UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2046 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị

tài sản cố định của doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hải Phòng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 150 / 1999/QĐ-TTg ngày 8/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kiếm kê tài sản và xác đinh lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 01 KK/TW ngày 16/9/1999 của Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương về việc thành lập Ban Chỉ đao kiểm kê các cấp;

Căn cứ Công văn số 04 /KK-TW ngày 22/10/1999 của Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương về Phương án kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị, tài sản của doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo kiểm kê thành phố Hải Phòng) gồm các thành viên sau đây:

* Trưởng Ban:

- Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

* Phó Trưởng ban Thường trực:

- Ông Nguyễn Huy Tưởng - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá kiêm Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

* Các thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Năm - Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng.

- Bà Nguyễn Thị Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Đạt Đợi - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng.

- Ông Đỗ Huy Số - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

- Ông Phạm Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Công nghiệp.

- Bà Lê Thị Tám - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Đinh Đặng Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Trịnh Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Công chính.

- Ông Nguyễn Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Thương mại.

- Ông Đậu Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Thủy sản.

- Ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Mời đại diện lãnh đạo Ban Tài chính - Kinh tế Thành ủy tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo kiểm kê thành phố có nhiệm vụ:

- Căn cứ Phương án kiểm kê và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước địa phương triển khai thực hiện công tác kiểm kê và xác định lại giá trị tài sản do doanh nghiệp quản lý và sử dụng đến thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2000.

- Kiểm tra số liệu kiểm kê, phương pháp xác định giá trị của tài sản cố định của từng doanh nghiệp, tiến hành phúc tra kiểm kê tại một số doanh nghiệp, nếu phát hiện thấy có những sai sót trong báo cáo kiểm kê của doanh nghiệp;

- Tổng hợp kết quả kiểm kê của các doanh nghiệp (theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương) để báo cáo Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương, Bộ Tài chính và Uỷ ban Nhân dân thành phố.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn, tài sản, việc bảo toàn vốn và khả năng thanh toán nợ của các doanh nghiệp Nhà nước địa phương.

- Tổng hợp ý kiến đề nghị xử lý kết quả kiểm kê của các doanh nghiệp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

- Trình cấp có thẩm quyền ra thông báo kết quả kiểm kê làm căn cứ điều chỉnh số liệu kế toán của các doanh nghiệp.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo kiểm kê thành phố được bổ sung vào dự toán ngân sách năm 1999 và đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2000. Chi phí phục vụ công tác kiểm kê của các doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên trong Ban Chỉ đạo kiểm kê thành phố có tên ở điều I căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng