ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG
NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đườngbộ được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc SởGiao thông Vận tải tại Tờ trình số 2502/TTr-SGTVT ngày 15/5/2013 và Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 932/TTr-SNV ngày 27/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảotrì đường bộ tỉnh Đồng Nai.

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh ĐồngNai (sau đây gọi chung là Quỹ) là quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, cócon dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Quỹ có trụ sở đặt tại Sở Giaothông Vận tải tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quỹ Bảo trì đườngbộ tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ chính như sau:

Tiếp nhận vốn từ nguồn vốn phânbổ từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung, cácnguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy địnhcủa pháp luật để sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống đường bộ trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai, do tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý theoquy định.

Điều 3. Cơ cấu tổ chứccủa Quỹ gồm có Hội đồng quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ.

Văn phòng Quỹ có nhiệm vụ thammưu, giúp việc cho Hội đồng quản lý Quỹ. Văn phòng Quỹ gồm có: Chánh Văn phòng,một số Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹquyết định.

Kinh phí chi cho hoạt động củaHội đồng quản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ được bố trí từ nguồn kinh phí hàng nămcủa Quỹ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch vàĐầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủtrưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái