ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânđược Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua ngày13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chínhphủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trìnhsố 2502/TTr-SGTVT ngày 15/5/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 932/TTr-SNV ngày 27/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồngquản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai (Quy chế đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầutư, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KT.
@ĐiềnKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘIĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng quảnlý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai sauđây gọi tắt là Quỹ.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Thành phần Hội đồng quản lý Quỹ:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBNDtỉnh.

- Các Phó chủ tịch Hội đồng:

+ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (Phó Chủ tịch thường trực).

+ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

+ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các Ủy viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố BiênHòa.

+ Trưởng phòng Kế hoạch Sở Giao thông Vận tải (kiêm ChánhVăn phòng Quỹ).

+ Lãnh đạo phòng Thẩm định Sở Giao thông Vận tải.

+ Lãnh đạo phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Sở Tàichính.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên nêu trên cửnhân sự tham gia Hội đồng bằng văn bản.

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công nhiệm vụ cụ thểcho các thành viên trong Hội đồng.

3. Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thựchiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công và được hưởng phụ cấpkiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề trong tổ chứchoạt động của Quỹ, bao gồm:

- Trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định liên quanđến nguồn thu việc sửa đổi, bổ sung các quy địnhliên quan đến hoạt độngcủa Quỹ. Ban hành theo thẩm quyền các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ.

- Phê duyệt kế hoạch tài chính (thu, chi) hàng năm của Quỹ;quyết định phân chia phí sử dụng đường bộ thu hàng năm để thực hiện công tácbảo trì, quản lý các tuyến đường địa phương theo phân cấp quản lý.

- Phê duyệt quyết toán thu, chi hàng năm của Quỹ.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức,biên chế của Văn phòng Quỹ.

2. Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng con dấu của Quỹ trong thựchiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lýQuỹ

1. Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản củaQuỹ.

2. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quỹ; chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc điều hành các hoạt động của Quỹ.

3. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặctổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết,quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

5. Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký hoặc ủy quyền cho mộttrong những thành viên Hội đồng ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quảnlý Quỹ. Ủy quyền bằng văn bản cho một trong những thành viên Hội đồng thực hiệnchức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng khi cần thiết.

6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánh Vănphòng, Phó Chánh Văn phòng Quỹ.

7. Trong trường hợp cần thiết, thay mặt Hội đồng quản lý Quỹkiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định của UBND tỉnh quy định cơ cấutổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ĐồngNai; bổ sung, thay đổi hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

8. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản được giao theo quyđịnh.

9. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

Điều 5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể; chịutrách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng, trách nhiệm cá nhân về phần việcđược phân công trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo nguyêntắc đa số, phiếu biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng có giá trị ngang nhau.Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ có hiệu lực khi có trên 2/3 số thành viênHội đồng biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có quyền bảo lưuý kiến của mình, song phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của hội đồng.

3. Trong một số trường hợp cần thiết, việc lấy ý kiến củathành viên Hội đồng có thể thực hiện bằng văn bản.

4. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ hàng quý để xem xét vàquyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cầnthiết, Hội đồng có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theoyêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

5. Hội đồng quản lý Quỹ chỉ họp khi có ít nhất 1/2 số thànhviên tham dự. Thành viên vắng mặt phải báo cáo lý do vắng mặt và gửi phiếu biểuquyết của mình về Hội đồng.

6. Nội dung và kết luận cuộc họp phải được ghi chép đầy đủvào biên bản và phải được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Quy chế này có 03 chương, 06 điều. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệmtổ chức thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản lý Quỹ có tráchnhiệm tổng kết, rút kinh nghiệm về các mặt hoạt động, đề xuất những điều khoảncần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Quy chế này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.