ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2043/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANHMỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬALIÊN THÔNG TẠI SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chếthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhànước ở địa phương;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 219/TTr-SNV ngày 15/10/2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủtục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với cáclĩnh vực, thủ tục hành chính tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (có danhmục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính kèm theo).

Điều2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm công khai các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chínhđầy đủ, thường xuyên, rõ ràng.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký vàthay thế Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh banhành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thủ trưởng cáccơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3 (SNV 03 bản);
-
Lưu VT, NC.
Bản điện t:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
-
LĐVP, TT TH-CB, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆNCƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃHỘI

(Kèmtheo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh BắcGiang)

TT

Lĩnh vực

Các công việc cụ th

Phạm vi

Thời gian giải quyết

Mức phí, lệ phí (số tiền, đồng)

Một cửa

Một cửa liên thông (liệt kê các quan có liên quan)

Trong ngày

Hẹn ngày (số ngày làm việc)

Theo quy định

Chưa có quy định

Ghi chú

1

NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Giải quyết chế độ đi với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và thân nhân.

Một cửa

10

Không

2. Giải quyết chế độ đi với người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và thân nhân.

Một cửa

10

Không

3. Quyết định cp giy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đi với thân nhân liệt sỹ.

Một cửa

10

Không

4. Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác.

Một cửa

10

Không

5. Cp Giy chứng nhận bị thương; Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật

Một cửa

10

Không

6. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

Một cửa

10

Không

7. Giám đnh vết thương còn sót

Một cửa

10

Không

8. Giải quyết chế độ đi với thương binh đồng thời là bệnh binh

Một cửa

15

9. Giải quyết chế độ đi vi thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động.

Một cửa

15

10. Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Một cửa liên thông

70

Sở Lao động TBXH: 15 ngày; Hội đồng GĐYK: 48 ngày; Sở Y tế thẩm định cấp Giấy chứng nhận 07 ngày.

11. Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Một cửa liên thông

70

Sở Lao động TBXH: 15 ngày; Hội đồng GĐYK: 48 ngày; Sở Y tế thẩm định cấp Giấy chứng nhận 07 ngày.

12. Hưởng trợ cp hàng tháng đi với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã được hưởng trợ cấp một lần.

Một cửa

15

13. Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần.

Một cửa

15

14. Hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bt tù đày.

Một cửa

15

15. Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi gồm: Người có công hoặc thân nhân phạm tội bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Người có công hoặc thân nhân xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Người có công hoặc thân nhân đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ.

Một cửa

10

16. Sửa đi thông tin cá nhân trong hsơ người có công

Một cửa

20

17. Di chuyn h sơ đi

Một cửa

15

18. Tiếp nhận h sơ di chuyn đến.

Một cửa

10

19. Đi hoặc cp lại bng “T quc ghi công”.

Một cửa

30

20. Cp lại giy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh.

Một cửa

05

21. Hưởng chế độ bảo hiểm y tế đi với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chng Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết đnh số 290/ 2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày; BHXH in thẻ 10 ngày.

22. Giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết đnh số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 25 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

23. Hưởng chế độ bảo him y tế đi với cựu chiến binh theo Nghị định 150/20 06/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày; BHXH in thẻ 10 ngày

24. Hưởng mai táng phí đi vi cựu chiến binh theo Nghị định 150.

Một cửa

30

25. Hưởng chế độ trợ cp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 25 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

26. Hưởng chế độ trợ cp một lần đi với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tquốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định s62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 25 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

27. Hưởng chế độ BHYT đi với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ -TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày; BHXH in thẻ 10 ngày.

28. Hưởng chế độ trợ cp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 25 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

29. Hưởng chế độ BHYT đi với TNXP thời kỳ kháng chiến chng Pháp.

Một cửa liên thông

30

Sở thẩm định 20 ngày; BHXH in thẻ 10 ngày.

30. Hưởng chế độ mai táng phí đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Một cửa

30

31. Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Một cửa

10

32. Đề nghị xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Một cửa liên thông

50

Không

Sở thẩm định 25 ngày, Ban thi đua khen thưởng Sở Ni vu 15 ngày; UBND tỉnh phê duyệt 10 ngày

33. Xác nhận liệt sỹ đối với người hi sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an

Một cửa liên thông

35

Không

Sở thẩm định 25 ngày, UBND tỉnh phê duyệt 10 ngày

34. Xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an

Một cửa liên thông

35

Không

Sở thẩm định 25 ngày, UBND tỉnh phê duyệt 10 ngày

35. Hưởng chế độ trợ cp một ln đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ các mạng đã chết

Một cửa

10

Không

36. Bsung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ

Một cửa

20

Không

37. Lập Stheo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Một cửa

15

Không

38. Thực hiện chế độ điu dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng

Một cửa

30

Không

39. Đính chính thông tin trên bia m

Một cửa liên thông

35

Không

Sở Lao động - TB&XH nơi quản lý mộ liệt sỹ 30 ngày; Sở Lao động - TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sỹ 05 ngày

2

VIỆC LÀM- AN TOÀN LAO ĐNG

1. Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Một cửa

10

600.000

2. Cp lại giy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Một cửa

03

450.000

3. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Một cửa

03

Không

4. Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Một cửa liên thông

15

Không

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

5. Thm định h sơ đnghị chp thuận thành lập trung tâm giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, tổ chức chính trị-xã hội đặt trụ sở hoạt động trên địa bàn.

Một cửa liên thông

15

Không

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 05 ngày.

6. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.

Một cửa

15

Không

7. Gia hạn giy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.

Một cửa

15

Không

8. Thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

Một cửa

05

Không

9. Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động-TB&XH

Một cửa

05

Không

10. Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Một cửa

15

Không

11. Giải quyết chế độ trợ cp tht nghiệp

Một cửa

20

Không

12. Giải quyết chế độ bảo him tht nghiệp một lần.

Một cửa

20

Không

13. Tạm dừng hưởng trợ cp tht nghiệp.

Một cửa

10

Không

14. Giải quyết chế độ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Một cửa

10

Không

15. Chm dứt hưởng trợ cp tht nghiệp.

Một cửa

10

Không

16. Hỗ trợ học nghề cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Một cửa

15

Không

3

DẠY NGHỀ

1. Thành lập trường trung cấp nghề công lập

Một cửa

Một cửa liên thông

20

Không

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

2. Thành lập trường trung cấp nghề Tư thục

Một cửa

Một cửa liên thông

20

Không

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

3. Thành lập trung tâm dạy ngh công lập

Một cửa

Một cửa liên thông

20

Không

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

4. Thành lập trung tâm dạy nghthục

Một cửa

Một cửa liên thông

20

Không

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

5. Đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho trường trung cấp nghề công lập và tư thục

Một cửa

10

Không

6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho trung tâm dạy nghề công lập và tư thục

Một cửa

10

Không

7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

Một cửa

10

Không

8. Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

Một cửa

10

Không

9. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Một cửa

10

Không

10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Một cửa

10

Không

11. Xếp hạng trường trung cấp nghề trực thuộc tỉnh

Một cửa

Một cửa liên thông

20

Không

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

12. Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh

Một cửa

Một cửa liên thông

20

Không

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

4

BO TRỢ XÃ HỘI

1. Cu trợ đột xuất (đối tượng lang thang cơ nhỡ)

Một cửa

05

Không

2. Tiếp nhận đối tượng người già cô đơn, trẻ câm điếc, trẻ tật nguyền, trẻ mồ côi

Một cửa

10

Không

3. Tiếp nhận đối tượng tâm thần vào cơ sở Bảo trợ xã hội

Một cửa

05

Không

4. Tiếp nhận đối tưng trẻ bị bỏ rơi

Một cửa

05

Không

5. Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

Một cửa

15

Không

6. Công nhận cơ sở sản xut, kinh doanh sử dụng từ 30% tng slao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi

Một cửa

15

Không

7. Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi

Một cửa

10

Không

8. Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội

Một cửa

20

Không

5

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Giải thtrung tâm Giáo dục Lao động xã hội

Một cửa

Một cửa liên thông

20

Không

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

2. Thành lập trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội

Một cửa liên thông

15

Không

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 5 ngày.

3. Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ quan tchức cá nhân

Một cửa liên thông

20

Không

Bộ Lao động TBXH

4. Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với cơ quan tổ chức cá nhân

Một cửa liên thông

20

Không

Bộ Lao động TBXH

5. Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Một cửa liên thông

16

Không

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 6 ngày.

6. Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Một cửa liên thông

10

Không

Sở thm định 07 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 03 ngày.

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Một cửa liên thông

10

Không

Sở thẩm định 07 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 03 ngày.

8. Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Một cửa liên thông

10

Không

Sở thẩm định 07 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 03 ngày.

9. Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Một cửa liên thông

10

Không

Sở xem xét phương án giải quyết 07 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 03 ngày.

10. Tiếp nhận người có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Một cửa liên thông

06

Không

Tòa án nhân dân cấp huyện: 03 ngày; Công an huyện: 02 ngày Trung tâm Giáo dục LĐXH: 01 ngày

6

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG- BO HIMXÃ HI

Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia

Một cửa liên thông

05

Không

Sở thẩm định 03 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 02 ngày.