ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾMỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thựchiện cơ chế một cửa,chế một cửa liên thông tạicơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 220/TTr -SNV ngày 15/10/2015;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chínhthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực, thủtục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo (có danh mục, thời hạn giải quyếtcác thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công khai cácquy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên, rõràng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết địnhsố 1698/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục, thờihạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nộivụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.


Nơi nhận:
- Như điều 3 (SNV 03 bản);
-
Lưu VT, NC.Bản điện tử:
-
TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tnh (B/c);
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
-
LĐVP, TT TH-CB, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘTCỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèmtheo Quyết định số 2042/QĐ-UBNDngày 10/11/2015 của Chủtịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Lĩnh vc/Các công vic cthể

Phạm vi

Thời gian giải quyết

Mức phí, lệ phí (số tiền, đồng)

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông (liệt kê các cơ quan có liên quan)

Trong ngày

Hẹn ngày (số ngày làm việc)

Theo quy định

Chưa có quy định

I

Giáo dc và Đào to

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Một cửa

7

Không

2

Cấp phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và phân hiệu của những cơ sở này; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập; trường trung cấp chuyên nghiệp và phân hiệu của những cơ sở này

Một cửa

20

Không

3

Cấp phép hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

Một cửa

15

Không

4

Cấp phép hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp tri thức

Một cửa

15

Không

5

Cấp gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Một cửa

10

Không

6

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Một cửa

10

Không

7

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Một cửa liên thông

20

Không

- Sở GD&ĐT thm định: 10 ngày;

- Sở NV thẩm định 06 ngày;

- UBND tnh QĐ phê duyệt: 04 ngày.

8

Công nhận danh hiệu thư viện trường học

Một cửa

10

Không

9

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác... theo chương trình giáo dục thường xuyên

Một cửa

15

Không

10

Gia hạn Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài

Một cửa

10

Không

11

Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Một cửa liên thông

20

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 10 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 05 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

12

Giải thể trường trung học phổ thông

Một cửa liên thông

20

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 10 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 05 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

13

Mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Một cửa liên thông

40

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 05 ngày;

- Sở, ngành liên quan: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

14

Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài

Một cửa

25

Không

15

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Một cửa liên thông

35

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 18 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 07 ngày.

16

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

Một cửa liên thông

30

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

17

Sáp nhập, chia, tách và thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Một cửa liên thông

30

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

18

Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài (trừ các cơ sở thuc thẩm quyền Bộ GD&ĐT cấp)

Một cửa liên thông

45

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 15 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

19

Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

Một cửa liên thông

35

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

20

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thành phố

Một cửa liên thông

30

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

21

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

Một cửa liên thông

30

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

22

Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Một cửa liên thông

30

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

23

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

Một cửa liên thông

30

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

24

Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh

Một cửa liên thông

40

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

25

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Một cửa liên thông

35

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

26

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Một cửa liên thông

35

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

27

Thành lập trường học ph thông

Một cửa liên thông

40

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 20 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 10 ngày.

28

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Một cửa liên thông

30

Không

- Sở GD&ĐT thẩm định: 15 ngày;

- Sở Nội vụ thẩm định trình: 10 ngày;

- UBND tỉnh QĐ phê duyệt: 05 ngày.

29

Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học ph thông

Một cửa

02

Không

II

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phthông từ sổ gốc

Một cửa

X

3.000/1 bản

Không quá 03 ngày đối với trường hợp yêu cầu qua bưu đin.

2

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học trung học phổ thông do nước ngoài cấp

Một cửa

10

Theo Thông tư 95/2013/TT-BTC ngày 17/7/2013

3

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học phổ thông

Một cửa

03

3.000/1 bản

III

Quy chế thi và tuyển sinh

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Một cửa

X

Không

2

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông

Một cửa

03

Không

3

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông

Một cửa

03

Không