UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2043/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTRẠM KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 28 tháng11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhkhai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối vớiđơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị địnhsố 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 cửa Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ côngtrình thuỷ lợi;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷvề Đề án tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện VânHồ tại Thông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm khai thác và bảo vệcông trình thuỷ lợi huyện Vân Hồ.

Trạm khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi huyệnVân Hồ là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chứcngày 15 tháng 11 năm 2010, trực thuộc UBND huyện Vân Hồ, có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế vàcông tác của UBND huyện Vân Hồ, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyênmôn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện nhiệm vụcung cấp dịch vụ công tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cácngành kinh tế khác, trên cơ sở giao kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trụ sở của Trạm khai thác và bảo vệ côngtrình thuỷ lợi huyện Vân Hồ đóng tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ:

1. Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ quy định cụ thể chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi theohướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cơ cấu tổ chức của Trạm gồm: Trạm trưởng, 01kế toán, 02 kỹ sư (01 kỹ sư kiêm thủ quỹ cơ quan).

3. Số lượng người làm việc của Trạm được UBND tỉnhgiao hàng năm trong tổng số lượng người làm việc của UBND huyện Vân Hồ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBNDhuyện Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa