ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mức thu một phần viện phí áp dụng tại các cơ sở

khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí.

Căn cứ Thông tư 03/2006/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB &XH ngày 26/01/2006 của liên tịch Bộ Y tế – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.

Xét đề nghị của liên sở: Y tế – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội tại tờ trình liên Sở số: 943/TTLSYT-TC-LĐTB &XH ngày 07/8/2008 ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu một phần viện phí theo Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 và Thông tư 03/2006/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006, mức thu này được áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh(Phụ lục mức thu một phần viện phí kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn và tổ chức kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số: 413/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 và các văn bản thu một phần viện phí trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đang cập nhật