UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KHUYẾN NÔNGHUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15tháng 5 năm 2008 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ vềviệc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBNDcấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Khuyến nông huyện Vân Hồ

Trạm Khuyến nông huyện Vân Hồ là đơn vị sự nghiệp công lậptheo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, trực thuộcTrung tâm Khuyến nông tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêngtheo quy định của pháp luật.

Điều 2. nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến nông huyện Vân Hồ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứcác quy định của pháp luật có liên quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn của TrạmKhuyến nông huyện Vân Hồ đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban hànhQuy chế hoạt động, chế độ thông tin báo cáo của Trạm và chỉ đạo, kiểm tra việcthực hiện các quy định đó.

2. Cơ cấu tổ chức của Trạm gồm

Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và các viên chức chuyên môn.

3. Số lượng người làm việc của Trạm được UBND tỉnh giao hàngnăm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa