ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCHPHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH KHÁNH HOÀ GIAI ĐOẠN 2007 - 2015 VÀ ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệtvà quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyếtđịnh số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư về Việc Ban hành định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnhquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạchcác sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyếtđịnh số 211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việccho phép tiến hành lập dự án Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnhKhánh Hoà giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghịcủa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1688/TTr-LĐTBXH ngày 15tháng 10 năm 2007 về việc xin phê duyệt đề cương và kinh phí lập dự án điềuchỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giaiđoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tu tại Báo cáo thẩm định đề cương số 2144/SKHĐT-TH ngày 22 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập dựán Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giai đoạn2007-2015 và định hướng đến năm 2020 như sau:

1. Tên đề cươngdự án: Quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo nghề tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2007- 2015 và định hướng đến năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lậpvào tháng 10 năm 2007.

2. Dự toán kinhphí thực hiện dự án: 40.950.000đ (Bốn mươi triệu chín trăm năm mươi ngàn đồngchẵn).

Điều 2. Phân công thực hiện

1 Chủ dự án : SởLao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thời gian thựchiện : trong năm 2007.

Điều 3. Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện dựán quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điểu 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giảm đốccác Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Laođộng - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TB, HgP, HL, YB.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân