ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VÙNG VEN BIỂN VÀ ĐẦM PHÁ HUYỆNQUẢNG ĐIỀN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xâydựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trìnhmục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việchướng dẫn thực hiện một số nội dung quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trìnhlâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 3272/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn hoànthiện thuyết minh dự án trồng, phục hồi rừng ngập mặn theo Chương trình mụctiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Công văn số 3896/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề việc có ý kiến về dự án đề xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phóvới biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Banhành quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng côngtrình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy địnhphân công, phân cấp và ủy quyền quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêuquốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1981/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầutư bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá huyện Quảng Điền với cácnội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tưbảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá huyện Quảng Điền.

2. Chủ đầu tư: UBND huyệnQuảng Điền.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáokinh tế kỹ thuật: Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp ThừaThiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập dự án: HồTiếng.

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm bảovệ và phát triển rừng ngập nước vùng ven biển và đầm phá, góp phần giảm thiểuảnh hưởng do biến đổi khí hậu, tăng khả năng hấp thụ CO2, bảo vệ môitrường sinh thái và các công trình hạ tầng vùng ven biển, dầm phá, phát triểndu lịch sinh thái, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân huyệnQuảng Điền.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừngngập nước: 104,31 ha, trong đó xã Quảng Lợi 40,87 ha, xã Quảng Thái 63,44 ha.

7. Địa điểm thực hiện dự án: XãQuảng Lợi và Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Phương án giải phóng mặtbằng, tái định cư: Không.

9. Tổng mức đầu tư: 9.193,000triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí hoạt động lâm sinh: 7,571,767triệu đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 360,560triệu đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 596,277triệu đồng.

- Chi phí khác: 28,350 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng: 835,706 triệuđồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngânsách Trung ương cấp từ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khíhậu giai đoạn 2012 - 2015.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủđầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm2014-2015.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủtịch UBND huyện Quảng Điền; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV; NN, XDKH;
- Lưu: VT, TN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

BẢNGTÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪATHIÊN HUẾ

(Kèmtheo Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh ThừaThiên Huế)

ĐVT:Triệu đồng

TT

Hạng mục

Đơn vị

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Tổng

Năm 2014

Năm 2015

Tổng

Năm 2014

Năm 2015

I

Chi phí lâm sinh

7.571,767

2.767,802

4.803,965

1

Chi phí trực tiếp

6.509,778

2.379,600

4.130,178

Trồng mới rừng phòng hộ

ha

104,31

50,00

54,31

47,592

4.964,322

2.379,600

2,584,722

Chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ

ha

104,31

104,31

14,816

1.545,457

1.545,457

2

Chi phí chung

5% * (1)

325,489

118,980

206,509

3

Thu nhập chịu thuế tính trước

5,5% * (1+2)

375,940

137,422

238,518

4

Thuế giá trị gia tăng

5% * (1+2+3)

360,560

131,800

228,760

II

Chi phí quản lý dự án

2,125% * (1+2+3+4)

160,900

58,816

102,084

III

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

7,875% * (1+2+3+4)

596,277

596,277

IV

Chi phí khác

28,350

1,590

26,760

1

Thẩm định dự án

0,019% * ((I+II+III+IV+V)/1,1)

1,590

1,590

2

Quyết toán công trình

0,32% * ((I +II+III+IV+V)/1,1)

26,760

26,760

V

Chi phí dự phòng

10% * (I+II+III+IV)

835,706

342,449

493,257

VI

Tổng cộng

9.193,000

3.766,934

5.426,066