám

Xã Nghĩa Thuận

Xã Quản Bạ

Xã Quyết Tiến

Xã Tả Ván

Xã Tùng Vài

Xã Thái An

Xã Thanh Vân

HUYỆN BC MÊ

Xã Đường Âm

Xã Đường Hng

Xã Giáp Trung

Xã Lạc Nông

Xã Minh Sơn

Xã Phiêng Luông

Xã Phú Nam

Xã Thượng Tân

Xã Yên Cường

Xã Yên Phong

HUYỆN V XUYÊN

Xã Bạch Ngọc

Xã Cao Bồ

Xã Kim Linh

Xã Kim Thch

Xã Lao Chải

Xã Linh H

Xã Minh Tân

Xã Ngọc Minh

Xã Phong Quang

Xã Phương Tiến

Xã Quảng Ngn

Xã Thanh Đức

Xã Thanh Thủy

Xã Thun Hòa

Xã Thượng Sơn

Xã Xín Chải

HUYỆN BẮC QUANG

Xã Tân Lập

Xã Đng Tiến

Xã Đông Thành

Xã Đức Xuân

Xã Thượng Bình

HUYỆN QUANG BÌNH

Xã Bản Ra

Xã Hương Sơn

Xã Nà Khương

Xã Tân Nam

Xã Tiên Nguyên

Xã Xuân Minh

Xã Yên Thành

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Xã Bản Luốc

Xã Bản Máy

Xã Bản Nhùng

Xã Bản Péo

Xã Bản Phùng

Xã Chiến Phố

Xã Đản Ván

Xã H Thu

Xã Nam Sơn

Xã Nàng Đôn

Xã Nm Dch

Xã Nm Khòa

Xã Nậm Ty

Xã Ngàm Đăng Vài

Xã P L

Xã Pờ Ly Ngài

Xã Sán Xả H

Xã Tả Sử Choóng

Xã Tân Tiến

Xã Tụ Nhân

Xã Túng Sán

Xã Thàng Tín

Xã Thèn Chu Phìn

HUYỆN XÍN MN

Xã Bản Díu

Xã Bản Ngò

Xã Cc Rế

Xã Chế

Xã Chí Cà

Xã Khuôn Lùng

Xã Nà Chì

Xã Nàn Ma

Xã Nàn Sỉn

Xã Nấm Dẩn

Xã Ngán Chiên

Xã Pà Vy Sủ

Xã Quảng Nguyên

Xã Tả Nhìu

Xã Thèn Phàng

Xã Thu Tà

Xã Trung Thịnh

Xã Xín Mần

5. TỈNH CAO BẰNG

148

HUYN BO LÂM

Xã Đức Hạnh

Xã Lý Bôn

Xã Mông Ân

Xã Nam Cao

Xã Nam Quang

Xã Quảng Lâm

Xã Tân Vit

Xã Thch Lâm

Xã Thái Hc

Xã Thái Sơn

Xã Vĩnh Phong

Xã Vĩnh Quang

Xã Yên Th

HUYỆN HÀ QUNG

Xã Đào Ngạn

Xã Phù Ngọc

Xã Cải Viên

Xã H Thôn

Xã Hng Sỹ

Xã Kéo Yên

Xã Lũng Nặm

Xã Mã Ba

Xã Nà Sác

Xã Ni Thôn

Xã Quý Quân

Xã Sóc Hà

Xã Sỹ Hai

Xã Tng Cọt

Xã Thượng Thôn

Xã Vân An

Xã Vn Dính

HUYỆN BẢO LC

Xã Bảo Toàn

Xã Cô Ba

Xã Cc Pàng

Xã Đình Phùng

Xã Hng An

Xã Huy Giáp

Xã Hưng Đạo

Xã Hưng Thịnh

Xã Kim Cúc

Xã Khánh Xuân

Xã Phan Thanh

Xã Sơn Lập

Xã Sơn Lộ

Xã Thượng Hà

Xã Xuân Trường

HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Xã Minh Tâm

Xã Minh Thanh

Xã Bắc Hợp

Xã Ca Thành

Xã Hoa Thám

Xã Hưng Đạo

Xã Mai Long

Xã Phan Thanh

Xã Quang Thành

Xã Tam Kim

Xã Thái Hc

Xã Thành Công

Xã Thịnh Vượng

Xã Triệu Nguyên

Xã Vũ Nông

Xã Yên Lc

HUYỆN HÒA AN

Xã Bình Long

Xã Hoàng Tung

Xã Hng Việt

Xã Dân Chủ

Xã Nam Tun

Xã Hng Nam

Xã Bình Dương

Xã Công Trừng

Xã Đức Xuân

Xã Hà Trì

Xã Ngũ Lão

Xã Quang Trung

Xã Trưng Vương

Xã Trương Lương

HUYỆN THÔNG NÔNG

Xã Bình Lãng

Xã Cn Nông

Xã Cn Yên

Xã Đa Thông

Xã Lương Can

Xã Lương Thông

Xã Ngọc Động

Xã Thanh Long

Xã Vị Quang

Xã Yên Sơn

HUYỆN H LANG

Xã Quang Long

Xã Th Hoa

Xã Vit Chu

Xã An Lc

Xã Cô Ngân

Xã Đồng Loan

Xã Đức Quang

Xã Kim Loan

Xã Lý Quốc

Xã Minh Long

Xã Thái Đức

Xã Thng Lợi

Xã Vinh Quý

HUYỆN THCH AN

Xã Đức Long

Xã Vân Trình

Xã Canh Tân

Xã Danh Sỹ

Xã Đức Thông

Xã Đức Xuân

Xã Kim Đồng

Xã Lê Lai

Xã Lê Li

Xã Minh Khai

Xã Quang Trọng

Xã Thái Cường

Xã Thị Ngân

Xã Thụy Hùng

Xã Trọng Con

HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Xã Đàm Thủy

Xã Chí Vin

Xã Đình Phong

Xã Lăng Yên

Xã Cao Thăng

Xã Ngọc Côn

Xã Ngọc Chung

Xã Ngọc Khê

Xã Phong Nặm

Xã Trung Phúc

HUYỆN TRÀ LĨNH

Xã Cao Chương

Xã Cô Mười

Xã Lưu Ngọc

Xã Quang Hán

Xã Quang Trung

Xã Quang Vinh

Xã Tri Phương

Xã Xuân Ni

HUYỆN QUẢNG UYÊN

Xã Quốc Phong

Xã Bình Lăng

Xã Đoài Khôn

Xã Hnh Phúc

Xã Hoàng Hải

Xã Hng Định

Xã Hồng Quang

Xã Ngọc Động

Xã Phi Hải

Quc Dân

HUYỆN PHC HÒA

Xã Đi Sơn

Xã Cách Linh

Xã Hng Đại

Xã Lương Thiện

Xã Mỹ Hưng

Xã Tiên Thành

Xã Triu u

6. TNH BC KN

58

HUYỆN PÁC NM

Xã An Thng

Xã Bng Thành

Xã Bc B

Xã Cao Tân

Xã C Linh

Xã Công Bng

Xã Giáo Hiu

Xã Nghiên Loan

Xã Nhn Môn

Xã Xuân La

HUYỆN BCH THÔNG

Xã SBình

Xã Vũ Mun

Xã Cao Sơn

HUYỆN NGÂN SƠN

Xã Cc Đán

Xã Lãng Ngâm

Xã Thun Mang

Xã Thượng Ân

Xã Thượng Quan

Xã Trung Hòa

HUYỆN CHMỚI

Xã Cao Kỳ

Quảng Chu

Xã Thanh Mai

Xã Thanh Vn

Xã Yên Hân

Xã Bình Văn

Xã Mai Lạp

Xã Yên Cư

HUYỆN BA BỂ

Xã Bành Trch

Xã Cao Thượng

Xã Cao Trĩ

Xã Chu Hương

Xã Đông Phúc

Xã Hoàng Trĩ

Xã Nam Mu

Xã Phúc Lc

Xã Quảng Khê

Xã Yến Dương

HUYỆN CHĐỒN

Xã Bng Lãng

Xã Lương Bng

Xã Yên Thượng

Xã Nghĩa Tá

Xã Yên Thnh

Xã Bng Phúc

Xã Xuân Lc

Xã Yên Mỹ

HUYỆN NA RÌ

Xã Lương Thượng

Xã Ân Tình

Xã Côn Minh

Xã Đổng Xá

Xã Hữu Thác

Xã Kim Hỷ

Xã Lam Sơn

Xã Lạng San

Xã Liêm Thủy

Xã Quang Phong

Xã Văn Minh

Xã Vũ Loan

Xã Xuân Dương

7. TNH TUYÊN QUANG

57

HUYỆN LÂM BÌNH

Xã Bình An

Xã Hng Quang

Xã Khuôn Hà

Xã Lăng Can

Xã Phúc Yên

Xã Xuân Lập

HUYỆN NA HANG

Xã Côn Lôn

Xã Đà V

Xã Hng Thái

Xã Khâu Tinh

Xã Sinh Long

Xã Sơn Phú

Xã Thượng Giáp

Xã Thượng Nông

Xã Yên Hoa

HUYỆN CHIÊM HÓA

Xã Vinh Quang

Xã Xuân Quang

Xã Hà Lang

Xã Phú Bình

Xã Bình Nhân

Xã Bình Phú

Xã Kiên Đài

Xã Linh Phú

Xã Minh Quang

Xã Phúc Sơn

Xã Tân An

Xã Tân Mỹ

Xã Tri Phú

Xã Trung Hà

Xã Yên Lập

HUYỆN HÀM YÊN

Xã Bch Xa

Xã Hùng Đức

Xã Minh Hương

Xã Minh Khương

Xã Tân Thành

Xã Thành Long

Xã Yên Lâm

Xã Yên Thun

HUYỆN YÊN SƠN

Xã Công Đa

Xã Đo Vin

Xã Hùng Lợi

Xã Kiến Thiết

Xã Kim Quan

Xã Lang Quán

Xã Phú Thnh

Xã Quý Quân

Xã Trung Minh

Xã Trung Sơn

Xã Trung Trực

HUYỆN SƠN DƯƠNG

Xã Hợp Thành

Xã Bình Yên

Xã Đồng Quý

Xã Lâm Xuyên

Xã Lương Thiện

Xã Minh Thanh

Xã Thanh Phát

Xã Trung Yên

8. TNH LÀO CAI

113

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Xã Cao Sơn

Xã Dìn Chin

Xã La Pan Tn

Xã Lùng Khấu Nhin

Xã Nậm Chảy

Xã Nm Lư

Xã Pha Long

Xã Tả Gia Khâu

Xã Tả Ngài Ch

Xã Tả Thàng

Xã Tung Chung Ph

Xã Thanh Bình

HUYỆN SA PA

Xã Bản H

Xã Bản Khoang

Xã Bản Phùng

Xã Hu Thào

Xã Lao Chải

Xã Nm Sài

Xã Sa Pả

Xã San Sả H

Xã Sử Pán

Xã Sui Thu

Xã Tả Giàng Phình

Xã Tả Phìn

Xã Tả Van

Xã Thanh Kim

Xã Thanh Phú

Xã Trung Chải

HUYN BO THNG

Xã Bản Phit

Xã Bản Cm

Xã Phong Niên

Xã Ph Lu

Xã Thái Niên

Xã Trì Quang

HUYỆN BẢO YÊN

Xã Bảo Hà

Xã Cam Cn

Xã Điện Quan

Xã Kim Sơn

Xã Long Phúc

Xã Minh Tân

Xã Tân Dương

Xã Tân Tiến

Xã Thượng Hà

Xã Vĩnh Yên

Xã Xuân Hòa

Xã Xuân Thượng

HUYỆN VĂN BÀN

Xã Ching Ken

Xã Dn Thàng

Xã Dương Quỳ

Xã Khánh Yên H

Xã Khánh Yên Thượng

Xã Khánh Yên Trung

Xã Làng Giàng

Xã Liêm Phú

Xã Minh Lương

Xã Nậm Chày

Xã Nậm Dạng

Xã Nậm Mả

Xã Nm Tha

Xã Nậm Xậy

Xã Nm Xé

Xã Sơn Thủy

Xã Tân An

Xã Tân Thượng

Xã Thẳm Dương

HUYỆN BC HÀ

Xã Bản Cái

Xã Bản Già

Xã Bản Lin

Xã Bản Ph

Xã Cc Lu

Xã Cc Ly

Xã Hoàng Thu Ph

Xã Lu Thí Ngài

Xã Lùng Cải

Xã Lùng Phình

Xã Na Hi

Xã Nm Đét

Xã Nm Khánh

Xã Nm Lúc

Xã Nm Mòn

Xã Tả Củ Tỷ

Xã Thải Giàng Phố

Xã Tả Van Chư

HUYỆN SI MA CAI

Xã Bản Mế

Xã Cán Cấu

Xã Cán Hồ

Xã Lử Thn

Xã Lùng Sui

Xã Mản Thẩn

Xã Nàn Sán

Xã Nàn Sín

Xã Quan Thn Sán

Xã Sán Chải

Xã Si Ma Cai

Xã Sín Chéng

Xã Thào Chư Phìn

HUYỆN BÁT XÁT

Xã A Lù

Xã A Mú Sung

Xã Bn Xèo

Xã Cc Mỳ

Xã Dn Sáng

Xã Dền Thàng

Xã Mường Hum

Xã Nm Chc

Xã Nậm Pung

Xã Ngải Thu

Xã Pa Cheo

Xã Phìn Ngan

Xã Sàng Ma Sáo

Xã Tòng Sành

Xã Trịnh Tường

Xã Trung Lèng H

Xã Y Tý

9. TỈNH YÊN BÁI

72

HUYỆN MÙ CANG CHI

Xã Cao Ph

Xã Chế Cu Nha

Xã Chế To

Xã Dế Xu Phình

Xã Hồ Bốn

Xã Kim Ni

Xã Khao Mang

Xã La Pán Tn

Xã Lao Chải

Xã Mồ Dề

Xã Nậm Có

Xã Nm Kht

Xã Púng Luông

HUYỆN TRM TU

Xã Bản Công

Xã Bản Mù

Xã Hát Lừu

Xã Làng Nhì

Xã Pá Hu

Xã Pá Lau

Xã Phình H

Xã Tà Xi Láng

Xã Túc Đán

Xã Trm Tu

Xã Xà H

HUYỆN VĂN CHN

Xã An Lương

Xã Cát Thnh

Xã Gia Hội

Xã Hnh Sơn

Xã Minh An

Xã Nậm Búng

Xã Nm Lành

Xã Nm Mười

Xã Nghĩa Sơn

Xã Phúc Sơn

Xã Sơn Lương

Xã Sùng Đô

Xã Sui Bu

Xã Sui Giàng

Xã Sui Quyn

Xã Tú L

Xã Thạch Lương

HUYỆN VĂN YÊN

Xã Châu Quế Hạ

Xã Châu Quế Thượng

Xã Đi Sơn

Xã Lang Thíp

Xã Mỏ Vàng

Xã Nà Hu

Xã Phong Dụ Hạ

Xã Phong Dụ Thượng

Xã Viễn Sơn

Xã Xuân Tầm

HUYỆN TRN YÊN

Xã Hồng Ca

Xã Vân Hội

Xã Việt Hng

HUYỆN LC YÊN

Xã An Phú

Xã Động Quan

Xã Khánh Hòa

Xã Khánh Thin

Xã Minh Chuẩn

Xã Phan Thanh

Xã Phúc Li

Xã Tân Lập

Xã Tân Phượng

Xã Trung Tâm

HUYỆN YÊN BÌNH

Xã Phúc An

Xã Ngọc Chn

Xã Phúc Ninh

Xã Xuân Lai

Xã Xuân Long

Xã Yên Thành

TH XÃ NGHĨA L

Xã Nghĩa An

Xã Nghĩa Lợi

10. TNH THÁI NGUYÊN

70

HUYỆN VÕ NHAI

Xã Dân Tiến

Xã Tràng Xá

Xã Bình Long

Xã Cúc Đường

Xã Liên Minh

Xã Nghinh Tường

Xã Phương Giao

Xã Sảng Mộc

Xã Thn Sa

Xã Thượng Nung

Xã Vũ Chn

HUYỆN ĐNH HÓA

Xã Kim Phượng

Xã Phú Tiến

Xã Phúc Chu

Xã Tân Dương

Xã Trung Hội

Xã Bảo Linh

Xã Bình Thành

Xã Bình Yên

Xã Bc Nhiêu

Xã Đim Mc

Xã Đnh Biên

Xã Kim Sơn

Xã Lam Vỹ

Xã Linh Thông

Xã Phú Đình

Xã Quy Kỳ

Xã Sơn Phú

Xã Tân Thnh

Xã Thanh Đnh

Xã Trung Lương

HUYỆN ĐI TỪ

Xã Hoàng Nông

Xã Ký Phú

Xã Khôi Kỳ

Xã Lc Ba

Xã Cát Nê

Xã Minh Tiến

Xã Na Mao

Xã Phú Cường

Xã Phú Lc

Xã Phú Thnh

Xã Phú Xuyên

Xã Phc Linh

Xã Tân Linh

Xã Yên Lãng

Xã Đức Lương

Xã Phúc Lương

Xã Quân Chu

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

Xã Hợp Thành

Xã Phú Đô

Xã Phủ Lý

Xã Yên Lạc

Xã Yên Ninh

Xã Yên Trạch

HUYỆN ĐNG H

Xã Văn Hán

Xã Cây Thị

Xã Hợp Tiến

Xã Nam Hòa

Xã Tân Long

Xã Tân Li

Xã Văn Lăng

HUYỆN PHÚ BÌNH

Xã Bàn Đt

Xã Tân Hòa

Xã Tân Kim

Xã Tân Thành

Xã Kha Sơn

TH XÃ PH YÊN

Xã Phúc Tân

Xã Thành Công

Xã Vn Phái

Xã Tiên Phong

11. TỈNH LNG SƠN

111

HUYỆN BẮC SƠN

Xã Bc Sơn

Xã Hưng Vũ

Xã Hữu Vĩnh

Xã Quỳnh Sơn

Xã Tân Hương

Xã Vũ Lăng

Xã Tân Lập

Xã Vũ Lễ

Xã Nht Tiến

Xã Trn Yên

Xã Vạn Thủy

HUYỆN ĐÌNH LP

Xã Bc Lãng

Xã Bc Xa

Xã Bính Xá

Xã Cường Lợi

Xã Châu Sơn

Xã Đình Lập

Xã Đng Thng

Xã Kiên Mộc

Xã Lâm Ca

Xã Thái Bình

HUYỆN LC BÌNH

Xã Tú Mịch

Xã Yên Khoái

Xã Ái Quốc

Xã Hữu Lân

Xã Li Bác

Xã Mu Sơn

Xã Minh Phát

Xã Nam Quan

Xã Nhượng Bạn

Xã Sàn Viên

Xã Tam Gia

Xã Tĩnh Bc

Xã Xuân Dương

HUYỆN HỮU LŨNG

Xã Hữu Liên

Xã Quyết Thng

Xã Tân Lập

Xã Thiện Kỵ

Xã Yên Bình

HUYỆN TRÀNG ĐNH

Xã Đi Cn

Xã Đào Viên

Xã Quốc Khánh

Xã Tân Minh

Xã Bắc Ái

Xã Cao Minh

Xã Chí Minh

Xã Đoàn Kết

Xã Khánh Long

Xã Tân Yên

Xã Vĩnh Tiến

HUYỆN BÌNH GIA

Xã Bình La

Xã Hòa Bình

Xã Hoa Thám

Xã Hồng Phong

Xã Hồng Thái

Xã Hưng Đạo

Xã Minh Khai

Xã Mông Ân

Xã Quang Trung

Xã Quý Hòa

Xã Tân Hòa

Xã Tân Văn

Xã Thin Hòa

Xã Thiện Long

Xã Thin Thut

Xã Vĩnh Yên

Xã Yên Lỗ

HUYỆN VĂN QUAN

Xã Chu Túc

Xã Đại An

Xã Đng Giáp

Xã Hòa Bình

Xã Hữu L

Xã Khánh Khê

Xã Lương Năng

Xã Phú Mỹ

Xã Song Giang

Xã Tân Đoàn

Xã Trn Ninh

Xã Tràng Các

Xã Tràng Sơn

Xã Tri Lễ

Xã Tú Xuyên

Xã Vân Mộng

Xã Vit Yên

HUYỆN CAO LỘC

Xã Bảo Lâm

Xã Cao Lâu

Xã Xuất L

Xã Công Sơn

Xã Lộc Yên

Xã Mu Sơn

Xã Phú Xá

Xã Thch Đn

Xã Thanh Lòa

Xã Xuân Long

HUYỆN CHI LĂNG

Xã Chiến Thắng

Xã Hữu Kiên

Xã Liên Sơn

Xã Vân An

HUYỆN VĂN LÃNG

Xã Tân Mỹ

Xã Tân Thanh

Xã Thụy Hùng

Xã Bc La

Xã Gia Miễn

Xã Hoàng Văn Thụ

Xã Hội Hoan

Xã Hng Thái

Xã Nam La

Xã Nhạc Kỳ

Xã Thanh Long

Xã Trùng Khánh

Xã Tân Tác

12. TNH BC GIANG

50

HUYỆN SƠN ĐỘNG

Xã An Bá

Xã An Lc

Xã Cm Đàn

Xã Chiên Sơn

Xã Dương Hưu

Xã Giáo Liêm

Xã Hữu Sản

Xã L Vin

Xã Phúc Thng

Xã Quế Sơn

Xã Tun Mu

Xã Thch Sơn

Xã Thanh Lun

Xã Vân Sơn

Xã Vĩnh Khương

HUYỆN LỤC NGẠN

Xã Cm Sơn

Xã Đèo Gia

Xã Hộ Đáp

Xã Kiên Lao

Xã Kim Sơn

Xã Phong Minh

Xã Phong Vân

Xã Phú Nhuận

Xã Sa Lý

Xã Sơn Hải

Xã Tân Lập

Xã Tân Sơn

HUYỆN LC NAM

Xã Bình Sơn

Xã Lc Sơn

Xã Trường Giang

Xã Trường Sơn

Xã Vô Tranh

HUYỆN YÊN TH

Xã Canh Nu

Xã Đng Hưu

Xã Đng Tiến

Xã Tiến Thng

HUYỆN HIP HÒA

Xã Đng Tân

Xã Hòa Sơn

Xã Hoàng Thanh

Xã Hoàng Vân

Xã Hùng Sơn

Xã Thái Sơn

Xã Thanh Vân

Xã Mai Đình

Xã Hương Lâm

Xã Hợp Thịnh

Xã Quang Minh

Xã Mai Trung

Xã Xuân Cẩm

Xã Đi Thành

13. TỈNH PHÚ TH

72

HUYỆN THANH SƠN

Xã Cự Đng

Xã Cự Thng

Xã Địch Quả

Xã Hương Cn

Xã Tân Lập

Xã Tân Minh

Xã Đông Cửu

Xã Tất Thắng

Xã Thng Sơn

Xã Thượng Cửu

Xã Văn Miếu

Xã Yên Lãng

Xã Yên Lương

Xã Yên Sơn

HUYỆN TÂN SƠN

Xã Thu Ngạc

Xã Đng Sơn

Xã Kit Sơn

Xã Kim Thượng

Xã Lai Đng

Xã Long Cc

Xã Tam Thanh

Xã Tân Sơn

Xã Thạch Kiệt

Xã Thu Cúc

Xã Vinh Tin

Xã Xuân Đài

Xã Xuân Sơn

HUYỆN YÊN LP

Xã Nga Hoàng

Xã Ngọc Lập

Xã Phúc Khánh

Xã Thượng Long

Xã Xuân Thủy

Xã Đồng Lạc

Xã Đng Thịnh

Xã Hưng Long

Xã Lương Sơn

Xã Minh Hòa

Xã Mỹ Lung

Xã Mỹ Lương

Xã Ngọc Đng

Xã Trung Sơn

Xã Xuân An

Xã Xuân Viên

HUYỆN CẨM KHÊ

Xã Cấp Dn

Xã Chương Xá

Xã Điêu Lương

Xã Phú Khê

Xã Phượng Vĩ

Xã Sơn Nga

Xã Sơn Tình

Xã T

Xã Tam Sơn

Xã Tiên Lương

Xã Tùng Khê

Xã Văn Khúc

Xã Xương Thịnh

Xã Yên Dưỡng

Xã Yên Tập

HUYỆN THANH BA

Xã Đi An

Xã Mn Ln

Xã Năng Yên

Xã Quảng Nạp

Xã Thái Ninh

Xã Yn Khê

Xã Yên Ni

HUYỆN ĐOAN HÙNG

Xã Bng Doãn

Xã Hùng Long

Xã Hữu Đô

Xã Minh Phú

Xã Nghinh Xuyên

HUYỆN H HÒA

Xã Cáo Điền

Xã Liên Phương

14. TNH ĐIN BIÊN

98

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

ng Cang

ng Tở

Xã Búng Lao

Xã Mường Đăng

Xã Mường Lạn

Xã Nm Lịch

Xã Ngi Cáy

Xã Xuân Lao

HUYỆN TUẦN GIÁO

Xã Ching Đông

Xã Mùn Chung

Xã Mường Khong

Xã Mường Mùn

Xã Mường Thín

Xã Nà Sáy

Xã Nà Tòng

Xã Phình Sáng

Xã Pú Xi

Xã Quài Cang

Xã Quài Nưa

Xã Quài Tở

Xã Rạng Đông

Xã Ta Ma

Xã Tênh Phông

HUYỆN TỦA CHÙA

Xã Hui Só

Xã Lao Xả Phình

Xã Mường Báng

Xã Mường Đun

Xã Sín Chải

Xã Sính Phình

Xã Tả Phìn

Xã Tả Sìn Thàng

Xã Trung Thu

Xã Tủa Thàng

Xã Xá Nhè

HUYỆN ĐIN BIÊN

Xã Thanh Nưa

Xã Hẹ Muông

Xã Hua Thanh

Xã Mường Lói

Xã Mường Nhà

Xã Mường Phăng

Xã Mường Pn

Xã Nà Nhn

Xã Nà Tu

Xã Na Tông

Xã Na Ư

Xã Núa Ngam

Xã Pá Khoang

Xã Pa Thơm

Xã Phu Luông

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Xã Chiềng Sơ

Xã Háng Lìa

Xã Keo Lôm

Xã Luân Giói

Xã Mường Luân

Xã Na Son

Xã Nong U

Xã Phì Nhừ

Xã Phình Giàng

Xã Pú Hng

Xã Pu Nhi

Xã Tìa Dình

Xã Xa Dung

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Xã Hừa Ngài

Xã Huổi Lèng

Xã Huổi Mí

Xã Ma Thì H

Xã Mường Mươn

Xã Mường Tùng

Xã Na Sang

Xã Nm Nèn

Xã Pa Ham

Xã Sa Lông

Xã Sá Tng

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

Xã Mường Nhé

Xã Chung Chải

Xã Hui Lếch

Xã Leng Su Sìn

Xã Mường Toong

Xã Nậm

Xã Nm Vì

Xã Pá Mỳ

Xã Quảng Lâm

Xã Sen Thượng

Xã Sín Thu

HUYỆN NM P

Xã Chà Nưa

Xã Chà Tở

Xã Nm Khăn

Xã Phìn H

Xã Si Pa Phìn

Xã Nà Bủng

Xã Na Cô Sa

Xã Nà H

Xã Nà Khoa

Xã Nm Chua

Xã Nm Nhừ

Xã Nm Tin

Xã Pa Tn

Xã Vàng Đán

15. TNH LAI CHÂU

75

HUYỆN MƯỜNG TÈ

Bum Nưa

Xã Bum Tở

Xã Can Hồ

Xã Ka Lăng

Xã Mù Cả

Xã Nm Khao

Xã Pa

Xã Pa VSủ

Xã Tá B

Xã Tà Tng

Xã Thu Lũm

Xã Vàng San

HUYỆN NM NHÙN

Xã Trung Chải

Xã Pú Đao

Xã Nm Pì

Xã Nm Manh

Xã Nậm Hàng

Xã Nậm Chà

Xã Nậm Ban

Xã Mường Mô

Xã Hua Bum

HUYỆN SÌN HỒ

Xã Căn Co

Xã Hng Thu

Xã Làng Mô

Xã Lùng Thàng

Xã Ma Quai

Xã Nậm Cha

Xã Nậm Cui

Xã Nậm Hăn

Xã Noong Hẻo

Xã Pa Khóa

Xã Pa Tần

Xã Phăng Sô Lin

Xã Phìn H

Xã Pu Sam Cáp

Xã Tả Ngảo

Xã Tả Phìn

Xã Tủa Sín Chải

Xã Xà DPhìn

HUYỆN TÂN UYÊN

Xã H Mít

Xã Mường Khoa

Xã Nậm Cn

Xã Nậm Sỏ

Xã Tà Mít

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Xã Bản Bo

Xã Bản Giang

Xã Bản Hon

Xã Giang Ma

Xã Hồ Thu

Xã Khun Há

Xã Nà Tăm

Xã Nùng Nàng

Xã Sơn Bình

Xã Sùng Phài

Xã Tả Lèng

Xã Thèn Sin

HUYỆN PHONG THỔ

Xã Bản Lang

Xã Dào San

Xã Hui Luông

Xã Ma Ly Chải

Xã Ma Ly Pho

Xã M Sì San

Xã Mù Sang

Xã Nậm Xe

Xã Pa Vây Sử

Xã Sì Lở Lu

Xã Sin Súi H

Xã Tung Qua Lìn

Xã Vàng Ma Chải

HUYỆN THAN UYÊN

Xã Khoen On

Xã Mường Kim

Xã Pha Mu

Xã Ta Gia

Xã Tà Hừa

Xã Tà Mung

16. TỈNH SƠN LA

102

HUYN BẮC YÊN

Xã Ching Sại

Xã Chim Vàn

Xã Hang Chú

Xã Háng Đồng

Xã Hng Ngài

Xã Hua Nhàn

Xã Làng Chếu

Xã Mường Khoa

Xã Pc Ngà

Xã Phiêng Ban

Xã Phiêng Côn

Xã Song Pe

Xã T Khoa

Xã Tà Xùa

Xã Xím Vàng

HUYỆN QUNH NHAI

Xã Cà Nàng

Xã Chiêng Khay

Xã Nm Ét

HUYỆN SP CP

Xã Dm Cang

Xã Mường Lạn

Xã Mường Lèo

Xã Mường Và

Xã Nậm Lnh

Xã Púng Bánh

Xã Sam Kha

HUYỆN PHÙ YÊN

Xã Mường Lang

Xã Bc Phong

Xã Đá Đỏ

Xã Kim Bon

Xã Mường Bang

Xã Mường Do

Xã Mường Thái

Xã Nam Phong

Xã Sập Xa

Xã Sui Bau

Xã Sui T

Xã Tân Phong

HUYỆN YÊN CHÂU

Xã Ching Tương

Xã Ching Đông

Xã Chiềng On

Xã Lóng Phiêng

Xã Mường Lựm

Xã Phiêng Khoài

HUYỆN THUẬN CHÂU

Xã Bản Lm

Xã Co M

Xã Co Tòng

Xã Ching Bôm

Xã Ching La

Xã Ching Ngàm

É Tòng

Xã Long Hẹ

Xã Mường Bám

Xã Mường É

Xã Nậm Lu

Xã Pá Lông

Xã Púng Tra

Xã Phng Lập

HUYỆN SÔNG MÃ

Xã Ching Khương

Xã Mường Hưng

Xã Mường Lm

Xã Bó Sinh

Xã Ching En

Xã Ching Phung

Xã Ching Sơ

Xã Đứa Mòn

Xã Hui Mt

Xã Mường Cai

Xã Mường Sai

Xã Nà Nghịu

Xã Nậm Mằn

Xã Nậm Ty

Xã Pú Bu

Xã Yên Hưng

HUYỆN MAI SƠN

Xã Chiềng Nơi

Xã Nà t

Xã Phiêng Cằm

Xã Phiêng Pn

Xã Tà Hộc

HUYỆN MỘC CHÂU

Xã Chiềng Sơn

Xã Tân Hợp

Xã Ching Khừa

Xã Lóng Sập

Xã Quy Hướng

Xã Tà Lại

HUYỆN VÂN HỒ

Xã Chiềng Xuân

Xã Ching Yên

Xã Liên Hòa

Xã Mường Men

Xã Mường Tè

Xã Quang Minh

Xã Song Khủa

Xã Sui Bàng

Xã Tân Xuân

Xã Tô Múa

HUYỆN MƯỜNG LA

Xã Ching Ân

Xã Ching Công

Xã Ching Hoa

Xã Ching Lao

Xã Ching Muôn

Xã Hua Trai

Xã Nm Giôn

Xã Ngọc Chiến

17. TNH HÒA BÌNH

92

HUYỆN ĐÀ BC

Xã Đoàn Kết

Xã Đng Chum

Xã Đồng Nghê

Xã Đồng Ruộng

Xã Giáp Đắt

Xã Mường Chiềng

Xã Mường Tung

Xã Sui Nánh

Xã Tân Minh

Xã Tân Pheo

Xã Tin Phong

Xã Trung Thành

Xã Vy Nưa

Xã Yên Hòa

HUYỆN MAI CHÂU

Xã Ba Khan

Xã Cun Pheo

Xã Hang Kia

Xã Nà Mèo

Xã Noong Luông

Xã Pà Cò

Xã Pù Bin

Xã Phúc Sn

Xã Tân Dân

Xã Tân Mai

HUYỆN TÂN LC

Xã Bc Sơn

Xã Do Nhân

Xã Gia Mô

Xã Lỗ Sơn

Xã Nam Sơn

Xã Ngọc Mỹ

Xã Ngòi Hoa

Xã Ngổ Luông

Xã Phú Cường

Xã Phú Vinh

Xã Trung Hòa

HUYỆN LẠC SƠN

Xã Bình Hẻm

Xã Chí Đo

Xã Chí Thin

Xã Đnh Cư

Xã Min Đi

Xã Mỹ Thành

Xã Ngọc Lâu

Xã Ngọc Sơn

Xã Phú Lương

Xã Phúc Tuy

Xã Quý Hòa

Xã Tuân Đo

Xã T Do

Xã Văn Nghĩa

HUYỆN KIM BÔI

Xã Kim Bôi

Xã Hợp Kim

Xã Kim Sơn

Xã Lập Ching

Xã Mỵ Hòa

Xã Nam Thượng

Xã Nt Sơn

Xã Sào Báy

Xã Sơn Thủy

Xã Thượng Bì

Xã Cui H

Xã Đú Sáng

Xã Hợp Đng

Xã Hùng Tiến

Xã Nuông Dăm

Xã Tú Sơn

Xã Thượng Tiến

Xã Vĩnh Tiến

HUYỆN CAO PHONG

Xã Thung Nai

Xã Xuân Phong

Xã Yên Lập

Xã Yên Thượng

HUYỆN YÊN THỦY

Xã Hữu Li

Xã Bảo Hiu

Xã Lạc Hưng

Xã Lạc Lương

Xã Đa Phúc

Xã Lạc Sỹ

HUYỆN LC THỦY

Xã Lạc Long

Xã Liên Hoà

Xã Phú Thành

Xã Thanh Nông

Xã Yên Bồng

Xã An Bình

Xã An Lc

Xã Đng Môn

Xã Hưng Thi

HUYỆN LƯƠNG SƠN

Xã Cao Dương

Xã Long Sơn

Xã Hợp Thanh

Xã Tân Thành

Xã Hợp Châu

HUYỆN KỲ SƠN

Xã Độc Lập

18. TNH THANH HÓA

115

HUYỆN MƯỜNG LÁT

Xã Mường Chanh

Xã Mường Lý

Xã Nhi Sơn

Xã Pù Nhi

Xã Quang Chiểu

Xã Tam Chung

Xã Tén Tn

Xã Trung Lý

HUYỆN QUAN SƠN

Xã Trung Thượng

Xã Mường Mìn

Xã Na Mèo

Xã Sơn Đin

Xã Sơn Hà

Xã Sơn Thủy

Xã Tam Lư

Xã Tam Thanh

Xã Trung Hạ

Xã Trung Tiến

Xã Trung Xuân

HUYỆN QUAN HÓA

Xã Hiền Chung

Xã Hin Kit

Xã Nam Động

Xã Nam Tiến

Xã Nam Xuân

Xã Phú Lệ

Xã Phú Nghiêm

Xã Phú Sơn

Xã Phú Thanh

Xã Phú Xuân

Xã Thành Sơn

Xã Thanh Xuân

Xã Thiên Phủ

Xã Trung Sơn

Xã Trung Thành

Xã Xuân Phú

HUYỆN LANG CHÁNH

Xã Đng Lương

Xã Giao Thiện

Xã Lâm Phú

Xã Tam Văn

Xã Tân Phúc

Xã Trí Nang

Xã Yên Khương

Xã Yên Thng

HUYỆN BÁ THƯỚC

Xã Ban Công

Xã Cổ Lũng

Xã Điền H

Xã Điền Quang

Xã Điền Thượng

Xã Hạ Trung

Xã Kỳ Tân

Xã Lũng Cao

Xã Lũng Niêm

Xã Thành Lâm

Xã Thành Sơn

Xã Thiết ng

Xã Văn Nho

HUYỆN CM THỦY

Xã Cm Châu

Xã Cm Liên

Xã Cẩm Phú

Xã Cm Thành

HUYỆN NGC LC

Xã Lc Thnh

Xã Minh Tiến

Xã Mỹ Tân

Xã Ngọc Sơn

Xã Phúc Thnh

Xã Phùng Giáo

Xã Thạch Lập

Xã Thúy Sơn

Xã Vân Am

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

Xã Bát Mt

Xã Lun Khê

Xã Tân Thành

Xã Vn Xuân

Xã Xuân Chinh

Xã Xuân L

Xã Xuân Lc

Xã Xuân Thắng

Xã Yên Nhân

HUYỆN NHƯ XUÂN

Xã Bình Lương

Xã Cát Tân

Xã Cát Vân

Xã Hóa Quỳ

Xã Tân Bình

Xã Thanh Hòa

Xã Thanh Lâm

Xã Thanh Phong

Xã Thanh Quân

Xã Thanh Sơn

Xã Thanh Xuân

Xã Xuân Bình

Xã Xuân Hòa

Xã Xuân Quỳ

Xã Yên Lễ

HUYỆN NHƯ THANH

Xã Cán Khê

Xã Mu Lâm

Xã Phúc Đường

Xã Phượng Nghi

Xã Thanh Kỳ

Xã Thanh Tân

Xã Xuân Khang

Xã Xuân Phúc

Xã Xuân Thái

Xã Xuân Th

Xã Yên Lạc

HUYỆN THẠCH THÀNH

Xã Thch Lâm

Xã Thch Tượng

Xã Thành Công

Xã Thành Minh

Xã Thành Mỹ

Xã Thành Tân

Xã Thành Yên

HUYỆN TRIỆU SƠN

Xã Bình Sơn

Xã Th Bình

HUYỆN TĨNH GIA

Xã Phú Sơn

Xã Tân Trường

19. TỈNH NGH AN

107

HUYỆN KỲ SƠN

Xã Bảo Nam

Xã Bảo Thng

Xã Bc Lý

Xã Chiêu Lưu

Xã Đọoc Mạy

Xã Hui T

Xã Hữu Lập

Xã Keng Đu

Xã Mường i

Xã Mường Lng

Xã Mường Típ

Xã Mỹ Lý

Xã Na Loi

Xã Na Ngoi

Xã Nậm Càn

Xã Nậm Cn

Xã Phà Đánh

Xã Tà C

Xã Tây Sơn

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Xã Hữu Khuông

Xã Lượng Minh

Xã Lưu Kin

Xã Mai Sơn

Xã Nga My

Xã Nhôn Mai

Xã Tam Đình

Xã Tam Hợp

Xã Tam Quang

Xã Xiêng My

Xã Yên Hòa

Xã Yên Na

Xã Yên Tĩnh

Xã Yên Thng

HUYỆN CON CUÔNG

Xã Môn Sơn

Xã Đôn Phc

Xã Bình Chun

Xã Cam Lâm

Xã Châu Khê

Xã Lc D

Xã Mu Đức

Xã Thạch Ngàn

HUYỆN QU PHONG

Xã Cm Mun

Xã Châu Thôn

Xã Đồng Văn

Xã Hnh Dch

Xã Nậm Giải

Xã Nậm Nhóong

Xã Quang Phong

Xã Quế Sơn

Xã Tin Phong

Xã Thông Thụ

Xã Tri L

HUYỆN QU CHÂU

Xã Châu Bính

Xã Châu Bình

Xã Châu Hạnh

Xã Châu Hoàn

Xã Châu Hội

Xã Châu Nga

Xã Châu Phong

Xã Châu Thng

Xã Châu Thun

Xã Diên Lãm

HUYỆN QUỲ HỢP

Xã Bắc Sơn

Xã Châu Cường

Xã Châu Đình

Xã Châu Hng

Xã Châu Lộc

Xã Châu Lý

Xã Châu Tiến

Xã Châu Thái

Xã Châu Thành

Xã H Sơn

Xã Liên Hợp

Xã Nam Sơn

Xã Văn Li

Xã Yên Hợp

HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Xã Nghĩa Đức

Xã Nghĩa Lạc

Xã Nghĩa Lợi

Xã Nghĩa Mai

Xã Nghĩa Thọ

HUYỆN TÂN K

Xã Đng Văn

Xã Giai Xuân

Xã Hương Sơn

Xã Nghĩa Phúc

Xã Phú Sơn

Xã Tân Hợp

Xã Tân Hương

Xã Tiên Kỳ

HUYỆN ANH SƠN

Xã Phúc Sơn

Xã Bình Sơn

Xã Cao Sơn

Xã Lạng Sơn

Xã Tam Sơn

Xã Thành Sơn

Xã Th Sơn

HUYỆN THANH CHƯƠNG

Xã Hnh Lâm

Xã Thanh Đức

Xã Thanh Thủy

Xã Ngọc Lâm

Xã Thanh An

Xã Thanh Mai

Xã Thanh Mỹ

Xã Thanh Sơn

Xã Thanh Tùng

Xã Thanh Xuân

HUYỆN QUỲNH LƯU

Xã Tân Thng

20. TNH HÀ TĨNH

55

HUYỆN VŨ QUANG

Xã Hương Quang

Ân Phú

Xã Đức Bng

Xã Đức Giang

Xã Đức Hương

Xã Đức Liên

Xã Đức Lĩnh

Xã Hương Thọ

Xã Sơn Th

HUYỆN CM XUYÊN

Xã Cm Minh

Xã Cẩm Sơn

Xã Cm Thịnh

HUYỆN HƯƠNG SƠN

Xã Sơn Hồng

Xã Sơn Kim 2

Xã Sơn An

Xã Sơn Bình

Xã Sơn Hàm

Xã Sơn Hòa

Xã Sơn Lâm

Xã Sơn Lễ

Xã Sơn Lĩnh

Xã Sơn Long

Xã Sơn Mai

Xã Sơn Phúc

Xã Sơn Tiến

Xã Sơn Thnh

Xã Sơn Thủy

Xã Sơn Trà

Xã Sơn Trường

HUYỆN LỘC HÀ

Xã Hồng Lộc

Xã Tân Lc

HUYỆN THCH HÀ

Xã Nam Hương

HUYỆN CAN LỘC

Xã Phú Lc

HUYỆN ĐỨC TH

Xã Đức Lập

Xã Tân Hương

HUYỆN KỲ ANH

Xã Kỳ Hợp

Xã Kỳ Lạc

Xã Kỳ Lâm

Xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Tây

Xã Kỳ Thượng

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Xã Hòa Hải

Xã Hương Lâm

Xã Hương Vĩnh

Xã Phú Gia

Xã Hà Linh

Xã Hương Đô

Xã Hương Giang

Xã Hương Liên

Xã Hương Trạch

Xã Hương Xuân

Xã Lc Yên

Xã Phúc Đng

Xã Phương Điền

Xã Phương Mỹ

21. TNH QUNG BÌNH

44

HUYỆN MINH HÓA

Xã Dân Hóa

Xã Hóa Hợp

Xã Hóa Phúc

Xã Hóa Sơn

Xã Hóa Thanh

Xã Hóa Tiến

Xã Hồng Hóa

.

Xã Minh Hóa

Xã Tân Hóa

Xã Thượng Hóa

Xã Trọng Hóa

Xã Trung Hóa

Xã Xuân Hóa

Xã Yên Hóa

HUYỆN TUYÊN HÓA

Xã Cao Quảng

Xã Đồng Hóa

Xã Kim Hóa

Xã Lâm Hóa

Xã Lê Hóa

Xã Nam Hóa

Xã Ngư Hóa

Xã Sơn Hóa

Xã Thch Hóa

Xã Thanh Hóa

Xã Thanh Thch

Xã Thun Hóa

HUYỆN QUNG TRẠCH

Xã Cảnh Hóa

Xã Quảng Châu

Xã Quảng Hợp

Xã Quảng Kim

Xã Quảng Tiến

Xã Quảng Thạch

HUYỆN BTRCH

Xã Lâm Trch

Xã Liên Trch

Xã Phúc Trạch

Xã Tân Trch

Xã Thượng Trạch

Xã Xuân Trạch

HUYỆN QUNG NINH

Xã Trường Sơn

Xã Trường Xuân

HUYỆN L THỦY

Xã Kim Thủy

Xã Lâm Thủy

Xã Ngân Thủy

Xã Thái Thủy

22. TNH QUNG TRỊ

28

HUYỆN HƯỚNG HÓA

Xã Tân Long

Xã Tân Thành

Xã Thun

Xã Ba Tng

Xã Hướng Phùng

Xã A Dơi

Xã A Túc

Xã Húc

Xã Hướng Lập

Xã Hướng Linh

Xã Hướng Lộc

Xã Hướng Sơn

Xã Hướng Tân

Xã Hướng Việt

Xã Thanh

Xã Xy

Xã A Xing

HUYỆN ĐAKRÔNG

Xã A Bung

Xã A Ngo

Xã A Vao

....

Xã Ba Nang

Xã Đakrông

Xã Húc Nghì

Xã Tà Long

Xã Tà Rụt

HUYỆN GIO LINH

Xã Linh Thượng

Xã Vĩnh Trường

HUYỆN VĨNH LINH

Xã Vĩnh Ô

23. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

13

HUYỆN A LƯỚI

Xã Hng Thượng

Xã Hng Trung

Xã Hng Vân

Xã A Đớt

Xã A Roàng

Xã Đông Sơn

Xã Hng Bc

Xã Hng Hạ

Xã Hồng Quảng

Xã Hồng Thái

Xã Hng Thủy

Xã Hương Nguyên

Xã Nhâm

24. TNH QUNG NAM

84

HUYỆN BC TRÀ MY

Xã Trà Giang

Xã Trà Sơn

Xã Trà Bui

Xã Trà Đốc

Xã Trà Đông

Xã Trà Giác

Xã Trà Giáp

Xã Trà Ka

Xã Trà Kót

Xã Trà Nú

Xã Trà Tân

HUYỆN HIỆP ĐỨC

Xã Bình Sơn

Xã Phước Gia

Xã Phước Trà

Xã Quế Lưu

Xã Sông Trà

Xã Thăng Phước

HUYỆN ĐÔNG GIANG

Xã Za Hung

Xã ARooi

Xã Ating

Xã Jơ Ngây

Xã Kà Dăng

Xã Mà Cooih

Xã Sông Kôn

Xã Tà Lu

Xã Tư

HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Xã Tiên Ngọc

Xã Tiên An

Xã Tiên Hà

Xã Tiên Lãnh

Xã Tiên Lập

HUYỆN ĐI LỘC

Xã Đi Chánh

Xã Đi Sơn

Xã Đại Thạnh

HUYỆN NAM GIANG

Xã La Dê

Xã Tà Bhing

Xã Cà Dy

Xã Chà Vàl

Xã Chơ Chun

Xã Đc Pre

Xã Đc Pring

Xã Đc Tôi

Xã La ÊÊ

Xã Tà Pơơ

Xã Zuôih

HUYỆN NÔNG SƠN

Xã Quế Lộc

Xã Quế Trung

Xã Sơn Viên

Xã Phước Ninh

Xã Quế Lâm

Xã Quế Ninh

Xã Quế Phước

HUYỆN PHƯỚC SƠN

Xã Phước Hòa

Xã Phước Chánh

Xã Phước Công

Xã Phước Đức

Xã Phước Hiệp

Xã Phước Kim

Xã Phước Lc

Xã Phước Mỹ

Xã Phước Năng

Xã Phước Thành

Xã Phước Xuân

HUYỆN NAM TRÀ MY

Xã Trà Cang

Xã Trà Don

Xã Trà Dơn

Xã Trà Leng

Xã Trà Linh

Xã Trà Mai

Xã Trà Nam

Xã Trà Tập

Xã Trà Vân

Xã Trà Vinh

HUYỆN TÂY GIANG

Xã Atiêng

Xã Avương

Xã Axan

Xã Bhalêê

Xã Ch'ơm

Xã Dang

Xã Gari

Xã Lăng

Xã Tr'hy

HUYỆN NÚI THÀNH

Xã Tam Trà

HUYỆN THĂNG BÌNH

Xã Bình Lãnh

25. TNH QUNG NGÃI

56

HUYỆN BA TƠ

Xã Ba Chùa

Xã Ba Động

Xã Ba Bích

Xã Ba Điền

Xã Ba Giang

Xã Ba Khâm

Xã Ba Lế

Xã Ba Nam

Xã Ba Ngạc

Xã Ba Tiêu

Xã Ba Thành

Xã Ba Trang

Xã Ba Vinh

Xã Ba Xa

HUYỆN MINH LONG

Xã Long Mai

Xã Long Môn

Xã Long Sơn

Xã Thanh An

HUYỆN SƠN HÀ

Xã Sơn Ba

Xã Sơn Bao

Xã Sơn Cao

Xã Sơn Giang

Xã Sơn Hải

Xã Sơn Kỳ

Xã Sơn Linh

Xã Sơn Nham

Xã Sơn Thủy

Xã Sơn Thượng

Xã Sơn Trung

HUYỆN SƠN TÂY

Xã Sơn Mùa

Xã Sơn Bua

Xã Sơn Dung

Xã Sơn Lập

Xã Sơn Liên

Xã Sơn Long

Xã Sơn Màu

Xã Sơn Tân

Xã Sơn Tinh

HUYỆN TÂY TRÀ

Xã Trà Khê

Xã Trà Lãnh

Xã Trà Nham

Xã Trà Phong

Xã Trà Quân

Xã Trà Thanh

Xã Trà Th

Xã Trà Trung

Xã Trà Xinh

HUYỆN TRÀ BNG

Xã Trà Bùi

Xã Trà Giang

Xã Trà Hiệp

Xã Trà Lâm

Xã Trà Phú

Xã Trà Sơn

Xã Trà Tân

Xã Trà Thủy

HUYỆN TƯ NGHĨA

Xã Nghĩa Thọ

26. TNH BÌNH ĐNH

26

HUYỆN AN LÃO

Xã An Dũng

Xã An Hòa

Xã An Hưng

Xã An Nghĩa

Xã An Quang

Xã An Toàn

Xã An Trung

Xã An Vinh

HUYỆN VĨNH THNH

Xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Hảo

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Kim

Xã Vĩnh Quang

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Thun

HUYỆN VÂN CANH

Xã Canh Hiệp

Xã Canh Hòa

Xã Canh Liên

Xã Canh Thun

HUYỆN HOÀI ÂN

Ân Nghĩa

Ân Sơn

Xã Bok Tới

Xã Đk Mang

HUYỆN TÂY SƠN

Xã Vĩnh An

HUYỆN PHÙ M

Xã Mỹ Châu

27. TỈNH PHÚ YÊN

18

HUYỆN SƠN HÒA

Xã Cà Lúi

Xã Ea Chà Rang

Xã Krông Pa

Xã Phước Tân

Xã Sơn Hội

Xã Sơn Phước

HUYỆN SÔNG HINH

Xã Ea Bá

Xã Ea Bar

Xã Ea Bia

Xã Ea Lâm

Xã Ea Trol

Xã Sông Hinh

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Xã Đa Lc

Xã Phú Mỡ

Xã Xuân Lãnh

Xã Xuân Quang 1

Xã Xuân Quang 2

TH XÃ SÔNG CẦU

Xã Xuân Lâm

28. TNH KHÁNH HÒA

5

HUYỆN KHÁNH VĨNH

Xã Giang Ly

Xã Sơn Thái

HUYỆN KHÁNH SƠN

Xã Ba Cm Nam

Xã Thành Sơn

HUYỆN CAM LÂM

Xã Sơn Tân

29. TỈNH NINH THUẬN

15

HUYỆN THUN BC

Xã Bắc Sơn

Xã Phước Chiến

Xã Phước Kháng

HUYỆN BÁC ÁI

Xã Phước Bình

Xã Phước Chính

Xã Phước Đi

Xã Phước Hòa

Xã Phước Tân

Xã Phước Thng

Xã Phước Thành

Xã Phước Tiến

Xã Phước Trung

HUYỆN NINH SƠN

Xã Hòa Sơn

Xã Ma Nới

HUYỆN THUẬN NAM

Xã Phước Hà

30. TỈNH BÌNH THUẬN

10

HUYỆN TUY PHONG

Xã Phan Dũng

HUYỆN BC BÌNH

Xã Phan Lâm

Xã Phan Sơn

Xã Phan Tiến

HUYỆN HÀM THUẬN BC

Xã Đông Giang

Xã Đông Tiến

Xã La D

HUYỆN HÀM THUN NAM

Xã Hàm Cn

Xã Mỹ Thạnh

HUYỆN TÁNH LINH

Xã La Ngâu

31. TNH KON TUM

61

HUYỆN ĐĂK GLEI

Xã Đăk Blô

Xã Đăk Choong

Xã Đăk Kroong

Xã Đăk Long

Xã Đăk Man

Xã Đăk Môn

Xã Đăk Nhoong

Xã Đăk Pét

Xã Mường Hoong

Xã Ngọc Linh

Xã Xp

HUYỆN NGC HI

Xã Bờ Y

Xã Đăk Nông

Xã Đăk Xú

Xã Đăk Ang

Xã Đăk Dc

Xã Sa Loong

HUYỆN TU MƠ RÔNG

Xã Đăk Hà

Xã Đăk Na

Xã Đăk Rơ Ông

Xã Đăk Sao

Xã Đăk Tờ Kan

Xã Măng Ri

Xã Ngọk Lây

Xã Ngọk Yêu

Xã Tê Xăng

Xã Tu Mơ Rông

Xã Văn Xuôi

HUYỆN ĐĂK TÔ

Xã Đăk Rơ Nga

Xã Đăk Trăm

Xã Ngọc Tụ

Xã Pô Kô

Xã Văn Lem

HUYỆN KON RY

Xã Đăk Kôi

Xã Đăk Pne

Xã Đăk Rung

Xã Đăk Tờ Re

HUYỆN KON PLONG

Xã Đắk Long

Xã Đk Nên

Xã Đắk Ring

Xã Đắk Tăng

Xã Hiếu

Xã Măng Bút

Xã Măng Cành

Xã Ngọc Tem

Xã Pờ Ê

HUYỆN ĐĂK HÀ

Xã Đăk Long

Xã Đăk Ui

Xã Đăk Pxi

Xã Ngọc Réo

HUYỆN SA THY

Xã Hơ Moong

Xã Mô Rai

Xã Rờ Kơi

Xã Sa Bình

Xã Ya Ly

Xã Ya Tăng

Xã Ya Xiêr

HUYỆN IA H'DRAI

Xã la Đal

Xã la Tơi

Xã la Dom

THÀNH PH KON TUM

Xã Đăk Rơ Wa

32. TỈNH GIA LAI

74

HUYỆN CHƯ PRÔNG

Xã la Ga

Xã la Mơ

Xã la O

Xã la Puch

HUYỆN CHƯ PĂH

Xã Chư Đang Ya

Xã Đăk TơVer

Xã Hà Tây

Xã la Kreng

HUYỆN CHƯ SÊ

Xã Ayun

Xã HBông

Xã Kông Htok

HUYỆN CHƯ PƯH

Xã Chư Don

Xã la Dreng

Xã Ia Hla

Xã la Rong

HUYỆN ĐAK ĐOA

Xã Hà Đông

Xã Hnol

Xã la Pết

Xã Kon Gang

Xã Trang

HUYỆN ĐỨC CƠ

Xã la Nan

Xã la Dơk

Ia Pnôn

HUYỆN ĐAK PƠ

Xã Ya Hội

Xã Yang Bc

HUYỆN PHÚ THIN

Xã Chư A Thai

Xã la Yeng

HUYỆN IA PA

Xã Chư Răng

Xã la Broăi

Xã la Kdăm

Xã la Trok

Xã la Tul

Xã Kim Tân

Xã Pờ Tó

HUYỆN KBANG

Xã Đăk Rong

Xã Kon Pne

Xã Kông Bờ La

Xã Kông Lơng Khơng

Xã Krong

Xã Lơ Ku

Xã Sơn Lang

Xã Tơ Tung

HUYỆN KÔNG CHRO

Xã Chư Long

Xã Chư Krey

Xã Đăk Kơ Ning

Xã Đăk PLing

Xã Đăk Pơ Pho

Xã Đăk Sông

Xã Đăk Tơ Pang

Xã Kông Yang

Xã Sơ Ró

Xã Ya Ma

Xã Yang Nam

Xã Yang Trung

HUYỆN KRÔNG PA

Xã Chư Đrăng

Xã Chư Gu

Xã Chư Rcăm

Xã Đất Bng

Xã la Dreh

Xã la Rmok

Xã la Rsai

Xã la Rsươm

Xã Krông Năng

Xã Uar

HUYỆN IA GRAI

Xã la Chiă

Xã la Grăng

Xã la Khai

Xã la Krăi

Xã Ia O

HUYỆN MANG YANG

Xã Đak Jơ Ta

Xã Đăk Trôi

Xã Đê Ar

Xã Kon Chiêng

Xã Lơ Pang

33. TNHĐẮK LK

45

HUYỆN EA KAR

Xã Cư Bông

Xã Cư Elang

Xã Cư Prông

Xã Cư Yang

Xã Ea Sô

HUYỆN EA H'LEO

Xã Ea Tir

HUYỆN CƯ M'GAR

Xã Ea Mdroh

HUYỆN BUÔN ĐÔN

Xã Cuôr Knia

Xã Ea Huar

Xã Ea Nuôl

Xã Ea Wer

Xã Krông Na

HUYỆN CƯ KUIN

Xã Cư Êwi

HUYỆN LẮK

Xã Bông Krang

Xã Đăk Nuê

Xã Đăk Phơi

Xã Ea R’bin

Xã Krông Nô

Xã Nam Ka

Xã Yang Tao

HUYỆN KRÔNG BÚK

Xã Ea Sin

HUYỆN KRÔNG BÔNG

Xã Cư Drăm

Xã Cư Pui

Xã Dang Kang

Xã Ea Trul

Xã Yang Mao

Xã Yang Reh

HUYỆN KRÔNG PC

Xã Ea Uy

Xã Ea Yiêng

Xã V Bn

HUYỆN M'ĐRK

Xã Cư Prao

Xã Cư Mta

Xã Cư San

Xã Ea Trang

Xã Krông Á

Xã Krông Jing

HUYỆN EA SÚP

Xã Ea Bung

Xã Cư Kbang

Xã la Jlơi

Xã la Lốp

Xã la Rvê

Xã Ya TMt

HUYỆN KRÔNG NĂNG

Xã Cư Klông

Xã Ea Dăh

Xã Ea Púk

34. TNH ĐK NÔNG

32

HUYỆN ĐK R'LP

Xã Đăk Ru

Xã Hưng Bình

HUYỆN KRÔNG NÔ

Xã Quảng Phú

Xã Buôn Choăh

Xã Đăk Nang

Xã Nậm Nung

Xã Nam Xuân

Xã Tân Thành

HUYỆN ĐẮK GLONG

Xã Đăk Ha

Xã Đăk Plao

Xã Đăk R'măng

Xã Đăk Som

Xã Quảng Hòa

Xã Quảng Sơn

Xã Quảng Khê

HUYỆN TUY ĐỨC

Xã Đăk Buk So

Xã Đăk Ngo

Xã Đăk R'tih

Xã Quảng Tâm

Xã Quảng Trực

HUYỆN CƯ JÚT

Xã Đk Wil

Xã EaPô

HUYỆN ĐẮK MIL

Xã Đăk Lao

Xã Thun An

Xã Đăk Gn

Xã Long Sơn

HUYỆN ĐẮK SONG

Xã Thun Hà

Xã Thuận Hnh

Xã Đăk Hòa

Xã Đăk Môl

Xã Đăk N'Drung

Xã Trường Xuân

35. TNH LÂM ĐNG

32

HUYỆN LC DƯƠNG

Xã Đ Chais

Xã Đưng K'Nớh

Xã Lát

HUYỆN ĐỨC TRNG

Xã Đa Quyn

Xã N'Thol H

Xã Tà Hine

Xã Tà Năng

HUYỆN LÂM HÀ

Xã Đan Phượng

Xã Tân Thanh

HUYỆN ĐAM RÔNG

Xã Đạ Long

Xã Đạ M'Rông

Xã Đ R'sal

Xã Đạ Tông

Xã Liêng S'rônh

Xã Phi Liêng

Xã Rô Men

HUYỆN DI LINH

Xã Gia Bắc

Xã Sơn Điền

HUYỆN BO LÂM

Xã B’Lá

Xã Lộc Bảo

Xã Lc Bc

Xã Lc Lâm

Xã Lc Nam

Xã Lc Phú

HUYỆN Đ HUOAI

Xã Đạ P'loa

Xã Đoàn Kết

Xã Phước Lc

HUYỆN Đ TH

Xã Đ Pal

Xã Hương Lâm

HUYỆN CÁT TIÊN

Xã Đng Nai Thượng

Xã Mỹ Lâm

Xã Nam Ninh

36. TỈNH BÌNH PHƯỚC

9

HUYỆN BÙ ĐP

Xã Phước Thin

HUYỆN ĐNG PHÚ

Xã Đng Tâm

Xã Tân Li

HUYỆN LỘC NINH

Xã Lộc Quang

Xã Lc Thành

HUYỆN BÙ ĐĂNG

Xã Đak Nhau

Xã Đường 10

HUYỆN HỚN QUẢN

Xã An Khương

HUYỆN BÙ GIA MP

Xã Đăk Ơ

37. TNH TÂY NINH

20

HUYỆN TÂN CHÂU

Xã Tân Đông

Xã Tân Hòa

Xã Suối Ngô

Xã Tân Hà

HUYỆN TÂN BIÊN

Xã Tân Bình

Xã Hòa Hiệp

Xã Tân Lập

HUYỆN CHÂU THÀNH

Xã Biên Giới

Xã Hòa Hội

Xã Hòa Thnh

Xã Ninh Điền

Xã Thành Long

Xã Phước Vinh

HUYỆN BẾN CẦU

Xã Long Phước

Xã Long Khánh

Xã Tiên Thun

Xã Li Thun

Xã Long Thuận

HUYỆN TRNG BÀNG

Xã Phước Chỉ

Xã Bình Thnh

38. TNH BÀ RA - VŨNG TÀU

3

HUYỆN XUYÊN MC

Xã Hòa Hiệp

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Xã Đá Bc

Xã Sui Rao

39. TỈNH TRÀ VINH

22

HUYỆN CHÂU THÀNH

Xã Đa Lc

Xã Hòa Li

Xã Lương Hòa

Xã Mỹ Chánh

Xã Song Lộc

HUYỆN CÀNG LONG

Xã Huyền Hội

HUYỆN TRÀ CÚ

Xã An Quảng Hữu

Xã Hàm Giang

Xã Long Hiệp

Xã Phước Hưng

Xã Tân Hiệp

Xã Thanh Sơn

HUYỆN TIU CN

Xã Ngãi Hùng

Xã Tân Hòa

HUYỆN CU NGANG

Xã Long Sơn

Xã Nhị Trường

Xã Thnh Hòa Sơn

Xã Thun Hòa

Xã Trường Thọ

HUYỆN DUYÊN HẢI

Xã Đôn Châu

Xã Đôn Xuân

Xã Ngũ Lạc

40. TỈNH VĨNH LONG

1

HUYỆN TRÀ ÔN

Xã Tân Mỹ

41. TỈNH AN GIANG

16

HUYỆN TRI TÔN

Xã Núi Tô

Xã Lạc Quới

Xã Vĩnh Gia

HUYỆN TNH BIÊN

Xã An Nông

Xã An Phú

Xã Nhơn Hưng

Xã Văn Giáo

HUYỆN AN PHÚ

Xã Khánh Bình

Xã Nhơn Hội

Phú Hội

Xã Quốc Thái

Xã Khánh An

Xã Vĩnh Hội Đông

Xã Phú Hữu

TH XÃ TÂN CHÂU

Xã Vĩnh Xương

Xã Phú Lc

42. TNH KIÊN GIANG

8

HUYỆN GIỒNG RIỀNG

Xã Vĩnh Phú

HUYỆN GIANG THÀNH

Xã Tân Khánh Hòa

Xã Vĩnh Điu

Xã Vĩnh Phú

Xã Phú Mỹ

Xã Phú Li

HUYỆN U MINH THƯỢNG

Xã Thạnh Yên A

HUYỆN AN BIÊN

Xã Nam Thái

43. TNHHẬU GIANG

4

HUYỆN PHỤNG HIỆP

Xã Hòa An

Xã Tân Bình

HUYỆN LONG M

Xã Lương Nghĩa

Xã Xà Phiên

44. TNH SÓC TRĂNG

36

HUYỆN CHÂU THÀNH

Xã An Hiệp

Xã An Ninh

Xã Phú Tâm

Xã Thiện Mỹ

Xã Thun Hòa

HUYỆN LONG PHÚ

Xã Long Phú

Xã Tân Hưng

HUYỆN TRN Đ

Xã Liêu Tú

Xã Tài Văn

Xã Thanh Thới An

Xã Viên An

TH XÃ VĨNH CHÂU

Xã Lc Hòa

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Tân

HUYỆN MỸ TÚ

Xã Mỹ Phước

Xã Mỹ Thuận

Xã Mỹ Tú

Xã Phú Mỹ

Xã Thuận Hưng

HUYỆN THẠNH TRỊ

Xã Châu Hưng

Xã Lâm Kiết

Xã Thnh Tân

Xã Tuân Tức

TH XÃ NGÃ NĂM

Xã Long Bình

Xã Mỹ Bình

Xã Vĩnh Qưới

HUYỆN M XUYÊN

Xã Tham Đôn

Xã Thạnh Phú

Xã Thạnh Qưới

HUYỆN CÙ LAO DUNG

Xã An Thnh 3

Xã An Thạnh Đông

Xã An Thnh Nam

HUYỆN K SÁCH

Xã An Mỹ

Xã Kế Thành

Xã Thới An Hội

Xã Trinh Phú

45. TỈNH BẠC LIÊU

8

HUYỆN HỒNG DÂN

Xã Ninh Qưới

Xã Ninh Thnh Li

HUYỆN HÒA BÌNH

Xã Minh Diu

Xã Vĩnh Thnh

THỊ XÃ GIÁ RAI

Xã Phong Thạnh Đông

HUYỆN ĐÔNG HI

Xã An Trch A

Xã Long Điền

Xã Long Điền Đông A

46. TNH CÀ MAU

11

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Xã Khánh Bình Tây Bắc

Xã Khánh Hưng

HUYỆN U MINH

Xã Khánh Hòa

Xã Khánh Lâm

Xã Khánh Thuận

Xã Nguyễn Phích

HUYỆN ĐẦM DƠI

Xã Ngọc Chánh

Xã Quách Phẩm Bc

Xã Tân Duyệt

Xã Thanh Tùng

Xã Trn Phán

47. TNH ĐNG THÁP

8

HUYỆN TÂN HNG

Xã Tân Hộ Cơ

Xã Thông Bình

Xã Bình Phú

HUYỆN HỒNG NG

Xã Thường Phước 1

Xã Thường Thới Hậu A

Xã Thường Thới Hậu B

TH XÃ HNG NG

Tân Hội

Bình Thnh

48. TNH LONG AN

18

HUYỆN TÂN HƯNG

Xã Hưng Hà

Xã Hưng Điền B

Xã Hưng Điền

HUYỆN VĨNH HƯNG

Xã Hưng Điền A

Xã Thái Tr

Xã Thái Bình Trung

Xã Tuyên Bình

HUYỆN MC HÓA

Xã Bình Hòa Tây

Xã Bình Thạnh

TH XÃ KIẾN THƯỜNG

Xã Thạnh Trị

Xã Bình Tân

HUYỆN THNH HÓA

Xã Tân Hiệp

Xã Thuận Bình

HUYỆN ĐỨC HUỆ

Xã Mỹ Quý Đông

Xã Mỹ Quý Tây

Xã Mỹ Thạnh Tây

Xã Bình Hòa Hưng

Xã Mỹ Bình