ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2040/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ THỊTRƯỜNG SỐ 12 HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 củaChính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;

Căn cứ Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 23tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lýthị trường;

Căn cứ Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13 tháng 4 năm 2001của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lựclượng quản lý thị trường ở địa phương;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội quản lý thị trường số 12 huyện Vân Hồ

1. Đội quản lý thị trường số 12 huyện Vân Hồ trực thuộc Chicục quản lý thị trường tỉnh Sơn La, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoảnriêng theo quy định của pháp luật.

2. Đội quản lý thị trường số 12 huyện Vân Hồ, thực hiện chứcnăng kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn huyện Vân Hồ, hoạt động độclập theo sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Chi cục quản lý thị trường.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội quản lý thị trường số 12huyện Vân Hồ thực hiện theo quy định tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Thông tư số09/2001/TT-BTM ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn vêtổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương.

2. Cơ cấu tổ chức Đội Quản lý thị trường gồm: Đội trưởng; 01Đội phó; các cán bộ nghiệp vụ.

3. Biên chế Đội Quản lý thị trường được giao hàng năm trongtổng thể biên chế hành chính của Chi cục quản lý thị trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Côngthương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa