ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN TRẢ NỢ CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Công văn số 43/HĐND-THTT ngày 21/01/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhất trí phân bổ kế hoạch vốn trả nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 03/TTr-SKHĐT ngày 18/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 12.223,327 triệu đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn đồng) kế hoạch vốn trả nợ cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán từ nguồn vượt thu sử dụng đất năm 2015 cho 08 dự án và hạng mục dự án.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;- TT.HĐND tỉnh (b/c);- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH(2).* Bản điện tử:- Văn phòng UBND tỉnh:+ LĐVP;+ KT; CN-ĐT&XD.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Linh

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ PHÊ QUYẾT TOÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN TRẢ NỢ NĂM 2016 (TỪ NGUỒN VƯỢT THU TIỀN ĐẤT NĂM 2015)
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT

Danh mục

Chủ đầu tư

Thời gian KC - HT

Quyết định phê duyệt quyết toán

Nguồn vốn

Tổng d toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Số vốn đã bố trí thực hiện (các nguồn vốn)

Công nợ tại thời điểm phê duyệt quyết toán

Kế hoch vốn đã tr nợ sau khi quyết toán

Kế hoạch vốn phân bổ năm 2016

Ghi chú

Công nợ nguồn NSNN phải trả sau quyết toán

Công nợ phải thu nộp NSNN sau quyết toán

Tổng

670,616,938

619,252,221

592,140,774

28,099,244

987,798

15,625,650

12,223,327

1

Các HMCT: San nền; cổng tường rào; nhà bảo vệ số 2; sân bê tông S1; bồn hoa; đài phun nước thuộc dự án Nhà điều hành kết hợp nhà xưởng thực hành trang thiết bị nhẹ công nghệ cao nhà truyền thống trường Cao đng nghề Bắc Giang

Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang

10/2013-12/2014

1618/QĐ-UBND , 31/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Vốn NSNN

6,904,260

6,458,111

5,500,644

957,467

957,467

2

Xây dựng đường ngoài KCN Vân Trung, tnh Bắc Giang

Sở Giao thông vận tải

12/2009-8/2013

1691/QĐ-UBND , 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tnh

Vốn NSNN

33,469,972

32,732,269

25,393,516

7,338,753

7,338,753

3

Nâng cấp đường tnh 398 (m rộng 2 làn đến ngã ba Tiền Phong và đoạn Tiền Phong - Đồng Việt), tnh Bc Giang

S Giao thông vận tải

12/2008-11/2014

1808/QĐ-UBND , 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Vốn NSNN

189,875,483

181,235,808

174,567,000

7,110,397

441,589

6,500,000

610,397

Chủ đầu tư đã thu nộp khoản phải thu vào ngân sách Nhà nước

4

Trung tâm Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang

12/2011- 12/2014

2127/QĐ-UBND , 26/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Vốn ngân sách tnh

74,783,642

74,371,147

74,261,359

327,641

217,853

109,788

5

Nhà học 09 phòng học Trường THPT Hiệp Hòa số 1

Trường THPT Hiệp Hòa số 1

4/2014-10/2015

2259/QĐ-UBND , 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Vốn NSNN

8,038,552

7,360,470

5,087,268

2,273,201

2,273,201

6

Nhà 12 phòng học Trường THPT Lục Ngạn 1

Trường THPT Lục Ngạn 1

10/QĐ-UBND , 08/01/2016 của Chủ tịch UBND tnh

Vốn NSNN

10,541,727

9,891,378

6,160,000

3,763,792

32,414

3,125,089

606,289

7

Khu liên cơ quan tnh Bắc Giang

Ban QLDA ĐTXD tỉnh (nay là Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh)

12/2011- 10/2014

1945/QĐ-UBND , 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tnh

Vốn NSNN

345,007,748

305,371,548

299,370,987

6,296,503

295,942

6,000,561

295,942

Chủ đầu tư đã thu nộp khon phải thu vào ngân sách Nhà nước

8

Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế thuộc Dự án Vệ sinh nông thôn

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang

6/2013-11/2013

438/QĐ-STC , 31/12/2014 của Giám đốc Sở Tài chính

Vốn ngân sách Trung ương

1,995,554

1,831,490

1,800,000

31,490

31,490