THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTIẾT B ĐIỂM 4 MỤC II ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 371/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2013CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CHUYỂN GIAO CÁC BỘ CHƯƠNG TRÌNH; ĐÀOTẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ; ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÁC NGHỀTRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ KHU VỰC ASEAN, QUỐC TẾ” GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực ViệtNam thời, kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ViệtNam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thờikỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việclàm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 82/TTr-BLĐTBXH ngày 27 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 6tiết b điểm 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án “Chuyểngiao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạynghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giaiđoạn 2012-2015 như sau:

“- Chi phí đào tạo:

+ Trường được lựa chọn thí điểm xây dựng dự toánchi phí đào tạo. Nội dung, mức chi vận dụng theo Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc hướng dẫn quản lý tài chính đối vớikinh phí thực hiện chương trình tiên tiến.

+ Chi phí đào tạo thí điểm được cơ quan có thẩmquyền thẩm định giá theo quy định hiện hành của pháp luật về giá.

+ Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo thí điểm từ nguồnngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của Dự án “Đổi mới và phát triển dạynghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn2012-2015; dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và học phí của người học theo quy định hiện hành về họcphí.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam