BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 2048-QĐ/PC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa việt nam

 ____________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÂN TẢI

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Sửa đổi lại quy định về cách đặt báo hiệu thông báo cấm, báo hiệu thông báo sự hạn chế, báo hiệu chỉ dẫn trong "Quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam" được ban hành theo Quyết định số 1538 QĐ/KHKT ngày 03 tháng 8 năm 1992 của Bộ Giao thông vận tải như sau: mặt biển báo hiệu đặt vuông góc với luồng tàu chạy.

Cách đặt biển báo hiệu thông báo phụ vẫn giữ như quy định trước đây: mặt biển báo hiệu đặt song song với luồng tàu chạy.

Điều 2.- Bổ sung một số biển báo hiệu vật chướng ngại, báo hiệu thông báo sự hạn chế và báo hiệu chỉ dẫn sau đây vào "Quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa" (có phụ lục kèm theo):

1. B-5: Báo hiệu đăng đáy cá được quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định số 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ. 2. C-II.5: Báo hiệu thông báo quy định tốc độ tối đa; 3. C-II.6: Báo hiệu thông báo phát tín hiệu âm thành;

4. C-III.11: Báo hiệu chỉ dẫn khu vực thể thao, giải trí;

5. C-III.12: Báo hiệu chỉ dẫn số hàng phương tiện được phép neo đậu;

6. C-III.13: Báo hiệu chỉ dẫn điểm kết thúc một quy định cấm hoặc quy định hạn chế.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1996.

Những quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 4.- Giao cho ông Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này thống nhất trong cả nước.

Điều 5.- Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Kỹ thuật, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc các Sở giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính và tổ chức, cá nhân tham gia giao thông đường thuỷ nội địa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Bùi Văn Sướng