ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 48/2013/NĐ-CP củaChính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới, thủ tục hànhchính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thươngbinh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấptỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phốĐà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

1

Thủ tục đề nghị xác minh và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài tự trở về không qua tiếp nhận

2

Thủ tục đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình

3

Thủ tục đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng

4

Thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

5

Thủ tục đề nghị hoãn, miễn thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật

2

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

3

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

4

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

6

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi

7

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người cao tuổi

III

Lĩnh vực Người có công

1

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

2

Thủ tục giải quyết chế độ BHYT đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

3

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

4

Thủ tục giải quyết thẻ BHYT cho cựu chiến binh

5

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh

6

Thủ tục giải quyết thẻ BHYT cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

7

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

8

Thủ tục giải quyết chế độ BHYT đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ

9

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

10

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

11

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

12

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

13

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

14

Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

T-LDG-091061-TT

Đổi tên thủ tục “Xác nhận đơn đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội" thành "Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ không có người nuôi dưỡng, người nhiễm HIV, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo"

2

T-LDG-091067-TT

Đổi tên thủ tục "Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi" thành ''Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi"

3

T-LDG-091069-TT

Đổi tên thủ tục “Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp đột xuất cho những người, hộ gia đình gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản lâm vào cảnh thiếu đói” thành Thủ tục "Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp đột xuất (một lần) cho những người, gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, thiếu đói, người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú và người lang thang xin ăn"

4

T-LDG-091070-TT

Đổi tên thủ tục “Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội” thành "Thủ tục trợ cấp kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng bị chết"

II

Lĩnh vực người có công

1

T-LDG-090991-TT

Đổi tên thủ tục “Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học” thành ''Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học"

2

T-LDG-091024-TT

Đổi tên thủ tục “Chứng nhận bản khai cá nhân hưởng Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng” thành “Thủ tục giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng"

3

T-LDG-091007-TT

Đổi tên thủ tục “Chứng nhận bản khai cá nhân đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày” thành ''Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày"

4

T-LDG-091011-TT

Đổi tên "Chứng nhận bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng” thành "Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng"

5

T-LDG-091009-TT

Đổi tên thủ tục "Chứng nhận bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc” thành "Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế"

3. Thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Người có công

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

1

T-LDG-090998-TT

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ.

2

T-LDG-091015-TT

Chứng nhận bản khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần đề nghị giải quyết tuất từ trần cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Thương binh “kể cả Thương binh loại B”, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên"

3

T-LDG-091014-TT

Xác nhận bản khai thân nhân người có công với cách mạng đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN