ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNHSÓC TRĂNG

CHỦ TỊCHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố,công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 08/TTr-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2014,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ một số thủ tụchành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngtỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐHC-CTUBND ngày 10/11/2011và Quyết định số 1195/QĐHC-CTUBND ngày 15/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh SócTrăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyềnthông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Lưu: HC, TH, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

DANHMỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎTRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNHSÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐHC-CTUBND ngày 14/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnhSóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Quyết định số 1107/QĐHC-CTUBND

II

Lĩnh vực Dầu khí

6

Thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng kho xăng dầu (đối với trường hợp đã có đất để xây dựng)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

7

Thẩm định, phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng kho xăng dầu (đối với trường hợp chưa có đất để xây dựng)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

IV

Lĩnh vực hóa chất

6

Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

Quyết định số 1195/QĐHC-CTUBND

III

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Đã được thay thế

2

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Đã được thay thế

3

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh (Trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Đã được thay thế

Tổng số 06 thủ tục