ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa"

giai đoạn 2006 - 2010 của sở Xây dựng Vĩnh Long.

_________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 – 2010;

Xét tờ trình số 1059/TTr .BCĐ.CCHC, ngày 05/10/2007 của Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay phê duyệt Đề án số 7915/ĐA .SXD ngày 27/9/2007 về cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" giai đoạn 2006-2010 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

(kèm theo Đề án)

Điều 2. Giao Giám đốc sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối, kết hợp cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt đề án nêu ở Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực BCĐ CCHC tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Thanh Xuân