UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HẠT KIỂM LÂM HUYỆNVÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006của Chính phủ, về việc tổ chức và hoạt động của kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên lịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27tháng 3 năm 2007 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ, vềviệc hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kiểm lâm ở địaphương;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ

1. Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ thực hiện chức năng bảo vệrừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bànhuyện Vân Hồ.

2. Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm SơnLa, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của phápluật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ thựchiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm2006 của Chính phủ, về việc tổ chức và hoạt động của kiểm lâm.

2. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm gồm: Hạt trưởng và không quá 02 PhóHạt trưởng.

- Bộ máy giúp việc cho Hạt trưởng:

+ Tổ Quản lý, bảo vệ rừng.

+ Thanh tra, pháp chế.

+ Tổ Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Tổ Hành chính, tổng hợp.

+ Trạm Kiểm lâm địa bàn (nếu có):

3. Biên chế

Biên chế Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ là biên chế hành chínhNhà nước được giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính của Chi cục Kiểmlâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;Chủ tịch UBND các huyện, thanh phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa