UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁTTRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày08 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chínhhướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chínhcủa Tổ chức Phát triển quỹ đất;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ là đơn vị sựnghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm2010, trực thuộc UBND huyện Vân Hồ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBNDhuyện Vân Hồ, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ củaSở Tài nguyên và Môi trường.

2. Trụ sở của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ đóngtại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triểnquỹ đất huyện Vân Hồ

1. Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ quy định cụ thể chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ theo hướngdẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm2010 của liên bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức Pháttriển quỹ đất.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, 01 Phó Giámđốc và các viên chức chuyên môn.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giaohàng năm trong tổng số lượng người làm việc của UBND huyện Vân Hồ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Tàinguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa