ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIADÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nướcnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thựchiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ và phân bổ chitiết vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tếtại văn bản số 1209/SYT-KHTH ngày 29/9/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 230/TTr-KHĐT ngày 07 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh rút vốn,bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa giađình năm 2013 như sau:

1. Rút vốn đã phân bổ cho Trung tâmChăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh thuộc Dự án 1: bảo đảm hậu cần và cung cấp dịchvụ kế hoạch hóa gia đình của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóagia đình năm 2013 (tại điểm 2, dự án 1, Phụ lục II - 5): 350 triệu đồng.

2. Bổ sung vốn cho Chi cục dân sốkế hoạch hóa gia đình thuộc Dự án 1: bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kếhoạch hóa gia đình của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa giađình năm 2013 (tại điểm 3, dự án 1, Phụ lục II - 5): 350 triệu đồng.

3. Các nội dung khác, thực hiệntheo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Kho bạc Nhà nướcLâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt