UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾHUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Y tế - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh,cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Sơn La;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm y tế huyện Vân Hồ

Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ là đơn vị sự nghiệp công lậptheo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, trực thuộcSở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý Nhà nước của UBND huyệnVân Hồ và sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng,các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh. Có chức năng triển khai thực hiện cácnhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòngchống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vàtruyền thông - giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ có tư cách pháp nhân, có trụ sở,con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụchuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xãhội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, truyền thông giáodục sức khoẻ và công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại Trạm Y tế xã trên cơ sởkế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, thành phố trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật vềphòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sứckhoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môitrường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm,truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và chỉ đạo toàn diện hoạt động của các Trạm Y tếxã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện hướng dẫn, chỉ đạo,kiểm tra công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu của Trạm Y tế xã.

- Đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức vềchuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ được giao cho cán bộ y tế cấp xã, phường,nhân viên y tế bản và các cán bộ khác.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng cáctiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộcchương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng,kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vịtheo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định củapháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tếvà UBND huyện giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ gồm: Giám đốc vàkhông quá 02 Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính tổng hợp.

- Phòng Truyền thông giáo dục sức khoẻ.

3. Các khoa chuyên môn:

- Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS.

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Khoa Y tế công cộng.

- Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

- Khoa Xét nghiệm.

4. Các Trạm Y tế xã gồm:

- Trạm Y tế xã Vân Hồ.

- Trạm Y tế xã Chiềng Khoa.

- Trạm Y tế xã Chiềng Xuân.

- Trạm Y tế xã Chiềng Yên.

- Trạm Y tế xã Liên Hoà.

- Trạm Y tế xã Lóng Luông.

- Trạm Y tế xã Mường Men.

- Trạm Y tế xã Mường Tè.

- Trạm Y tế xã Quang Minh.

- Trạm Y tế xã Song Khủa.

- Trạm Y tế xã Suối Bàng.

- Trạm Y tế xã Tân Xuân.

- Trạm Y tế xã Tô Múa.

- Trạm Y tế xã Xuân Nha.

5. Số lượng người làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giaohàng năm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Y tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Y tế; Tài chính;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Toa