ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2040/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC HỖ TRỢ NÔNG DÂN ĐỂ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày10/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013;

Căn cứ Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịchUBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh số 207/TB-UBND ngày 13/9/2013 về việc đánh giásơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa năm 2013; biện pháp sản xuất vụ đông xuân năm2013-2014;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 122/TTr-LN ngày 18/10/2013về việc hỗ trợ kinh phí cho sản xuất vụ đông xuân năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ nông dân đểsản xuất vụ xuân năm 2014 như sau:

1. Hỗ trợ mua giống lúa:

a) Lúa lai: TH3-3, GS9, SYN6, Đại Dương 8, ThịnhDụ 11 ở vụ Xuân năm 2014;

- Tổng diện tích hỗ trợ toàn tỉnh: 10.000 ha;

- Định mức hỗ trợ: 28 kg/ha;

- Gía thóc giống hỗ trợ: 40.000đ/kg.

b) Lúa thuần chất lượng cao RVT và lúa Nếp ThơmHưng Yên cả hai vụ Xuân và Mùa năm 2014:

- Tổng diện tích hỗ trợ toàn tỉnh: 3.500 ha;

- Định mức hỗ trợ: 60 kg/ha;

- Gía thóc giống hỗ trợ: 20.000đ/kg.

2. Hỗ trợ diệt chuột:

a) Thuốc diệt chuột:

- Tổng lượng thuốc hỗ trợ toàn tỉnh: 4.010 kg;

- Định mức thuốc hỗ trợ diệt chuột ở lúa: 0,07kg/ha;

- Định mức thuốc hỗ trợ diệt chuột ở các câytrồng khác: 0,05 kg/ha;

- Gía thuốc hỗ trợ: 565.000đ/kg.

b) Thóc làm bả chuột toàn tỉnh là 80.200 kg;công làm bả và rải bả diệt chuột toàn tỉnh là 8.020 công.

3. Tổ chức tập huấn kỹ thuật về biện pháp sảnxuất, thâm canh giống mới; tập huấn diệt chuột:

- Số lớp tập huấn: 25 lớp;

- Kinh phí tập huấn: 10.000.000đ/lớp.

(Có phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. - Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có văn bản hướng dẫn cụ thể chủng loại giống đáp ứng các yêu cầu, điềukiện thực hiện của nông dân; tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, thâm canhgiống mới, kỹ thuật đặt mồi, bả diệt chuột;

- Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhànước và Điều 1 Quyết định này tính toán, bố trí vốn hỗ trợ nông dân vào dự toánngân sách năm 2013; tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện của UBND cáchuyện, thành phố trong quá trình mua, sử dụng và cấp phát giống lúa mới, thócvà thuốc diệt chuột cho các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh; thanh quyết toánkinh phí cấp phát;

- UBND các huyện, thành phố chủ động ký hợp đồngmua giống, mua thuốc diệt chuột.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhànước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thơi

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theoQuyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh)

TT

Huyện, thành phố

Diện tích lúa lai (ha)

Diện tích lúa thuần chất lượng cao RVT (ha)

Diện tích lúa nếp thơm Hưng Yên (ha)

Diệt chuột

Diện tích (ha)

Thóc làm bả chuột (kg)

Thuốc (kg)

Công làm bả, rải bả... (công)

1

Mỹ Hào

500

300

200

5.050

6.758

337,9

676

2

Văn Lâm

1.000

100

50

4.500

5.840

292

584

3

Văn Giang

500

80

20

3.900

4.600

230

460

4

Khoái Châu

1.850

200

50

8.585

10.112

505,6

1.011

5

Yên Mỹ

500

100

230

6.500

8.140

407

814

6

Ân Thi

2.000

400

200

10.200

13.340

667

1.334

7

Kim Động

1.600

150

60

7.949,3

9.780

489

978

8

Tiên Lữ

1.300

700

100

6.202

7.880

394

788

9

Phù Cừ

500

450

70

7.250

9.250

462,5

925

10

Tp. Hưng Yên

250

20

20

4.048,7

4.500

225

450

Tổng cộng

10.000

2.500

1.000

64.185

80.200

4.010

8.020