ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2043/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤPNGUỒN THU, TỶ LỆ PHÂN CHIA MỘT SỐ KHOẢN THU TỪ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 vàcác văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 20tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụchi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm2011 đến năm 2015;

Căn cứ Công văn số 77/HĐND-THKT ngày 03 tháng7 năm 2013, Công văn số 116/HĐND-THKT ngày 01 tháng 10 năm 2013, Công văn số 117/HĐND-THKT ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phânchia một số khoản thu từ năm 2013 như sau:

1. Về nguồn thu tiền cho thuê đất từ quỹ đất 5%nộp vào ngân sách tỉnh: Bổ sung cho ngân sách cấp huyện để cấp lại cho ngânsách cấp xã.

2. Về thuế sử dụng đất nôngnghiệp: phân chia cho ngân sách cấp xã hưởng 100%;

3. Về thuế bảo vệ môi trường: phân chia cho ngânsách tỉnh hưởng 100%;

4. Về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:phân chia cho ngân sách tỉnh hưởng 100%;

5. Bãi bỏ các nội dung thu thuế nhà đất, phíxăng dầu;

6. Về nguồn thu từ một số doanh nghiệp nhà nướctỉnh thực hiện quy định về cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp; một doanh nghiệpcó số thu tương đối lớn được chuyển sang theo dõi và hạch toán thu từ khu vựcngoài quốc doanh: phân chia cho ngân sách tỉnh hưởng 100%.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc SởTài chính:

1. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Điều1 của Quyết định này;

2. Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh thống nhấtdanh mục các đơn vị tại Khoản 6, Điều 1 Quyết định này để thông báo cho Kho bạcNhà nước tỉnh thực hiện điều tiết theo quy định.

3. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dântỉnh tại phiên họp cuối năm 2013 theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và điều chỉnh các mục tương ứng tại Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày20/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã, các huyện và Thủ trưởng các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu