HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 205-CP

Hà Nội , ngày 19 tháng 10 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ HỆ CAO ĐẲNG QUAYPHIM VÀ HỆ CAO ĐẲNG NGHIỆP VỤ VĂN HOÁ QUẦN CHÚNG.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nhu cầu của Nhà nước về cán bộ quay phim và cán bộnghiệp vụ văn hoá quần chúng có trình độ đại học;
Căn cứ vào Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hànhquy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Theo đề nghị khen thưởng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá, sau khi đã có ýkiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Bắt đầu từ năm học 1976 – 1977, cho phép Bộ Vănhoá mở lại trường điện ảnh Việt-nam một hệ cao đẳng đào tạo cán bộ quay phim cótrình độ đại học và mở tại trường lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hoá một hệ cao đẳngđào tạo cán bộ nghiệp vụ văn hoá quần chúng có trình độ đại học.

Điều 2.- Đối tượng tuyển vào học các ngành quay phim vànghiệp vụ văn hoá quần chúng là những cán bộ nghệ thuật, cán bộ đã làm công tácđiện ảnh, công tác văn hoá quần chúng (chuyên nghiệp, nửa chuyên nghiệp) và họcsinh phổ thông. Muốn thi vào học những ngành học trên đây, thí sinh phải có đủ tiêuchuẩn về chính trị, văn hoá, sức khoẻ như đã ghi trong quy chế tuyển sinh vàođại học của Nhà nước, và phải có năng khiếu về văn học, nghệ thuật.

Điều 3.- Học sinh hệ cao đẳng quay phim và hệ cao đẳng nghiệpvụ văn hoá quần chúng được hưởng học bổng và các tiêu chuẩn định lượng về lươngthực, thực phẩm như học sinh các trường đại học khác.

Điều 4.- Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Bộ trưởng BộĐại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính chính, Chủ nhiệm Ủyban Kế hoạch Nhà nước, Ban tổ chức của Chính phủ, tùy theo chức năng và quyềnhạn của mình, có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh