ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM THÚ Y HUYỆNVÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày23 tháng 5 năm 2011 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụvề hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú ytrực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Thú y huyện Vân Hồ

Trạm Thú y huyện Vân Hồ là đơn vị sự nghiệp công lập theoquy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, trực thuộc Chicục Thú y, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định củapháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trạm Thú y huyện Vân Hồ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Giao Chi cục trưởng Chi cục Thú y căn cứ các quy định củapháp luật có liên quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Thú y huyện Vân Hồđảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban hành Quy chế hoạt động, chế độthông tin báo cáo của Trạm và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó.

2. Cơ cấu tổ chức của Trạm gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạmtrưởng và các viên chức chuyên môn.

3. Số lượng người làm việc của Trạm được UBND tỉnh giao hàngnăm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thú y; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa