UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTNHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL1/500 KHU DU LỊCH TAM ĐẢO 1, THỊTRẤN TAM ĐẢO – HUYỆN TAM ĐẢO.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009công bố ngày 10/12/2003;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010V/v lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thịcủa Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày09/6/2009 V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết thị trấn nghỉ mát Tam Đảo; Văn bảnsố 5657/UBND-VX2 ngày 21/11/2002 V/v lập QHCT 02 khu dịch vụ, du lịch huyện TamĐảo và thị xã Phúc Yên của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1575/TTr-SXD ngày 317/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạchchi tiết xây dựng TL1/500 Khu du lịch Tam Đảo 1, thị trấn Tam Đảo – huyện TamĐảo, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Văn hóaThể thao và Du lịch

2. Đơn vị tư vấn:

2.1 Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụquy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn – Bộ Xây dựng

2.2 Đơn vị tư vấn lập quyhoạch: Do chủ đầu tư lựa chọn theo quy định.

3. Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

4. Cơ quan phê duyệt QHCTXD: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

5. Vị trí, ranh giới lập quy hoạch: Tạithị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, cụ thể:

- Phía Bắc giáp xã Tam Quan, huyện Tam Đảo vàtỉnh Thái nguyên;

- Phía Nam giáp xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo;

- Phía Đông giáp xã Minh Quang, huyện Tam Đảo;

- Phía Tây giáp xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.

6. Tính chất và quy mô khu vực quy hoạch:

6.1 Tính chất: Là cơ sở huấn luyện, dạy nghề củaTrung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ thuộc Cục cảnh sátbảo vệ - Bộ Công an

6.2 Quy mô: Quy mô đất đai: 20,1209 ha.

7. Mục tiêu, tính chất:

7.1 Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển dulịch của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu đưa khu dulịch nghỉ mát Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc trở thành khu du lịch Quốc gia, mangtầm cỡ quốc tế.

- Tạo dựng nên một không gian du lịch có sự liênkết chặt chẽ, thống nhất về không gian, chức năng và hạ tầng du lịch, hạ tầngkỹ thuật với các khu vực lân cận, góp phần đẩy mạnh sự phát triển và thu hútkhách du lịch đến với Tam Đảo.

- Khai thác lợi thế về vị trí địa lý, điều kiệnkhí hậu thời tiết đặc thù và cảnh quan thiên nhiên rừng Quốc gia Tam Đảo, tạosản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của tỉnhVĩnh Phúc.

- Xác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất TL1/500làm cơ sở quản lý xây dựng theo quy hoạch, lập và triển khai các dự án ĐTXD hạtầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư trong khu vực quyhoạch.

- Sơ bộ xác định khối lượng đầu tư hạ tầng kỹthuật.

7.2 Tính chất:

- Là Khu du lịch Quốc gia thuộc vùng đồng bằngsông Hồng và vùng duyên hải Đông Bắc.

- Là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinhthái tham quan nghiên cứu, nghỉ mát cuối tuần, thể thao leo núi và tổ chức hộinghị, hội thảo

8. Thành phần hồ sơ:Theo quy định tại Nghịđịnh 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 V/v lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch đô thị của Chính phủ; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xâydựng.

9. Nguồn vốn và kinh phí thực hiện: Ngânsách tỉnh kết hợp các nguồn vốn hợp pháp khác.

9.1 Kinh phí tư vấn trong nước: 2.077.397.000đồng.

(Hai tỷ, không trăm bảy bảy triệu, ba trămchín bảy ngàn đồng)

Trong đó - Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:104.656.900 đ;

- Chí phí thẩm định NVQH: 19.029.000 đ;

- Chi phí thiết kế quy hoạch (214,87ha): 1.727.296.000đ;

- Thẩm định quy hoạch: 88.861.600 đ;

- Quản lý lập quy hoạch: 82.580.500 đ;

- Công bố quy hoạch: 47.108.100 đ;

- Thẩm tra quyết toán: 7.864.000 đ.

9.2 Kinh phí thuê tư vấn nước ngoài: Chủ đầu tưquy hoạch hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm nước ngoài lậpbảng tỉnh chí phí hỗ trợ lập quy hoạch. Trên cơ sở kết quả thẩm tra dự toán củaViện kinh tế - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán.

10. Tiến độ: Hoàn thành trong quý IV năm2013

Chi tiết tại hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch đã được SởXây dựng thẩm định

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư quy hoạch cótrách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm lập QHCTXDTL1/500 theo quy định. Trong khi triển khai lập QHCTXD TL1/500, chủ đầu tư vàđơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môitrường, UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo và các đơn vị có liên quan đểđảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch làm cơ sở quản lý xây dựng và lập các dự ánđầu tư xây dựng trong phạm vi quy hoạch.

2. Thủ trưởng các ngành: Xây dựng, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấnTam Đảo có trách nhiệm giúp Chủ đầu tư quy hoạch trong quá trình triển khai tổchức lập quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngànhXây dựng, Kế hoạch và Đầu tư. Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa Thểthao và Du lịch, UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo và Thủ trưởng các cơquan và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phùng Quang Hùng